SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESTÄLLNING bestäl4niŋ, i Sveal. äfv. 032 (bestä´llning Weste; best`ällning Almqvist), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(-stal- A. Gustafsson Stenbock (c. 1580) i Hist. tidskr. 1891, s. 274 (i bet. 1 a α). -nung G. I:s reg. 15: 546 (1543; jämfördt med originalet))
vbalsbst. till BESTÄLLA, v.1 — särsk.
1) till BESTÄLLA, v.1 2, särsk. mer l. mindre konkret.
a) om anställning af längre l. kortare varaktighet.
α) (numera knappast br.) (för längre l. kortare tid lämnadt) uppdrag, förordnande, anställning. G. I:s reg. 17: 420 (1545). Fremmande Potentaters legater, som för sina ombetrodde beställningars skull en godh tijdh i Rijket dwällias måste. Emporagrius i KOF II. 2: 7 (c. 1655). Hans Kongl. May:tz allernådigste mig anförtrodde Beställning, att vthi wårt Fädernesland .. vpsöka wåra manliga Förfäders vhrgamla Stenskrifter och märkwärdiga Minnings-Märken. Peringskiöld Mon. upl. 1 (1710). (G. III) använde (Kellgren) .. i den beställning, att på svensk vers utföra åtskilliga af de planer, dem Gustaf sjelf .. hade för sin nya Svenska Theater uttänkt. Atterbom Siare VI. 2: 28 (1855).
β) (numera mindre br. utom i γ') anställning, syssla, befattning, ämbete, tjänst, plats. Hwar som i synnerheet sin wissa beställning befallat är. Sthms stadsord. 1: 27 (1636). Han (har) .. åthskillige förnehme Embeter och importante Bestellningar .. förwaltat. Rudbeckius Likpr. ö. Behmer F 1 a (1670). Göra sig förnäma vänner och bli befordrad til en fet beställning. Dalin Arg. 1: 153 (1733, 1754). De, som vid ordinarie Beställningar tjena utan lön. Sv:s R:s ständers bevilln. 1800, s. 38. Sex Stats-Råd, hvaraf minst Tre böra hafva tjent uti Civila Beställningar. RF 1809, § 5. P. .. beklädde flere presterliga beställningar. NF 12: 925 (1888). — jfr ADJUNKTS-, ARKIVARIE-, BARNMORSKE-, BORGMÄSTAR(E)-, CHEFS-, EXERCITIEMÄSTAR(E)-, GYMNASTIKLÄRAR(E)-, HEDERS-, HÄRADSHÖFDINGS-, INFORMATORS-, KLOCKAR(E)-, KOLLEGA-, KYRKOHERDE-, LAGMANS-, LANDTMARSKALKS-, LEKTORS-, LÄRAR(E)-, LÄRO-, PROFESSORS-, SEKRETERAR(E)-, STALLMÄSTAR(E)-, STATSSEKRETERAR(E)-, VAKTMÄSTAR(E)-, ÖFVERBERGMÄSTAR(E)-BESTÄLLNING m. fl. — särsk.
α') (†) i uttr. vara i (ngns) beställning, vara anställd (hos ngn l. i ngns tjänst), hafva i (sin) beställning, hafva i (sin) tjänst, taga (l. osv.) i (sin l. ngns) beställning, taga (osv.) i (sin osv.) tjänst; i sht i fråga om krigstjänst: vara i (ngns) sold osv. Hertug Otte till Lunenborg .. hwilcken vthi wår Bestelnung ähr. G. I:s reg. 15: 546 (1543). Hwad för öffuerster han (dvs. kejsaren) hafwer i Bestelning. Därs. 549. Ryttare .. hwilke alle Her Götstaff anamade i sin bestälning. Svart G. I 55 (1561). RP 4: 228 (1634).
β') (förr) kam. i uttr. hemman på beställning = BESTÄLLNINGS-HEMMAN. Under Hertigens (dvs. hertig Karls) förvaltning af Riket .., börjar man först se Hemman på Beställning eller nu så kallade Boställen gifvas. Sundstrand Söderm. reg. 1: 35 (1786).
