SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1923  
DÄRAN04, adv.
Etymologi
[liksom d. deran, efter t. daran; jfr äfv. holl. daraan]
1) (†) därpå; hvarpå.
a) demonstr.: därpå. Dog skal kon(glig) Ma(jestä)t tiil Dan(mark) der ann jnthet tuiffla. GR 10: 37 (1535).
b) rel.: hvarpå, på hvilken. Rudbeckius Luther Cat. 189 (1667). Een Machine .., ther ann är ett Kuggejuul medh Kuggar. Risingh Landb. 31 (1671).
2) (numera i sht hvard., ofta skämtsamt) i förb. icke vilja, skola däran o. d., för att beteckna att ngn icke vill, resp. att ngn måste gripa sig an med l. gå in på l. underkasta sig l. undergå (ngt svårt l. ledsamt l. olyckligt l motbjudande o. d.): ”till det”, ”till saken”; stundom pregnant i uttr. ngn måste l. skall däran: ngn undgår icke sitt öde. Nå, jag trodde väl, att han skulle (l. måste) däran till slut. Ändoch H. M:tt ofta hade i sinned att slås med honom, så ville dock Juten icke däran. AOxenstierna 2: 74 (1612). Han hade visserligen sett folk dö .., men han hade .. icke tänkt sig in i att han själf skulle däran en gång. Engström Äfv. 55 (1908).
3) ss. predikativ: ställd (på det l. det sättet); numera nästan bl. i uttr. illa (värre osv.) däran o. d.: stadd l. bragt i en bekymmersam l. olycklig ställning, illa ställd, illa ute, illa fast, utkommen, svårt utsatt (för ngt); i sht i fråga om sjukdom: illa l. svårt sjuk, hårdt l. svårt angripen l. medtagen. Jag är inte bättre däran än du. Han är illa däran i henne (dvs. rysligt kär; hvard.). Ekeblad Bref 1: 194 (1652: intet .. väl däran). Våre Theologi skulle .. emot sina vederparter ofta vara illa theran, om the intet (osv.). Rydelius Förn. 403 (1737). Jag har varit rätt illa deran och är ej ännu återställd. Tegnér (WB) 3: 474 (1821).
4) (i sht hvard.) i uttr. nära däran, nära (att göra ngt o. d.); i sht pregnant, i uttr. vara nära däran, vara nära att råka illa ut (till lif o. lemmar). Det var nära däran, att (osv.). Nästan alla officerare vid hans regemente blefvo skjutna. Han sjelf var nära deran. Fryxell Ber. 8: 6 (1838). Jag var sjelf nära deran att klappa händerna. Rydberg Ath. 380 (1859). Ni var allt .. så nära däran nu. Hülphers Ångermanl. 142 (1900).
Spoiler title
Spoiler content