SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1923  
DÄRAF4~1 l. 04, l. DÄRUTAF4~01 l. 104, adv.
Etymologi
[fsv. þär (ut)af; jfr d. deraf, t. davon]
I. (i sht i skriftspr.) demonstr.
1) (†) i lokal bem., motsv. AF I 1: därifrån. Om någhon faller theraff (dvs. från husets tak). 5Mos. 22: 8 (Bib. 1541).
2) i fråga om det förh. att ngt hämtas från l. ur ngt o. d. l. uppstår l. göres l. utvecklas af ngt o. d. l. leder sitt ursprung från l. härflyter ur ngt o. d., motsv. AF I 68: af l. från l. ur den l. det l. denna l. detta osv.; därifrån, därur. Man smälte ned bildstoderna och göt (gjorde) kanoner däraf. Förhållandet härleder sig l. härflyter där(ut)af att (osv.). Däraf blir ingenting! detta kommer icke att ske! I vethen eder swa storth gangn ther aff. GR 1: 190 (1524). (Soldaterna) begynte .. att gå till källan och dricka deraf. Cronholm Bref 4 (1865).
3) i fråga om grund l. orsak l. medel o. d., motsv. AF I 911: af l. gm den l. det l. denna l. detta l. den saken osv., därigenom; numera bl. vid verb l. sbst. som konstrueras med prep. af. Lyckligtvis tog han ingen skada däraf. Där(ut)af följer (l. kan man sluta), att (osv.). Lönen var så liten, att han icke kunde lefva däraf. OxBr. 5: 50 (1613). Jag (skulle) aldrig .. finna mig förnärmad däraf, att (osv.). De Geer Minn. 2: 113 (1892). (†) (De) kallades .. munkar ther aff ath the .. wore aleene for sich. OPetri Clost. A 2 a (1528). Deraf har skett, att (osv.). Agardh (o. Ljungberg) II. 1: 115 (1854).
4) i fråga om det med afs. hvarpå ngt äger rum l. om hvilket ngt rör sig o. d., motsv. AF I 1213: därom, därpå, däröfver; numera bl. ngn gg i skriftspr. i förb. med verb som konstrueras med prep. af. Han ville icke veta däraf. Ther hiertat medh vpfylt är, ther aff talar munnen. Mat. 12: 34 (NT 1526). I kunnen vara stolta deraf. Tegnér 4: 149 (1830). Och jag har icke förr än nu fått höra deraf! Almqvist Går an 165 (1839).
5) i fråga om begreppsförh. som ha sin motsvarighet i en possessiv, partitiv l. objektiv gen. (förr äfv. en egenskapsgen.), motsv. AF I 1419: af den l. det l. denna l. detta osv. Vi fingo taga där(ut)af hvad vi ville. Eleverna voro tio till antalet, däraf tre flickor. Han gaf mig en kopia däraf. Han framhöll starkt betydelsen (l. vikten) där(ut)af att (osv.). På grund däraf; i anledning däraf; till följd däraf. Utgången däraf blef en helt annan än den man väntat. Then catoliske religion och them som thär af äre. RA 3: 171 (1593). Bureus Suml. 62 (c. 1600). Han frågade mig, om jag ännu hade stor känning deraf? Ågren Gell. 98 (1757). Hvad ”oron” och ”hotet” vidkommer, finnes ej spår deraf. Rydberg RomD 12 (1876).
6) vid adj. som konstrueras med prep. af, motsv. AF I 21: af den l. det l. denna l. detta osv. Däraf var han verkligen förtjänt. The, som än intet hafva bekommit, måge hädanåt ju något blifve ther af delachtige. RA 3: 110 (1593). Kyrkol. 8: 3 (1686).
II. rel.
1) (†) motsv. I 1: hvarifrån. Stiernhielm Parn. 3: 4 (1651, 1668). En Turkisk Moschée .. med torn, därutaf de ropa till böns. Eneman Resa 2: 56 (1712).
2) (†) motsv. I 2: hvaraf. Syr. 25: 32 (Bib. 1541). The simple Element, / Ther af thet Stoore Runde bygt är. Stiernhielm Fred. 10 (1649).
3) (numera bl. ngn gg i skriftspr.) motsv. I 3: hvaraf, hvarigenom. Asteropherus 3 (1609). Sår, theraf död ej kommer. MB 33: 1 (Lag 1734).
4) (numera bl. i skriftspr., i sht i juridisk l. kameral stil) motsv. I 5: hvaraf. Föräldrar, der aff en thera är fräls. Stiernhielm Fateb. C 1 a (1643). Utgången, däraf han tycktes hufvudsakligen tillräkna sig äran. De Geer Minn. 1: 251 (1892).
Spoiler title
Spoiler content