SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1902  
BEKRÄFTIGA l. BEKRAFTIGA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(-kräf(f)t-, -krefft- G. I:s reg. 13: 155 (1540), RARP 7: 40 (1660) m. fl. -kraf(f)t- Dipl. dal. 2: 303 (1547), Utl. på Dan. 186 (1592), A. G. Silfverstolpe i LBÄ 42—43: 9 (1800))
Etymologi
[liksom ä. d. bekræftige af mnt. bekreftigen (bekrechtigen, bekrachtigen) l. t. bekräftigen; jfr holl. bekrachtigen; se för öfr. BEKRÄFTA]
(†)
Anm. Ordet undanträngdes på 1600-talet af BEKRÄFTA. I formen bekraftiga begagnades det (c. 1800) ngn gg af A. G. Silfverstolpe i en bet. som tyder på närmare anslutning till KRAFTIG.
1) gifva kraft åt (ngt) l. göra (ngt) kraftigare; förstärka, förkofra; understödja; jfr BEKRÄFTA I 1. Huad offuer bliffuer aff the ryske warer .. kunde man till Engeland .. förskicke, och altså therigenom en mykit nyttig .. handell .. vpkomme och bekrefftiget bliffue. Stiernman Com. 1: 114 (1550). (Öfverheten) Stictar och så wid macht håller, Hospitaler och Siukestoffuor. etc. Och på thet alt slijkt må bliffua j lengdenne beståndigt oc warachtigt, författar och bekräfftigar Öffuerheten thet medh wissa ordningar och stadgar. L. Petri Kyrkoord. Föret. 9 b (1571). Bekrafftigha Konungens affguderij. Utl. på Dan. 186 (1592). (Vältaligheten) inböds (i Grekland) .. att i folk-församlingarna reda, utveckla, bekraftiga de saker, som rörde staters välfärd och enskiltas rättigheter. A. G. Silfverstolpe i SAH 2: 301 (1802). Dens. Därs. 332.
2) bestyrka l. stadfästa (ngt); bekräfta.
a) = BEKRÄFTA I 3. ErkieBiscopen .. löper til sine diversos Modos (dvs. slutledningsformer), och igenom them wil han sin mening bekräftiga och stadfästa. Carl IX Svar N 3 b (1606). Edhra vthskickade Sändebudh haffua thet samma för H. K. M. berättat och bekräftigat. Petreius Beskr. 2: 195 (1614). Säya the, alt thet, som then otrogne spitzbofwen behagar, och bekräfftiga hans falska lögn. Fosz 218 (1621).
b) = BEKRÄFTA I 4. Skole alle wåre effterkommande Konunger .. mett theris breff och jndsigle bekrefftige .. denne wår ewige Confederation. G. I:s reg. 13: 155 (1540). Och wardt på samma tijdh ehn Religions förehning och Bekännelse skrifteligen författet, och medh Vnderskrifning och Insegel stadfäst och bekräftiget. Ups. möt. A 2 b (1593). Schroderus Liv. 658 (1626). (Ryska sändebuden) som .. nu tillijka med Rijkzens Rådh vele alle fredzcontractedz puncter med dheres eedh bekräfftiga. RP 3: 126 (1633). N. Av. 19 Mars 1657, nr 1, s. 3. — med personobj.: stadfästa; jfr BEKRÄFTA I 4 a samt KONFIRMERA. Som wij och nu här medh Stadfäste och bekräftige .. Skredderne i Stockholm wedh alle the Priuilegier och Frijheter som framfarne Swerigis Konunger .. them vndt och gifuit hafuer. Skråordn. 131 (1594).
Spoiler title
Spoiler content