SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1923  
DÄREFTER4~10 l. 032, äfv. 040, adv.
Etymologi
[fsv. þär eptir; jfr d. derefter, t. danach]
I. demonstr.
1) (i skriftspr., mindre br.) i fråga om (den kvarstående) verkan af ngt (försvunnet) l. orsak till ngt l. ursprung från ngt o. d., motsv. EFTER I 7: efter den l. det l. denna l. detta osv.; däraf. Eneman Resa 2: 7 (1712). Han har märke derefter. Dalin (1850).
2) (i skriftspr., numera mindre br.) i fråga om en handlings l. tankes l. känslas riktande på ngt o. d., motsv. EFTER I 9: efter den l. det l. denna l. detta osv. Han träffade benet utan att måtta därefter. Jag frågar icke därefter (dvs. bryr mig icke om saken). OPetri Hb. C 3 b (1529). När wij ther effter leetar. Phrygius HimLif. 56 (1615). Wallin Rel. 1: 405 (1825).
3) i fråga om tid, motsv. EFTER I 11.
a) med bestämning angifvande tidslängd: (så o. så länge) efter det l. detta, efteråt, senare, från l. efter den tiden. Någon tid, kort, länge, ett år, några dagar (osv.) därefter. Dagen, veckan (osv.) därefter. Något ther effter, nembligen Åhr MDXX. GR 1: 20 (1521). Båda skulle snart därefter dö. Levertin Gest. 31 (1903).
b) (i sht i skriftspr.) utan ytterligare tidsbestämning: efter det l. detta, härefter, sedan, därpå. Der efter (dvs. efter grefvefejden) drog thet suenska krigzfolckit .. tilbackar thil Suerige igen. Brahe Kr. 17 (c. 1585). Hon hade haft mässling på våren förut och därefter fått ett svårt exsem i ansiktet. De Geer Minn. 2: 89 (1892).
4) i fråga om ordningsföljd o. d., motsv. EFTER I 14: sedan, därpå. Först gick bruden, därefter brudgummen. Linc. (1640; under insequor). Sedan kommo (i familjen) sex flickor, så en son och därefter en flicka. De Geer Minn. 1: 3 (1892).
5) motsv. EFTER I 15: i enlighet l. öfverensstämmelse l. likhet därmed, i förh. l. proportion därtill o. d.; stundom (hvard.): ”i stil därmed”. Lägg detta på minnet och handla (l. rätta dig) därefter! Maten var dålig och vinerna därefter. Tw är och en galileesch man, och titt måål lydher ther effter. Mark. 14: 70 (NT 1526). Flickan är litet fånig, och får behandlas derefter. Jolin Barnhusb. 104 (1849).
6) [anv. utvecklad ur 5] (numera i sht hvard.) med pejorativ bet.: ”så- (som) man kunde vänta”, si och så, dålig(t), usel(t). Han hade alltför brådtom och det gick (också) därefter. Billigt är det, men det är därefter. Gustaf II Adolf 82 (c. 1620). Barnen .. lämnas åt sig själfva, och deras utveckling blir också därefter. LfF 1901, s. 126.
II. (†) rel.
1) motsv. I 1: hvaraf. En salfwa ther effter håret affaller. Linc. (1640; under psilothrum).
2) motsv. I 2: hvarefter. Thet Himmelske Borgerskap, ther effter han här i Werldenne hafwer wandrat i håppet. Emporagrius JDelaGardie C 4 2 (1652).
3) motsv. I 4: hvarefter. E. H. Excellens nådiga befallningh .., der effter iagh .. migh aldeles rettar. Rudbeck Bref 19 (1663).
Spoiler title
Spoiler content