SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÄNDELSE hän3delse2, r. l. f. (m. Sahlstedt (1773; i Ordb. 1757 angivet ss. f.), ÖoL (1852)) ((†) n. VDAkt. 1702, nr 143 (: olyckeligit händelse)); best. -en; pl. -er ((†) = (trol. antydande neutralt genus) OxBr. 5: 90 (1616: oppå alle fall och händelsse), VDAkt. 1667, nr 264 (: wedh hwariehanda hendelse; möjl. sg.)).
Ordformer
(hen- 15791742. hän- 1584 osv.)
Etymologi
[jfr d. hændelse, nor. hendelse; vbalsbst. till HÄNDA. — I åtskilliga anv. återger ordet lat. casus (se KASUS); se särsk. 6, 7, 8, 9]
1) (†) motsv. HÄNDA 9: vad som vederfares (vederfarits) l. händer (händt) ngn, upplevelse; ofta i pl.: levnadsöden, öden. RARP 2: 112 (1634). Mina egna händelser föreställa mig nogsampt, hvad flychtiga och skepsbrotna bäst behöfwa. AWollimhaus (c. 1669) i 2Saml. 1: 112. Gud vakar öfver menniskorna och styr deras händelser. Lehnberg Pred. 1: 58 (c. 1800). Se här min lilla händelse. Almqvist Kärlek 3 (1816). Jag beslöt .. uppteckna Romerska Folkets händelser, efter urval. Ritterberg Sall. 9 (1832). BL 13: 215 (1846). — jfr KÄRLEKS-, LEVNADS-HÄNDELSE.
2) (†) astr. motsv. HÄNDA 9 c: företeelse. Och skifta Astronomj himelen efter hans händelsser tuegge ledes. Luth Astr. 12 b (1584). Intet annat bör angifvas såsom orsak till naturliga händelser, än det, som är till, och gör fyllest, at förklara dem med. Duræus Naturk. 5 (1759). — jfr LUFT-, NATUR-HÄNDELSE.
3) motsv. HÄNDA 10: vad som händer l. händt, tilldragelse; äv. pregnant: tilldragelse av betydenhet l. med vidtgående följder, stor händelse. En ovanlig, alldaglig händelse. Dagens händelser. Händelsernas förlopp, kedja, brännpunkt. VarRerV 70 a (1579). En händelsse, som sig i aftons tilldraget. HT 1900, s. 74 (1713). Det märkliga företag, som .. kan sägas vara vår första stora litterära ”händelse”: veckoskriften Den Svenske Argus. Warburg i 2SAH 59: 41 (1882). Och sådan (dvs. liberal) förblef han i all sin tid, dock utan lust att själf verksamt ingripa i händelsernas gång. De Geer Minn. 1: 114 (1892). Så här års är ankomsten af en ångbåt till Tromsö en händelse. Engström Äfv. 86 (1908). ”Sellers har gått händelserna i förväg”, sade mr Truefitt och hostade. Lundquist Jacobs Landb. 134 (1909). Många andra hava företagit sig att om de händelser, som bland oss hava timat, avfatta berättelser. Luk. 1: 1 (Bib. 1917). De stora händelserna voro för .. (min mor) mitt bortdragande och min återkomst. Segerstedt Händ. 9 (1919, 1926). — jfr BARNDOMS-, BI-, DAGS-, KRIGS-, OLYCKS-, SEKULAR-, SLUMP-, SLUT-, STOR-, TIDS-, VÄRLDS-HÄNDELSE m. fl. — särsk.
a) filos. En händelse är et tilstånd, betraktadt såsom upkommet, utan at förut hafva varit til, och såsom i Tid och Rum genom caussaliteten fullkomligen bestämdt. Höijer 1: 183 (1797). Skapelsen är ingen händelse; hon är en handling. Atterbom PhilH 246 (1835). Händelserna äro det tillfälliga i det yttre, handlingarne det afsigtliga i detsamma. UUPr. 3/11 1881, s. 51.
b) spelt. i det numera föga brukliga kortspelet vist, om det förhållande att på en hand finnas fyra matadorer i trumf eller fyra honnörer eller att kort i trumf eller ”målare” helt saknas; äv. i uttr. dubbel händelse, det förhållande att på en hand finnas alla fem matadorerna i trumf (eller fem honnörer). Men nu bör du veta, .. att denna whist hade händelser. Almqvist AMay 43 (1838). Lindskog Spelb. 81 (1847). Wilson Spelb. 356 (1888).
c) (†) i uttr. all handel och händelse, allt vad som händer o. sker; jfr HANDEL, sbst.2 7. Nychterheet .. företänckt Omhugsan, och Opwacht / Vppå all handel och händelse .. / Thesz äre Stycken, i hwilke består en Adelig Vngdoms / Tuchtan och ijd. Stiernhielm Lycks. 1 (1650, 1668).
