SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
CERTEPARTI sær1teparti4, äfv. 30~02 (certeparti´Weste), n.; best. -et, äfv. -t; pl. -er.
Ordformer
(certa- Lind (1749, under scharte-partie))
Etymologi
[jfr holl. certepartij, chertepartij, charte-partie, t. certepartie (chartepartie), eng. charter-party, af fr. charte partie, af mlat. charta partita, af lat. charta, papper (se KARTA) o. partitus, p. pf. af partire, dela (jfr PARTI); jfr CERT. Benämningen härleder sig från det i sht under medeltiden vanliga bruket att utskrifva två likalydande intyg o. d. på samma pappersark o. sedan dela detta i två hälfter, för att innehafvaren af det ena exemplaret skulle kunna pröfva det andras äkthet gm att sammanpassa bådas kanter]
sjöt. o. handel. kontrakt mellan redare l. skeppare o. befraktare hvilket innehåller fraktaftalet; befraktningsbref; befraktningskontrakt; fraktaftal. Öfwer alle Skipsfrackter .. skole wisze Skriffter emellan Skiparen och Befracktaren oprettas. Thesze Skriffter nämnes Certepartier, och innehålla alla the wilkor, hwar vppå Befracktningen sluten är. Sjöl. 1667, Skipl. 1. Medh mindre at annat i Certepartie slutet (dvs. öfverenskommet) woro. Därs. 14. Förordn. ang. caperierne 1715, § 16. Certepartier eller Hyres-Contracter om Fartyg. Förordn. ang. stämpl. ppr 1803, § 12. Då skeppsklarerare slutat aftal om befraktning .. af fartyg, skall .. certeparti .. af honom .. upprättas i två exemplar. SFS 1874, nr 29, s. 5. Därs. 1891, nr 35, s. 36. Att fartyget hindras fullgöra ett .. certeparti. Afzelius Sjöl. 110 (1891). Vid uppgörande af certepartier. GHT 1898, nr 14 B, s. 1.
Ssg: CERTEPARTI-KLAUSUL1003~, äfv. 3001~02. GHT 1898, nr 14 B, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content