γ') (fullt br.) mil. (af viss militär titel o. rang åtföljd) tjänst i armén (med l. utan därtill i stat anslagen lön). Den Officer, som begär afsked ifrån en beställning, men önskar att i Armeen .. qvarstå, bör derom göra särskild .. anhållan. SFS 1825, s. 5. Beställning på stat i befälsgrad tillsättes .. genom: befordran från lägre tjenstegrad .. eller genom transport inom samma tjenstegrad. Tj.-regl. 1889, s. 222. Förordnande å beställning vid reserven meddelas för officer af Konungen. Tingsten o. Hasselrot Värnpl. bok 12 (1902, 1904). AB(L) 1904, nr 23, s. 2. — jfr ADJUTANTS-, AUDITÖRS-, CHEFS-, FANJUNKAR(E)-, FORTIFIKATIONSKASSÖRS-, FÖRRÅDSFÖRVALTAR(E)-, HOFSLAGAR(E)UNDERBEFÄLS-, KAPTENS-, LÖJTNANTS-, MAJORS-, OFFICERS-, REGEMENTSINTENDENTS-, REGEMENTSKOMMISSARIE-, REGEMENTSKVARTERMÄSTAR(E)-, REGEMENTSPASTORS-, REGEMENTSVÄBELS-, VOLONTÄR-BESTÄLLNING m. fl.
δ') (†) närmande sig bet.: ställning (inom samhället). Regera (o Gud) them (dvs. G. II A. o. hans släktingar) .. at .. sigh vthi sijn Höge bestälning så förhålla, at the .. Phrygius Föret. 40 (1620).
b) (†) fullmakt l. patent (på viss tjänst l. lön o. d.); legokontrakt. Bestellningh för Chrabbe Pedersson opå hans besålningh. G. I:s reg. 17: 419 (1545; öfverskrift). The knechter .. wille ingelunde sweria sin eedh eller anamma någen bestälning. Svart G. I 55 (1561). (Den nämnde kaptenen) vill värfve een frij fahna om fämhundrede man, och där hafver han begäredt bestälningh opå. A. Oxenstierna Skr. 2: 171 (1614). En troghen och flijtig Krijgzman som vthi Schiltwacht satter är, .. betäncker sin Bestelning och Eedh. Grubb Likpr. ö. Anna Coyet A 2 b (1618). Att han må H. K. M:t[s] underschrefven bestellningh deropå bekomme. Oxenst. brefv. 5: 290 (1624). Bevilljades Studioso Anders Torstensson een charge iblandh ingenieurerne och bestellningh på 400 daler hvitt myntt. RP 6: 114 (1636); jfr c. jfr: De fribytareskepp, som hafva Kongl. Maj:ts beställning. J. Tengström i 1 VittAH 4: 162 (1781).
c) (†) (med tjänst, uppdrag osv. förenade) förmåner; ersättning, löneförmåner, lönevillkor, lön. G. I:s reg. 18: 382 (1547). Man skulle tildeela migh en åhrligh bestälning om fyra tusende Gyllen. Schroderus Uss. L 1 a (1626). I bestellning bekomma trettijo t(un)nor spannemåll. RP 5: 155 (1635). Lät tigh nöija medh tin Beställning eller Löön. A. Canuti Likpr. ö. Elis. Skytte E 1 a (1642). Til åhrlig bestälning .. bekomma, Penningar 100. dlr. Spannemål 200. tunnor. Peringskiöld Mon. upl. 98 (1710).
