SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BETYGELSE bety4gelse, i Sveal. äfv. 0302 (bety´gelse Weste; bet`ygälse Almqvist), r. l. f. (m. Sahlstedt, Almqvist, Hahnsson (1884)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[fsv. betyghilse; jfr ä. d. betygelse]
(numera föga br. utom i ssgr i bet. 3) vbalsbst. till BETYGA, v.1 Dict. Hamb. (1700). Lind (1738). Almqvist (1844: brukas föga, utom i sammansättningar, såsom Glädjebetygelse, Sorgbetygelse o. s. v.); jfr Dalin (1850). — särsk.
1) (†) till BETYGA, v.1 1; jfr BETYGANDE 1.
a) abstr.: afgifvande af vittnesmål, bekräftande, bekräftelse, bevisande; jfr BETYGANDE 1 a. Till storre betygelse och vitnesbördh är .. stadsens signet här tryckt benedhen (dvs. nedan). BtFH 3: 15 (1532). Betygelse, tilkänna gifwelse. Lex. Linc. (1640; under significatio). Efter som månge ährlige men för förräderi berycktade personer sielfva begiära en Commission .. til sin oskulds betygelse. 2 RARP 4: 314 (1727).
b) mer l. mindre konkret, om intyg, bevis o. d.; jfr BETYGANDE 1 b. Betygelse, kennetekn. Certissima argumenta & indicia sceleris. Lex. Linc. (1640; under indicium). Wartekn, betygelse, handskrift. Därs. (under symbolus). Eedelig betygelse för en domare, juramentum. Serenius (1734; under affidavit; uppl. 1757: vitnesmål). Skickelighet der til hoppas iag mig äga, som af upviste betygelser om mitt förhållande i Predikoämbetet .. kan inhämtas. Växiö domk. akt. 1760, nr 126.
2) till BETYGA, v.1 2, konkretare: försäkring, bedyrande; jfr BETYGANDE 2. (Jag) kunde .. af hennes, under förhöret, så väl giorde betygelser, som öfrige förhållande, ei annat intaga, än at hon måtte vara oskyldig. Växiö domk. akt. 1760, nr 155.
3) till BETYGA, v.1 3: uttryck(ande) i ord l. åtbörd(er af en känsla o. d.); (känslo)yttring; bevis(ande); jfr BETYGANDE 3. Ord och betygelser af kiärlek. Mörk Ad. 1: 255 (1743). Jag har ej utan tårar kunnat läsa de ömma betygelser, hvarmed min Mor beklagar min afsaknad. J. G. Oxenstierna Dagb. 146 (1771). (En ung väninna) smyger sig till dig i betygelse af vänskap och tillgifvenhet. Bremer Dagb. 31 (1843). Sergel, hvars tillgifvenhet (för Adelcrantz) .. under de sista åren skall hafva visat sig i mera än tomma betygelser. Nyblom i 3 SAH 5: 207 (1891). — jfr AKTNINGS-, ARTIGHETS-, FRIAR(E)-, FRÖJD(E)-, FÄGNADS-, GLÄDJE-, GUNST-, HEDERS-, HÖFLIGHETS-, KÄRLEKS-, NÅDE-, ORDA-, SORG(E)-, TACKSAMHETS-, TILLGIFVENHETS-, UNDERDÅNIGHETS-, VÄLKOMST-, VÄNSKAPS-, VÖRDNADS-, ÄRE-, ÖMHETS-BETYGELSE(R) m. fl.