SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1925  
FORMAT forma4t, n. ((†) r. l. m. l. f. Söderman ExBook 115 (1679), Bliberg Acerra VIII (1737)); best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. format; ordet går tillbaka på lat. formatus, p. pf. av formare (se FORMERA)]
1) form o. storlek vad beträffar höjden l. längden o. bredden samt förhållandet dem emellan på bok, papper, fotografi, tavla l. målning o. d., ävensom (i utvidgad anv.) i fråga om konstvärk (byst l. staty), mynt, tegel o. diverse tekniska produkter; äv. konkret om bok osv. av visst format; ngn gg bildl. (med mer l. mindre skämtsam anstrykning). Thyselius Bidr. 160 (1630). Dhe Breef, hwilcka Collegierne .. blifwa föranlåtne .. at affärda till uthländske orter, .. kunna .. skrifwas uti mindre Format, på tunt och lätt papper. ResolFrijbr. 1704, s. A 4 b. Nu är det nyare rummet (på Åbo bibliotek) innan kortt fullt, hvad quarter och smärre formater angår. Porthan BrefSamt. 1: 53 (1782). Myntens format, d. v. s. såväl dessas storlek i sig sjelfva .., som isynnerhet förhållandet emellan dess tjocklek och diametern. Eneberg Karmarsch 2: 707 (1862). Formatet 25 × 12 × 6,5 c.m. TT 1878, s. 53 (i fråga om tegel). Detta porträtt, knäbild och i liggande format (dvs. med bredden större än höjden), är monumentalt. SD(L) 1898, nr 419 A, s. 3. Formatets storlek (i ett tryckalster) bestämmes af det antal gånger ett ark papper vikes. 2UB 10: 189 (1906). (Kalfaktorn) var en .. man av alldeles samma format som överbefälhavaren. Hedin KrRyssl. 14 (1915). — jfr BOK-, BREV-, DUODES-, HÖJD-, KABINETTS-, KVART-, LÄNGD-, OKTAV-, SEDEL-, TIDNINGS-, TVÄR-, VÄSTFICKS-FORMAT m. fl.
2) boktr. benämning på de ”steg” tillsammantagna som utfylla mellanrummen mellan kolumnerna i en ”form” (se d. o. II 6). Möller 1: 188 (1745). Täubel Boktr. 1: 137 (1823). Nordin Boktr. 125 (1881).
3) (†) (en boks) pärmar, (bok)band; jfr FORM II 8. En Psalmbook .. med grön format. VDP 11/5 1692, s. 1125.
4) (†) av lag l. sed o. d. reglerat sätt för en handlings utförande; jfr FORM I 4. (Trolovningen) skedde .. effter dhett format som wthi Gudz försambling brukeligitt ähr. VDAkt. 27/7 1667, s. 362.
Ssgr (till 1): FORMAT-BOK. boktr. bok med uppgifter om olika format jämte tillhörande stegs storlek m. m. Wikforss (1804; under formatbuch).
-SLAGNING. bokb. Formatslagning .. Den sista slagningen med slaghammaren, sedan alla arken blifvit falsade och hoplagda. Dalin (1851).
Spoiler title
Spoiler content