a) abstr. Vid beställning för minst 50 kr. lämnas 10 procents rabatt. Kontramandera en beställning i sista ögonblicket. Krupp har från ryska regeringen mottagit beställning på 100 gjutstålskanoner. Tillverka på beställning. Effektuera en beställning. En recension, som alltför mycket bär prägeln af att ha tillkommit på beställning. Sahlstedt (1773). Göra beställningar hos handtverkare. Möller (1790). Cervantes .. utgaf ej sina arbeten efter beställning. C. Livijn (1809) hos Hjärne Dag. f. drabbn. 360. Tegnér 5: 291 (1822). Tjugu kransar, som jag har beställning på. Thomander Skr. 3: 362 (1826). Fabrikör N. har nyss fått flera beställningar. Dalin (1850). Beställningarne haglade kring de hufvudyra jungfrurna (i ångbåtens matsal). Ödman Ungd.-m. 1: 89 (1874, 1881). Yrkesmässig produktion, hvilken arbetar för handeln eller på beställning. C. Rosenberg i Ekon. samh. 1: 202 (1891). I anseende till det dåliga väglaget kom jag .. så långt efter tiden för beställningen, att hästarna voro hemgångna. De Geer Minnen 1: 117 (1892). Beställningar å Bröllop, Baler, Middagar .. emottagas tacksamt. GHT 1895, nr 231, s. 1 (i annons). — jfr AF-, FÖRUT-, KRIGS-, RUMS-BESTÄLLNING m. fl.
b) mer l. mindre konkret: beställdt arbete; leverans. Hela den stora beställningen levererades på mindre än en månad. Vid infallande General-Mönstring .. bör jemväl utses och auctoriseras en ny persedel til modelle för nästa beställning. Instr. ang. generalmönstr. 1779, § 15. Beställningen bör vara färdig om åtta dagar. Dalin (1850). Fogelberg .. svarade (på en anmodan att utföra Rosensteins byst), att han var upptagen af andra beställningar. Ljunggren SAHist. 2: 79 (1886). Beställningarna äro levererade och kontant betalda för två veckor sedan. LD 1905, nr 219, s. 3.
3) († utom i c) till BESTÄLLA, v.1 7.
a) föranstaltande, åtgörande, anstalter; försorg, omtanke. Både med scriffuelse oc anner behöffligh bestælning. G. I:s reg. 4: 339 (1527). Then Rågh som Ryszarne plägade affraska the Swenska Undersåter .., bleff nu på thetta Åhret vndan förd genom Iacob Bagges beställning. Girs G. I 226 (c. 1630). Recommendere detta werket uthi Högwyrd: Hr Biskopens goda bestälningh och förordningh. Växiö domk. akt. 1682, nr 153. Gud holler sina mechtiga hand öfver mig, min omsorg, och bestelning för the våra i America. Swedberg Amer. 33 (1732). Göra beställningar om något; etwas anordnen. Möller (1790). — jfr BEGRAFNINGS-BESTÄLLNING.
b) arrangemang(er), tillställning(ar). Thetta alt tijn bestälningh är. Rondeletius 36 (1614). — jfr MÄNNISKO-BESTÄLLNING.
c) (fullt br.) till BESTÄLLA, v.1 7 c. Civ. instr. 457 (1643). Special-Förordning, om Brefwens, som skole försändas medh Posten, Bestälning och Betalning. (1645; titel). Antalet s. k. nyårsförsändelser (har) i så afsevärd grad tilltagit, att svårighet mött för de sammas behöriga beställning å Nyårsdagen. SD 1899, nr 598, s. 1. — jfr BREF-BESTÄLLNING.
d) till BESTÄLLA, v.1 7 j: förordnande, förfogande. Vthi Dödzstunden .. til at göra någon Bestälning om wårt Huus, wil .. blifwa alt förseent. Sterchierus Likpr. ö. Kafle C 2 b (1658). — jfr HUS-BESTÄLLNING.
4) (†) till BESTÄLLA, v.1 8: bestyr (se d. o. 3), verksamhet; syssla, förrättning, göromål, värf, ärende; uppgift. Hwar Dagz och Wekos Beställning och Gerning. Brahe Oec. 114 (1585). (Lapparna äro) uti all beställning kloka och illsluga. J. Tornæus (1672) i Landsm. XVII. 3: 48. HäradtzSkrifuaren (har) .. warit borto på sitt ämbetes bestälningar. Växiö domk. akt. 1691, nr 1. Gack intet til tina bestellningar med något syndigt sofwande hierta. Swedberg Sabb.-ro 123 (1705, 1710). Enskylte Oeconomiske måhl och angelägenheter, Församblingens tarfver och beställningar angående. Abrahamsson 16 (1726). De många beställningar, hvarmed jag på en tid varit öfverhopad. Linné Sv. arb. II. 1: 17 (1729). Jag löper med små beställningar emellan Folck. Lagerström Den gir. 43 (1731). (Oden) for .. till fjerran liggande länder i egna eller andra mäns beställningar. Strinnholm Hist. 1: 196 (1834). — jfr KRIGS-, STATSÄMBETS-BESTÄLLNING m. fl. — särsk.
