SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFSÄNDA a3v~sän2da (a`fsända Weste), v. -er, -sände, -sändt, -sänd (se för öfr. SÄNDA, v.). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (numera föga br., Lind (1749, under absendung)), -NING (se d. o.); -ARE (se d. o.), -ARINNA.
Etymologi
[jfr d. afsende, holl. afzenden, t. absenden]
sända l. skicka åstad, afskicka. — jfr SÄNDA AF, O-AFSÄND.
1) med personobj., i sht om ett skickande i ett visst uppdrag l. med ett bestämdt ärende: sända l. skicka åstad. Stiernhielm Virt. H 2 a (1650). Ersättning för afsände och underhållne spioner i Norrige. Tilas i HSH 16: 260 (1769). Upsala Akademi, dit han 17 år gammal var mogen att .. afsändas. Rosenstein 1: 185 (1790). Innan någon af manskapet får till sjukhuset afsändas, skall han af kasern-befälet visiteras. Tj.-regl. 1858, 1: 172. Afsända en kurir. SAOB (1870). — särsk.
a) låta (ngn) afgå ss. bemyndigadt ombud. Afsända ngn som minister l. ambassadör till ett främmande hof. RARP 3: 190 (1642). Han .. afsände .. et hemligit bud til det Polska Hofvet. Celsius E. XIV:s hist. 22 (1774); jfr 2. För att undersöka förhållanderna i Norige, afsände Konungen Canslipresidenten. Palmblad Norge 269 (1846). Afsända (med fullmakt) .. depute. delegate. Jungberg (1873). jfr: De afsände en stor Legation til Här-Mästaren. Celsius E. XIV:s hist. 22 (1774). [jfr t. abgesandter] (†) i p. pf. ss. sbst.: utskickad, sändebud, gesant, ambassadör, delegerad. Hoos Kongl. Mayst. (C. X G.) är en Greek .. affsender. N. Av. 16 Sept. Part. 1656. Abgeordneter .. et ombud, en afsänder, et sändebud. Lind (1749). jfr ABGESANT.
b) (†) sända bort. Hafwe ingen .. huusbonde macht wid then tijden (dvs. då kyrkvisitation skall ega rum) af fögo orsaker sine betiente at afsända. Emporagrius i KOF II. 2: 307 (c. 1655).
2) med sakobj.: afskicka, expediera. Afsända en depesch. Postordn. 19 Juli 1645. s. 3 a. B. afsände dem (dvs. brefven) .. med en Express. Nordberg 1: 743 (1740). Afsända .. vahror til Capo. Humbla 509 (1740). Deras (dvs. skeppens) afsändande. SP 1780, s. 253. De handlingar, som vid majors-expedition upprättas och till regements-chefen afsändas. Tj.-regl. 1858, 1: 218. Det rum, hvarifrån signalen afsändes. Tekn. tidn. 1871. s. 198. Den hastighet, hvarmed telegram kunna afsändas och mottagas. Tekn. tidskr. 1878, s. 94. Kavalleriets afsändande till Finland. Forssell i SAH 58: 434 (1882); jfr 1. Vid de tillfällen, då flera (ban-)tåg skola (vid stationen) ungefär samtidigt emottagas och afsändas. SD (L) 1896, nr 31, s. 4. — (föga br.) p. pr. med bet. af gerundivum. Den afgift som .. erlägges för de med Posten afsändande penningar. Bonsdorff Kam. 686 (1833). Alla afsändande bref och paketer. Post-handb. VII (1858).
Spoiler title
Spoiler content