SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
ASSEKURATION, f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-si- 2 RARP 3: 451 (1723))
Etymologi
[af t. assekuration, af mlat. assecuratio, vbalsbst. till assecurare (se ASSEKURERA); jfr ä. eng. assecuration, ffr. assecuration, it. assicurazione, span. aseguración]
(†)
1) till ASSEKURERA 1. — särsk.
a) till ASSEKURERA 1 a: försäkran. RARP 1: 22 (1627). (Sen till) att I få skriffteligh assecuration, att I icke må svara til halffwa M. Boos gäld. Rudbeck Bref 1: 13 (1662).
b) till ASSEKURERA 1 b: säkerhet; garanti; i sht i fråga om penningaffärer; jfr BORGEN. De Assecuration- och Förpantninger som Kongl. Maij:tt .. hafwer tächts giöra af dee Godz som nu genest .. Cronan kunne tillfalla. Civ. instr. 72 (1655).
2) assurans (se d. o. 2); jfr ASSEKURANS. All giord omkåstnad, .. assicurationer, siööskador (osv. måste) .. uti varornes pris och stegring beräcknas. 2 RARP 3: 451 (1723).
Ssg (till 2): ASSEKURATIONS-PREMIE. Franzén Minnest. 2: 347 (1829).
Spoiler title
Spoiler content