4) oväntad l. oförutsedd tilldragelse, tillfällighet, slump; numera mindre br. utom ss. predikativ (t. ex. det var en ren händelse, att osv.) o. i uttr. av en händelse (se b nedan) samt (i skriftspr.) i uttr. händelsen fogade så l. ville att osv.; jfr HÄNDA 13. Baazius Upp. 42 b (1629). Ofta är en blott händelse orsak till nyttiga uppfinningar. VexiöBl. 1819, nr 16, s. 2. Det ges ingen händelse i den allvisa Kärlekens rike, emedan allt, som der sker, af Gud antingen så förordnas eller så tillstädjes. Wallin 1Pred. 3: 41 (c. 1830). Genom sådana (dvs. tillfälliga intressen) knytes .. de tre Nordiska rikenas bekanta förening: en händelse, som ser ut som en tanke. Geijer SvFolkH 1: 215 (1832). Händelsen fogade så, att hans (dvs. Terserus') personlige ovän biskop Enander i Linköping var ordförande. Carlson Hist. 2: 258 (1856). Är det en ren händelse att för några dagar sedan en japansk flottilj anlände till Genuas hamn? SvD(B) 1919, nr 113, s. 3. — särsk.
a) i vissa numera obrukliga uttr., ss. blind händelse, blind slump, dödlig händelse, tillfällig händelse som medför ngns död, skadlig händelse, tillfällig händelse som medför skada på ngt. Swedberg SabbRo 1: 382 (1688, 1710). Dödeliga hendelser. Serenius (1741). Försäkrings-gifvarne taga härmedelst på sitt äfventyr och ansvar alla skadeliga händelser, som kunna tima ifrån den dag och stund då detta gods eller varor äro bragte til Laste-platsen. PH 5: 3001 (1750).
b) i uttr. av en (ren) händelse, äv. (i sht förr) (i)genom en händelse, förr äv. av händelse(n) l. utav någon händelse l. till händelse l. i en händelse l. i händelsen, av en tillfällighet l. slump, händelsevis, tillfälligtvis. Wthi een sådane lägenheet, kunne the förtalde (läke)medel, intet hielpa, medh mindre att thet aff hendelse skeer. Berchelt PestBeg. B 6 b (1588). En annan hustru som aff annat Prästegäll, aff en hendelse til henne inkom. UppsDP 26/1 1596. Hwar till dhe swarat, att dhe i een händelsse inkommet till mag(iste)r Sellman. VRP 1713, s. 439. Roman Holbg 12 (1746). Barometrar .. hafva igenom en händelse blifvit påtänkte. Höpken 1: 180 (1753). (Ryssarna) lågo der spridde, / .. hvar de af händelse fallit (under ruset). Runeberg 1: 70 (1832). Af en händelse finnes att hyra ett stort välmöbleradt rum med fri och vacker utsikt åt gatan. GHT 1895, nr 137 A, s. 3 (i annons).
c) (†) närmande sig l. övergående i bet.: orsak, anledning; i uttr. av vad (för) l. av annor händelse. Jag vet icke af hvad händelse jag kom nyligen in i en gammal .. helgad skog. Dalin Arg. 1: 173 (1733, 1754). Gitter han (som tagit svin i lega i ollonskog) visa, at the af sot dödt, eller förkommit af annor händelse, och finnes han ej hafva varit ther vållande til; vare saklös. BB 12: 2 (Lag 1734). PH 5: 3446 (1752). (Daria till Fedor:) Af hvad för händelse har jag den äran att se er här? Gustaf III 3: 250 (1790).
d) (numera knappast br.) i pl.: växlingar, skiften; särsk. i uttr. lyckans händelser, lyckans växlingar. Margehanda Lyckones Hendelser. Schroderus Os. 1: 711 (1635). I alla händelser och öden / Skal du min ömma dyrkan få. Lenngren (SVS) 2: 15 (1782). Ädla tankesätt, som, i alla lifvets händelser, visa dem rätta kosan. Liljestråle Fid. Föret. 4 (1797). Ahlman (1872).
e) (†) pregnant: olyckshändelse, missöde. Då han igenom een händelse wardt sin Syyn beröfwat, har han i tijo Åhr gååt fåfäng at han als intet arbetat. RelCur. 97 (1682). I en svår by förlorade Skeppet Fredrik Rex .. klyfvarbomen. Eskadern ankom .. utan vidare händelser till Carlskrona den 28 April. Gyllengranat SvSjökr. 2: 71 (1840). Den Hessiske kavaljeren kände en djup förargelse vid tanken på sitt ständiga öde, att ej kunna börja en resa, utan att genast utsättas för händelser. Almqvist Ekols. 3: 9 (1847).