a) i uttr. hafva i beställning, hafva till uppgift. Nemesis, Jupiters och Nödvändighetens Dotter, hade i beställning at straffa alla laster. Ehrenadler Tel. 177 (1723).
b) till BESTÄLLA, v.1 8 b: befattning (se d. o. 1); särsk. i förb. hafva beställning med, hafva befattning med, hafva att göra med. Oluff Swenson .. haffwer haft omgenge och bestälning mz någon vppebyrd her vthi tolgz försambling. Växiö domk. akt. 1658, nr 128. Rudbeck Atl. 1: 864 (1679). Saker, som äro frånvarande, och vtom ens bestälning. Rydelius Förn. 223 (1722, 1737).
Ssgr: (2) BESTÄLLNINGS-AFFÄR030~02. Ny beställnings-affär för handgjorda skodon. SD(L) 1898, nr 154, s. 2.
(2) -BLANKETT~02. PT 1905, nr 212 A, s. 2.
(2) -BOK~2. Beställnings- eller Orderbok. Jungberg (1873). Beställningsbok, i hvilken alla inkommande beställningar och andra arbeten skola inskrifvas. Tekn. tidskr. 1888, s. 64. Lundin N. Sthm 109 (1890).
(1) -BREF~2. (numera bl. i historisk framställning) = BESTÄLLNING 1 b. G. I:s reg. 11: 32 (1536). (En öfverstes) beställningsbref på öfversteskapet dateret 1632. RP 4: 201 (1634). Hallenberg Hist. 1: 391 (1790). E. Hildebrand i Sv:s hist. 3: 173 (1903).
(2) -DAG~2. Krupp (hade) utlofvat successiv leverans under 3 1/2 månader från beställningsdagen. PT 1904, nr 175 A, s. 3.
(1 a) -HAFVARE~200. som har (viss) anställning l. (visst) uppdrag. Abrahamsson 310 (1726). Juslenius (1745). Den åt beställningshafvare anslagna lön samt derå medgifvet ålderstillägg få åtnjutas oafkortade under hela tjänstetiden. SFS 1901, nr 104, s. 5.
(jfr 1 a β β') -HEMMAN~20. (förr) kam. (kronan tillhörigt) hemman hvars räntor voro anslagna till aflöning åt befäl (vid den indelta armén); jfr FRI-, FÖRDELS-, LÖNINGS-HEMMAN. Officerarnes Häst- Fördels- och Beställnings Hemman. Stadga 9 dec. 1682, s. B 1 b. Officerarnas boställen med deras bestälnings-hemman .. bestås af Kronan. Lagerbring 2 Hist. 1: 136 (1778, 1784). Fördels-, Lönings-, Beställnings- och Frihemman äro sådane hemman, hvaraf Räntorne voro anslagne Indelta Arméens Öfver- och Under-Befäl, samt högre och lägre Stabs-Betjente till Lön. Bonsdorff Kam. 103 (1833).
(1 a) -HÄST. (†) tjänstehäst. Officeraren (bör) boo på sitt Boställe, och der underhålla sine Beställnings hästar. Abrahamsson 67 (1726).
(2) -JOURNAL~02. beställningsbok. Blanche Bild. 1: 188 (1863). Att i särskild beställningsjournal anteckna mottagna beställningar. Ordn. f. centralfäng. å Långh. 32 (1886).
