SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BEVÄRDIGA bevæ4rdiga, i Sveal. äfv. 0302 (bevä´rdiga Weste; bev`ärdiga Almqvist), v. -ade. vbalsbst. -ELSE (†, Lind (1749)).
Etymologi
[efter t. bewürdigen, af be- (se BE-) o. würdigen, till würdig (se VÄRDIG); jfr ä. holl. bewaardigen]
1) akta värdig, hedra; om subjekt som är l. förmenas vara objektet (vida) öfverlägset l. som ser ned på l. förmenas vara berättigadt att se ned på objektet; jfr BEVÄRDA, v.2 I 1.
a) [jfr lat. dignari aliquem aliqua re] i uttr. bevärdiga ngn (l. ngt) med ngt, akta ngn (l. ngt) värdig(t) att få ngt (o. därför låta honom l. det få det), visa ngn (l. ngt) den hedern att låta ngt komma honom (l. det) till del, hedra ngn (l. ngt) med ngt; nedlåta sig till att gifva ngn (l. ngt) ngt; numera oftast i ironisk anv., i sht med negerande l. inskränkande bestämning. Hon bevärdigade honom icke (ens) med en blick, icke med ett (enda) ord. Till att börja med visade han sig mycket högdragen, men till sist bevärdigade han mig med en förklaring öfver sitt beteende. Jaså, du bevärdigar mig ändå slutligen med ett svar. (Den påflige legaten påbjöd) at ehvem som .. blefwe af Påwen bewärdigad med then äro Titulen (dvs. titeln af ärkebiskop i Uppsala), skulle sedermera af Archiebiskopen i Lund inwigas. Spegel Kyrkoh. 2: 83 (1707). Gudz ordz tienare .. böra hedra .. them, them Gud med heder och förmohn bewerdigat. Swedberg Dav. D 8 a (1713). En kyrka, .. en Arsenal, et Konungs-hus på Djurgården, med åtskilliga andra (ritningar af Nikodemus Tessin d. y.), hvilka äro bevärdigade med et rum uti Hans Kongl. Majestäts .. samling. Tessin Bref 2: 310 (1755). Den stora ynnest, hvarmed han (dvs. Ascheberg) af begge (dvs. K. X o. K. XI) bevärdigades. Nordin i 1 SAH 3: 455 (1790, 1802). (Ståthållaren), som vid min framresa emottagit mig med så mycken godhet, bevärdigade mig nu knapt med en hälsning. Ödmann M. Park 229 (1800). Kejsaren bevärdigade icke Oxenstjerna med omedelbart svar. Fryxell Ber. 7: 121 (1838). Maria .. blef bevärdigad med den höga lotten, att blifva moder åt den Högstes son. Melin Pred. 1: 7 (1844). (Miltons) stora poem Paradise lost, som utkom 1667, men i början ej bevärdigades med synnerlig uppmärksamhet. Geijer I. 1: 343 (1845). Hon gick med hastiga steg förbi utan att bevärdiga henne med ett ord. Rydberg Frib. 206 (1857, 1866). Hennes nåd bevärdigade inte vidare mister Johnsson med en blick. Hedenstierna Fru W. 56 (1890). — särsk.
α) (numera bl. ironiskt) i höflighetsfraser. Min kiära Syster kan iagh aldrigh nogsampt tacka, at hon hafver velat bevärdiga mig med sitt bref. Carl XII Bref 11 (1695). At Högvördigste Herr Biskopen höggunstigast täckts bevärdiga mig med dess högtvördade bref af d. 31 Mars sistl. har iag orsak at med diupaste ödmiukhet vörda för en särdeles ynnest. E. Lencqvist i Hist. arkisto 9: 49 (1773). Herr Kanslirådet och fru Leopold kommo den 7 dennes och bevärdigade mig med ett nådigt besök. C. C. Gjörwell (1809) i Sv. mem. o. bref 2: 256.
β) (numera knappast br.) om tilldelande af viss värdighet. Sedan Senatus Academic(us) mig med gradu Magisterii bewärdigade. Växiö domk. akt. 1710, nr 327. Dalin (1850). Konungen hade redan bevärdigat honom med nordstjerneorden. Kindblad (1867). Bland Svenska riddarhusets ätter inträdde år 1717 en från Tyskland härstammande familj, af Carl XII bevärdigad med adelskap. Svedelius i SAH 60: 29 (1883).
b) (†) i uttr. bevärdiga ngn (l. ngt) ngt = a. Men uppå många ordh ock förmaninger, hafwa dhe icke bewärdigat Ederss Höghwyrdighetz gunstiga skriffwelse dhett ringaste swahr. Växiö domk. akt. 1681, nr 161. (Världen) förringar .. them (dvs. de trogna) i sit sinne, och vil knapt bevärdiga them sina stålta ögon-kast. Bælter Strid. o. segr. christen 157 (1743, 1748). Gifva vårom Gudi lof och pris, som bevärdigar oss sin änglavård. Büchner Bibl. concord. 852 (1754). Bevärdiga mig den ynnesten. Widegren (1788).
c) (†) med inf. med att l. med att-sats: akta värdig att, visa (ngn l. ngt) den hedern att. Therföre skal tu .. tin Gudh tacka, at han tigh vthseedt och bewärdigat hafwer, at tu må bewijsa honom ett sådant .. behageligit Wärck (gm att hedra fader o. moder). Rudbeckius Luther Cat. 66 (1667). Ther aff (dvs. af Guds ord) hafwer Döpelsen sin warelse, och therföre blifwer bewärdigat, at kallas Sacrament. Därs. 213. (Telemak) har eij en gång bevärdigat mine (dvs. Venus') altare at derpå antända ett endaste Rökvärk. Ehrenadler Tel. 348 (1723). Han bevärdigade honom att få nalkas. Almqvist (1844). Dalin (1850). jfr: När Jesus them (dvs. de ringa o. fattiga) så högt bewerdigar, at the få blifwa Hans gester; .. hwi wilt tu arme mull och aska them ringa achta? Swedberg Cat. 544 (1709).
d) (†) i p. pf. i adjektivisk anv. i uttr. bevärdigad till ngt, värdig l. värd ngt, förtjänt af ngt. På alt uptänkeliget sätt hindra min befodran, som mine Höge Förmän bepröfvat mig bevärdigat til. Växiö domk. akt. 1725, nr 80.
2) (†) värdigas, nedlåta sig till, gitta; jfr BEVÄRDA, v.2 I 2. (Jacquier) är en grundlärd Man, och äger han .. den sälsynte egenskapen, som få Mathematici och Physici bevärdiga bry sin hjärna med, at han æstimerar Språken. Björnståhl Resa 1: 373 (1772). Bevärdiga at höra mig. Widegren (1788).
Spoiler title
Spoiler content