SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ANLÄNDA an3~län2da (a`nlända Weste), v. -er, -lände, -ländt, -länd ((†) sup. -lendat Sjöl. Skipm. 24 (1667); p. pf. -lendat RP 1: 42 (1627). — p. pf. -lendne (pl.) Schroderus Liv. 435 (1626)). vbalsbst. -ANDE (mindre br., Raab Reg. 1746, s. 4, Weste (1807: anlä´ndande; jfr Kock Akc. 2: 224), Lundell (1893)), -ELSE (†, Lind (1749, under anländning)), -ING (se d. o.), -NING (se d. o.).
Etymologi
[af LÄNDA o. AN, adv. II 1 b, (i sht med afs. på bet. 1) i anslutning till (ä.) t. anländen (yngre anlanden); jfr ä. d. anlande, holl. aanlanden, äfvensom fr. atterrir; med afs. på bet.-utvecklingen jfr fr. arriver, it. arrivare, af mlat. arripare, af lat. ad, till, o. ripa, strand]
— jfr LÄNDA AN.
1) (†) i eg. bem.: komma till land; landa. Spegel Gl. 251 (1712). — särsk.
a) om personer: lägga i land, landstiga. En Troup .. (skulle) berijda stranden och hindra, att fienden .. icke .. måtte kunna anlända. G. Horn i HSH 35: 303 (1656). Så frampt .. Skipsfolcket ther igenom icke vppehålles öfwer fiorton Söknedagar sedan the anlendat hafwe. Sjöl. Skipm. 24 (1667). Stranden (är) så .. beskaffat, at man allenast på några få ställen .. emellan Helsingborg och Landzcrona kan anlända. Carl XII Bref 387 (1711). Schultze Ordb. 2632 (c. 1755). — med prep. till; jfr 2. Man .. kan öfwer många Gatur, mehrendeels till alla Huus med Pråmar och Skiep .. anlända. Siam 6 (1675). jfr: Aff Rijket skulle göras en anseenligh tilhielp medh Folck, Sölff och Penningar. at medh första öpit Watn anlända til Gottlandh. Girs G. I:s hist. 46 (c. 1630).
b) om fartyg: lägga i land, lägga till. Qwintius (skickade) vth til at förnimma hwarest Lastskeppen wore anlendne. Schroderus Liv. 435 (1626). Vaktslupen .. avancerade fram till bryggan .. att der anlända. HSH 2: 285 (1743). — med prep. till; jfr 2. Til Torne kunna nu inga stora fartyg anlända. Dalin Hist. 1: 7 (1747).
2) (i sht i skriftspråket) i allmännare bet.: komma till målet, (an)komma. Gästerna hafva anländt l. äro anlända. Sällskapet, ångbåten anlände till Stockholm, anlände hit från Uppsala. (Medlemmar af adeln och ridderskapet) skole strax dhe anlände gifwa sigh ann på Ridderhusedt att låthe antekna sina Nampn. RARP 1: 16 (1627). Vij .. angingo vår march och anlände den samma dagen till näste by. Sk. saml. III. 2: 7 (1677). Hemming Gadd var anländ til Stockholm. Celsius G. I:s hist. 10 (1746, 1792). Under väntningen anlände åtskilliga foror och äfven en vagn, i hvilken tvenne gossar sutto. C. F. Dahlgren S. arb. 4: 123 (1831). Anlände till Flüelen .. landstego vi. Oscar II Skr. 3: 259 (1863, 1888). När detta tilldrog sig, var Svante Sture ännu icke anländ. Svedelius i SAH 51: 265 (1875). (Fartyget) la Chevrette (hade) anländt till Konstantinopel. Rydberg Rom. d. 178 (1882). Från Arvid Nilsson hade ett bref anländt. Dens. Vap. 348 (1891). Såsom flyttfåglar anlända .. (viporna) mycket tidigt på våren. Aurivillius Sv. fågl. 133 (1894). [jfr t. in einer stadt anlangen] (knappast br.) Vi .. anlände (med diligens) i Lausanne. Fahlcrantz 4: 96 (1835, 1865). — särsk.
a) (föga br.) i bild. Abstractionen (har) der anländt till sin yttersta gräns. Atterbom Filos. hist. 512 (1835).
b) (knappast br.) om tid: komma. Ren uprorsdagen anländ var. Kellgren 2: 222 (c. 1780).
Spoiler title