SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2010  
UNDER, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 138):
(II 1 (e)) UNDER-SEGEL. sjöt. segel nederst på mast (fäst vid underrå). Finner .. Anföraren för Flottan rådeligit antingen uti storm och owäder at minska segel, taga i mersze-seglen, och sättia under-seglen til. Schmedeman Just. 921 (1685).
Ssg (sjöt.): undersegels-skot. jfr skot, sbst.1 2. Rosvall Skeppsm. 1: 108 (1803).
(II 1 (e)) -SEGLA. (†) = försegla 1; särsk. i p. pf. En underskrefwen och underseglad läng[d], på alt det han föregående åhret uträttat hafwer. Thyselius HdlLärov. 2: 26 (1612). KKD 11: 265 (1704).
(II (1 c slutet,) 4 slutet) -SEKRETERARE. jfr sekreterare 1. Egidius Girs .. hvilken vi, år 1628, finna uppförd som Under-Secreterare vid Riks-Archivet. Hammarsköld SvVitt. 1: 106 (1818).
(II 1 c) -SEKUND. (numera bl. ngn gg) jfr -kvint. Intervallerna räknas uppåt; är räkningen nedåt menad, så måste detta serskildt anmärkas; man säger då undersekunden, underterzen o. s. v. Bauck 1Musikl. 1: 19 (1864). 2NF 33: 449 (1921).
(II 1 c slutet, 4 slutet) -SERGEANT. (ss. tjänstetitel för) underofficer av lägsta graden vid finska försvarsmakten. Östergren (cit. fr. 1942).
Spoiler title