SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
BILAGA bi3~la2ga (bi`laga Weste), r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(beylagor, pl. RP 8: 700 (1641))
Etymologi
[efter t. beilage, f.; jfr holl. bijlage, f., äfvensom d. bilag, bilæg, n., i motsv. anv.; se BI-, prefix1 1, särsk. 1 a]
1) [jfr motsv. anv. i holl. o. t., äfvensom af d. bilag] skrifven l. tryckt handling som bilägges l. bifogas en skrifven l. tryckt framställning o. kompletterar l. bestyrker (uppgifter i) densamma; jfr ALLEGAT a. Oxenst. brefv. 1: 297 (1625). Någre Spörsmåål och Frågor medh theras Swar och Bijlagor, angåendes thet Swenska Poeterij i gemeen. Arvidi 1 (1651). Huarom I uthförligare underrättelse aff bijlagorne B, C, D inhämpta kunnen. Carl XI (1686) i Hist. handl. XVIII. 2: 22. Låte .. Hofrätten väl och rent afskrifva parternas skrifter, och alla bilagor. RB 30: 3 (Lag 1734). Jag har ej i mina händer de nödvändiga historiska acter och bilagor, som fordras för att gifva framställningen sin rätta betydelse. Törneros Bref 1: 292 (1828). För .. de såsom bilagor till handboken införda, från herr professorn m. m. A. K.-Å. bekomna obduktionsprotokollen uttalar utgifvaren härmed sin vördsamma förbindelse. Bagge Förf.-handb. f. läk. III (1896). (Rapporten) omfattar 72 maskinskrifna sidor förutom en mängd bilagor. GHT 1909, nr 93, s. 4.
2) [jfr motsv. anv. i t.] i fråga om tidningar: trycksak (prenumerationsanmälan, priskurant, annons, broschyr o. d.) som medsändes en tidning; äfv. B-nummer af en tidning; jfr BIHANG 1 e β. Hwad för en Lyckeligh rencontre Hans Kongl. Mayst. (K. X G.) hafwer .. hafft i Påland, thet warder hoosfogade bijlaga vthwijsandes. N. Av. 13 mars 1656, nr 2, s. 4. Tidningens format, storlek och utstyrsel blir detsamma som förut, endast med den skilnad att bilagor oftare komma att följa. Sv. tidningar 1878, nr 1, s. 1. För befordran med post af andra bilagor till tidning (än af dess redaktion utgifna bihang) erlägges enahanda afgift, som för korsband. Geijer Postförf. 325 (1890). En flygskrift betitlad Storstrejken och försvaret, hvilken man .. finner såsom bilaga åtfölja Aftonbladet i Stockholm. DN(N) 1909, nr 14159, s. 1. — särsk. [jfr motsv. anv. i t.] med ett visst område (landtbruk, handel, musik, underhållning o. d.) sysslande tidning som utgifves regelbundet o. vanl. under särskild titel, men i samband med en annan tidning, till hvilken den utgör ett bihang. Svenska Veckobladets Bilaga. (1871; titel). Handtverks- och Landtmannabladet(,) Aftonbladets bilaga för odling och näringsflit. (1905; titel). (Från år 1889 har Hufvudstadsbladet i Hälsingfors) redigerats som ”stor tidning”, med ledande .. artiklar .. och bilagor af diverse slag. 2 NF 11: 1234 (1909). — jfr ANNONS-, GRATIS-, KONST-, LÖRDAGS-, MUSIK-, MÅNADS-, SÖNDAGS-, TIDNINGS-BILAGA m. fl.
3) (knappast br.) ngt som (med nödvändighet) sammanhänger med l. följer af ngt annat, komplement, konsekvens. Man fick .. höra omtalas, .. att öfvertygelsen om den egna bekännelsen såsom den jemförelsevis högsta sanning icke nödvändigt fordrar bilagan af alla de öfrigas fördömelse. Genberg 1: 107 (1872). Moreaus dödsdom var i Bonapartes tanke oumbärlig såsom bilaga till kejsardömets proklamerande. Hedin Rev. qv. 213 (1879).
4) [utveckladt ur 1] (†) bevisande l. styrkande exempel; jfr ALLEGAT b, BELÄGG 1, BILÄGG. Af flera äldre och nyare tragedier och romaner, der man velat framställa än olidligen plågade uslingar, än de förhatligaste nidingar, som sublima karakterer, kunde man hämta bilagor nog till detta yttrande. Lidbeck Anm. 68 (1806). Hvar ville vi sluta, hvar ville vi börja, om vi skulle samla alla bilagorne till den öfver all verlden gällande, af ingen dödelig jäfvade, sanning att allt far, allt försvinner? Wallin 2 Pred. 1: 88 (1820).
5) [jfr motsv. anv. i ä. t.] (†) anförtrodt gods; deposition. Schultze Ordb. 2607 (c. 1755).
Ssg: (1) BILAGS-BLANKETT30~02. (föga br.) blankett bilagd en annan. Löneinkomst pr vecka under år 1901 för hvarje arbetare? Besvaras å särskild bilagsblankett. H. Elmquist i Arbetsstatistik 4: 27 (1904; ur ett frågeformulär).
Spoiler title
Spoiler content