SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFLASTARE a3v~las2tare, m.||ig.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. =.
person, som aflastar. — särsk.
I. (mindre br.) motsv. AFLASTA I. Abpacker, .. afpackare, lossare, aflastare. Wikforss (1804). Uggla Sjölex. (1878, under lighter).
II. motsv. AFLASTA II: person, som till ett fartyg öfverlämnar en last varor för afsändning; försändare. At Aflastarne och Skiepparne in för Magistraten, derest (dvs. där) Vahrorne äro inlastade, en Förtekning deröfver ingifvit. Förordn. 14 Dec. 1721, s. A 3 a. Konossement skall innehålla uppgift på .. aflastaren och lastemottagaren. Sjöl. 1864, § 96. Aflastare, (försändare) freighter, loader, .. despatcher. Jungberg (1873). I. Afzelius i NF 8: 1197 (1884).
Ssgr: AFLASTAR(E)-LÖN. (†) Abladerlohn .. aflastarelön, betalning för aflastning el. lossning. Wikforss (1804).
-PENNINGAR. (†) = AFLASTNINGS-PENNINGAR. Abläder-Lohn .. aflastare-penningar. Lind (1749).
Spoiler title
Spoiler content