SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
APOSTOLISK ap1ostω4lisk, äfv. ap1å- (aposto´lisk Weste), adj.; adv. -T.
Ordformer
(apostolsker Messenius Christm. 218 (c. 1616))
Etymologi
[jfr t. o. holl. apostolisch; jfr äfv. fr. apostolique, mlat. apostolicus]
— jfr APOSTELSK.
1) egendomlig för l. tillhörande l. hänförande sig till l. härrörande från en apostel (l. apostlarna). De apostoliska brefven (i NT). Therföre är icke lijct (dvs. sannolikt) ath then epistlan (dvs. Jakobs epistel) är apostolisk. Förspr. t. Jak. (NT 1526). Then retta Apostoliska Lärona. L. Petri Kyrkost. 6 a (1566). Vår religion .. ähr fast och grundatt på prophetisk och apostolisk ordh. RP 7: 208 (1638). I vårt land är fattigdomen det vanliga, det apostoliska arfvet inom ert (dvs. prästernas) stånd. Tegnér 4: 66 (c. 1835); jfr 2. Försök att bestrida det fjerde Evangeliets apostoliska ursprung. Agardh Teol. skr. 2: 166 (1856). Det apostoliska tidehvarfvet. Olbers Förel. 1: 58 (c. 1890). — särsk.
a) [jfr t. der apostolische glaube, das apostolische glaubensbekenntniss] i fråga om det s. k. symbolum apostolicum, hvilket enl. traditionen formulerats af apostlarna själfva l. deras närmaste efterföljare. Thernäst bejake .. vi oss alldeles vele holle vidh the Apostoliske, Niceniske och Athanasii symbola. RA 3: 87 (1593). Apostoliska tron .. är den, som finnes i vår Lilla Cateches, och består af de tre artiklar: om skapelsen, återlösningen och helgelsen. Hof Förklar. (1765). Då Tron läses, må den Apostoliska Tron nyttjas. Handb. 1811, s. 20. Apostoliskt symbolum (Apostolisk trosbekännelse) kallas det första och förnämsta bland de trenne hufvudsymbola, hvilka äro allmänt antagna i hela den kristna verlden. J. H. Björnström i NF 1: 911 (1876).
b) i förb. de apostoliska konstitutionerna, benämning på en i slutet af tredje l. början af fjärde årh. nedskrifven samling af kyrkliga stadgar hvilka af traditionen tillskrifvas apostlarna. Agardh Teol. skr. 2: 114 (1856). J. H. Björnström i NF 1: 911 (1876).
c) [jfr t. die apostolische gemeinde] i förb. apostolisk kyrka l. församling.
α) = APOSTLA-KYRKA. Thetta var ock j then första Apostoliske Kyrkian brukelighit. Phrygius Föret. 4 (1620). Apostolisk kyrka, den kristna kyrkan i det 1:sta årh., medan hon ännu stod under apostlarnas eller deras lärjungars ledning. J. H. Björnström i NF 1: 911 (1876).
β) (mindre br.) om den kristna kyrkan i allm. ss. grundad af Kristi apostlar. Iagh troor på .. ena helga almenneligha och Apostoliska Kyrkio. Mess. 1548, B 2 a. Norbeck Teol. 175 (1840, 1866).
γ) om irvingianernas samfund. Irvingianismen eller den s. k. Apostoliska församlingen .. Af Dr. J. L. Jacobi. A. Lundh (1870; boktitel). jfr: Irvingianismens eller den katolsk-apostoliska kyrkans hufvudläror. F. G. Lindgren (1883; boktitel).
d) [jfr mlat. patres apostolici, t. apostolische väter, männer] i förb. apostoliska fäder l. män, om apostlarnas (omedelbara) lärjungar (o. medhjälpare). Schroderus Osiander 1: 94 (1635). Apostoliska män och lärare. Swedberg Schibb. b 3 a (1716). Anjou Lärob. 18 (1842, 1867). Ignatius .. och Polycarpus, .. bekanta under namnet Apostoliska fäder. Agardh Teol. skr. 2: 168 (1856). De apostoliska fäderna äro till antalet sju. Hildebrand Lifsb. 43 (1876).
e) [jfr lat. successio apostolica] i förb. apostolisk succession, från apostlarna utgående oafbruten ordningsföljd (i fråga om invigningen till biskops- o. prästämbete). J. H. Björnström i NF 1: 911 (1876).
2) värdig l. lik en apostel(s), öfverensstämmande med en apostels lära o. lefverne. Hwad icke lärer Christum, thet är icke apostoliskt. Förspr. t. Jak. (NT 1526). (Hosea) haffuer most .. som en kettare emoot Presternar .. dräpen warda, Ty thet är en Prophetisk och Apostolisk dödh. Förspr. t. Hos. (Bib. 1541); jfr 1. Apostoliskt fridsam och varm var hans nitälskan för Guds ära. Wallin Rel. 1: 54 (1818, 1825). Fenelons apostoliska renhet. Beskow hos Wallin 1 Pred. 1: XLIII (1840). — motsv. APOSTEL 2 d: (gm tradition från apostlarna) tillhörande l. tillkommande en kristen lärare. Detta är det .. Evangelium, som .. lifvat din (dvs. Franzéns) Apostoliska verksamhet. Wallin Rel. 3: 338 (1829).
3) [efter mlat. apostolicus, biskoplig l. (vanl.) påflig; denna bet. har utvecklat sig ur föreställningen, att biskoparna äro apostlarnas omedelbara efterträdare, o. särsk. traditionen, att innehafvarna af den romerska stolen äro efterträdare till aposteln Petrus, hvilken förmenas hafva varit den förste biskopen i Rom] påflig. En Apostolsker legat. Messenius Christm. 218 (c. 1616).(Gustaf Trolle) skulle in för den Apostoliske domstolen visa sin oskuld. Celsius G. I 32 (1746, 1792). Lothar .. sade sig sjelf vilja komma till Rom att .. undfå den apostoliska förlåtelsen och välsignelsen. Strinnholm Hist. 3: 464 (1848). Den apostoliska Stolen. Därs. 467. År 1781 utfärdades (i Sv.) ett toleransplakat för katoliker, och två år senare anlände en apostolisk vikarie (dvs. påfvens ställföreträdare i icke katolskt land). K. Hildebrand i Stockholm 1: 196 (1897).
Spoiler title
Spoiler content