(4) -MAN~2.
a) [jfr d. bestillingsmand] (numera föga br.) person som har till uppgift att ombestyra ngt; funktionär, tjänsteman; ombudsman. (De nämnda munkarna) hafva .. sina vissa föreståndare och beställningsmän, hvilka hafva hvar sin syssla. Eneman Resa 1: 104 (1712). Jag är gålvar (dvs. gårdsvaktare) hos Herr Flep, hans beställningsman, och just hans förtrogna. Amman 82 (1756). Kommissionärer, guider och dylika beställningsmän äro i Smyrna nästan alltid judar. Centerwall Hellas 339 (1888).
b) mil. person af manskapet anställd vid tjänstegren som kräfver viss yrkesutbildning. Soldat som är beställningsman — sjukvårdssoldat, gevärshandtverkaresoldat, hofslagaresoldat, handtverkaresoldat — .. skall .. söka bibehålla de färdigheter, han uti beställningen förvärfvat. Tj.-regl. 1885, 2: 2. Beställningsmän vid intendenturcorpsen. SFS 1894, Bih. nr 19, s. 1. Beställningsmän uttagas bland det fast anställda manskapet för att utföra sådana tjänstens delar, hvilka fordra en särskild utbildning, samt utgöras af sjukvårds- och gevärshandtverkaresoldater (-korpraler osv.), hofslagaresoldater (-korpraler osv.) och handtverkssoldater m. fl. Tingsten o. Hasselrot Värnpl. bok 13 (1902, 1904).
(2) -PENNINGAR~200, pl. afgift(er) för beställning af skjuts. SFS 1851, nr 42, s. 18. Då skjuts begagnas, må den resande undfå .. godtgörelse för åkdonslega, med deruti inbegripen ersättning för beställningspenningar. Därs. 1881, nr 10, s. 11.
(4) -PERSON. (†) mil. jfr -MAN b. RP 5: 46 (1635). Uti berörde 1638 års Stat, finnas Fortifications-Officerarne ibland Beställnings-personer upförde under generele titeln. Arbin Præs. i VetA 1773, s. 28. Till så kallade Beställningspersoner (vid artilleriet) räknades (på G. II A:s tid) Capitainer, Styckegjutare, Verkmästare, Fyrverkare, Constaplar, Rustmästare, Arklimästare, Arkli-Skrifvare, Ingenieurer, Mineurer eller Minmästare, Petarderare, Patrij-mästare (dvs. batterimästare), Predikant, Quartermästare, Conducteurer m. fl. H. Hamilton i VittAH 17: 256 (1839). Beställningspersonerna (vid ett stamkompani skulle vara): 8 skarpskyttar, 6 sjukvårdssoldater, 4 timmermän, 6 spel och trumslagare. C. J. Lovén i Sv. tidskr. 1871, s. 356. jfr ARTILLERI-BESTÄLLNINGSPERSON.
(2) -POESI~102. (föga br.) beställd poesi. De i (dikt-)samlingen intagna psalmerna ha en viss bismak af beställningspoesi. DN 1897, nr 9750 A, s. 2.
(1 c) -RÄNTOR, pl. (†) The, hvilkas beställningsräntor nu komma at indragas. 2 RARP 4: 342 (1727).
(2) -SEDEL~20. Då skjuts före den resandes ankomst beställes, bör .. beställningssedel aflemnas, hvilken skall vara undertecknad af den resande sjelf eller af annan person å hans vägnar. SFS 1878, nr 18, s. 16. Nedanstående beställningssedel torde benäget ifyllas och insändas till någon bokhandel eller direkt till förläggaren. Prospekt fr. C. W. K. Gleerup 1905.
(4) -STAT. (†) jfr -MAN, -PERSON. Henel 1729 23 (1730).
(2) -TELEGRAFERING~10020 l. ~01020. Genom anordnande af genomgående (telefon-)ledningar vinnes äfven den fördelen, att beställningstelegrafering i vidsträckt omfattning kan ega rum. Tekn. tidskr. 1899, A. A. s. 100.
(2) -VÅNING~20. Programbl. 1884, nr 71, s. 1. En ny tvåvånings byggnad är uppförd med verandor och balkonger samt en större beställningsvåning med flere rum för middagar, supéer o. s. v. GHT 1898, nr 121 A, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content