SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
DEPORTATION dep1ortatʃω4n l. de1-, äfv. 01—, l. -aʃ- (depårrtatschón Dalin), r. (f. Dalin (1850), Lundell); best. -en, hvard. i mellersta o. norra Sv. äfv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. deportation, fr. déportation, lat. deportatio, vbalsbst. till deportare (se DEPORTERA)]
förvisning från hemlandet (l. hemorten) till bestämd ort (straffkoloni l. för förbrytare afsedt område), en strafform särskildt använd i Rom under kejsartiden o. i nyare tid af länder med (mera betydande) utomeuropeiska kolonier o. besittningar, särsk. England, Frankrike o. Ryssland; jfr RELEGATION, TRANSPORTATION. Meyer Underr. om Paris 259 (1798). Deportation var ett hos Romarne, aldraförst af Augustus infördt, sätt af landsförvisning, i kraft af hvilken den dömde fördes till en främmande, ödslig trakt, .. hans egendom konfiskerades, och han sjelf beröfvades Romersk borgare-rätt. Conv.-lex. (1821). Geijer I. 6: 141 (1839). Hagströmer Frihetsstr. 45 (1875). Centerwall Rom. fornk. 631 (1891). Äfven den minsta nationella demonstration i Polen straffades (på 1880-talet) med deportation. NF 19: 154 (1895). I Ryssland begagnade man deportation till Sibirien som straff redan 1591. 2 NF 6: 161 (1906).
Ssgr: DEPORTATIONS-KOLONI1003~, äfv. 0103~002. Ryssland har en mängd deportationskolonier i Sibirien. NF 8: 1050 (1884).
-ORT~2. Skogman Eug. 2: 42 (1855). Som deportationsort för brottslingar började man (i Sv.) från 1639 att jemte Ingermanland använda Nya Sverige. Odhner Sv:s inre hist. 198 (1865). Kolonien (Franska Guyana l. Cayenne) begagnas såsom deportationsort för lagdömde förbrytare. Svedelius Statsk. 2: 207 (1868). Stadling Gm Sibirien 298 (1901). bildl. (Apologistskolan betraktades förr) såsom deportationsort för lärdomsskolans mindre rikt begåfvade naturer. W. Sylvander i Tidskr. f. lär. 1847—48, s. 79.
-STRAFF~2. Geijer I. 6: 141 (1839). Deportationsstraffet (i Frankrike) består .. däruti, att man för sin lifstid transporteras till en utom Frankrikes kontinentala område belägen ort. Hagströmer Frihetsstr. 40 (1875). 2 NF 6: 160 (1906).
-SYSTEM~02. De mot deportationssystemet talande skäl erkändes redan af Engelska parlamentet 1832. Geijer I. 6: 141 (1839).
-TID~2. De till Australien deporterade brottslingar förblifva ej för hela sin deportationstid i fängsligt förvar. Skogman Eug. 2: 43 (1855). Backman Dickens Pickw. klubb. 1: 94 (1871).
Spoiler title
Spoiler content