5) († utom i b) belägenhet, situation, predikament, förhållande. Höpken 2: 89 (1747). Följderna af en handling, uti en gifven händelse, äro .. ofta ovisse. Fremling KantGrund. 44 (1798). De komma ofta i den händelsen. Weste (1807). En tropp .. af tusen Muselmänner, / .. / I alla händelser af krigen öfvade, / .. / Förfärlig tränger fram. JGOxenstierna 5: 288 (c. 1817). — särsk.
a) (†) i uttr. (det är) ngns händelse, (det är) ngns kasus l. förhållandet l. fallet med ngn. Agrell Maroco 1: 32 (1789, 1796). Du vet min händelse, Lazuli; jag har varit rubbad, förvirrad, förskräckligt sjuk. Almqvist DrJ 309 (1834). (Jean Paul) var skald i allt, utom i formen; ungefär Thorilds händelse. Beskow i 2SAH 48: 488 (1872).
b) (fullt br.) i uttr. det eller det är händelsen (med ngn l. ngt), det l. det är förhållandet l. fallet (med ngn l. ngt); ngt l. så är händelsen, ngt l. så är förhållandet l. fallet, ngt äger rum l. förekommer, händelsen är den att osv., förhållandet är det att osv. Nordforss (1805). Lyceum 2: 142 (1811). Det (är) ofta händelsen, att gehöret (hos barn) är temmeligen säkert. Mankell Lb. 2 (1835). Birger jarl .. var ej af kungligt blod. Detta var deremot händelsen med hans söner. Odhner Lb. 51 (1869). Men nu var händelsen den, att mamma hela tiden hade varit rysligt rädd. Geijerstam MPojk. 34 (1896).
6) [specialfall av 5] (†) språkv. om olika böjningsformer l. olika ställningar i satssammanhanget; särsk.: kasus. Aþel .. och Aþle, Aþla, Aþlas är alt ett ord, men bookstafwen e sättes ytterst och mit i ordet som händelsen (Casus) är til. Rudbeck Atl. 1: 220 (1679). Åå är ock en Flod, och skrifwes som händelserna äro till, Åå, Ån, Åna, och Åarna. Därs. 3: 525 (1698). Bergklint MSam. 1: 242 (1781).
7) [utgående från 5] (†; se dock a, b, c, f, g) fall (se d. o. XII 4). HSH 31: 89 (1662). De händelser af hungersnöd, som af en oblid väderlek härröra kunna. Höpken 2: 107 (1747). Han är ju i bägge händelserna lika oskyldig. Dalin Arg. 1: 19 (1754). Kolon(:) brukas gemenligen i följande händelser. Moberg Gr. 152 (1815). Undantagande den händelse, att alla de som följas åt, äro legde att arbeta på ett och samma ställe. SPF 1853, s. 7. — särsk.
a) (i skriftspr., numera mindre br.) i uttr. i (förr äv. ) sådan händelse (förr äv. sådana händelser) l. i (förr äv. ) den händelsen, under sådana l. dessa omständigheter, i så(dant) fall, i det fallet; i (förr äv. l. vid) vilken l. denna händelse, i vilket resp. detta fall; i (förr äv. ) annan l. varje annan l. motsatt, förr äv. (all) vidrig händelse, i annat resp. motsatt fall. BlBergshV 19: 223 (i handl. fr. 1660). På sådan hendelse (dvs. i det fall dopet sker i hemmet) skal Döpelsen .. med alla dhe wanliga Böner och Ceremonier förrättas. Kyrkol. 3: 3 (1686). I vidrig händelse mistar hon äfven arfvet efter sin Faster. Ekelund Fielding 401 (1765). Skulle ni händelsevis vara handelsexpedit? I sådant fall ernar jag .. icke förspilla mina ord, .. men i hvarje annan händelse skulle jag ha lust att språka med er. Sturzen-Becker 2: 67 (1842, 1861). Cavallin (1875). Cannelin (1921). — särsk. med hänsyftning på följande att-sats; jfr 10. Att anse menniskan hafva värde .. blott i den händelsen, att hon blifvit född af ryktbara föräldrar, eller om hon har mycket penningar. Almqvist Arb. 6 (1839).
b) (numera föga br.) dels i uttr. i ingen händelse, i intet fall, dels i uttr. i värsta händelse, i värsta fall. Almqvist AmH 2: 91 (1840). I värsta händelse — hvem ville kasta första stenen? BEMalmström 7: 406 (1845). Jag (vore) i ingen händelse .. passande till statsman. De Geer Minn. 1: 162 (1892).
c) (fullt br.) i uttr. i alla händelser, stundom i vilken (förr äv. i vad) händelse som helst, förr äv. i all l. uti envar händelse, i alla fall, i varje fall, i vad fall som helst; förr äv. i uttr. i vilkendera händelsen, i vilketdera fallet. BoupptSthm 12/2 1674. LandtmFörordn. 159 (1762). Månne en sådan glädje, som uti enhvar händelse tilhörer den dygdige, icke kan kallas en lycksalighet? Fremling KantGrund. 42 (1798). I hvad händelse som helst, (må) ersättningen (för brandskadat lösöre) icke inom någon titel öfverstiga det belopp, som, vid försäkringens vinnande, för samma titel blifvit bestämdt. SPF 1849, s. 54. Sundén (1885). Släkt eller ej, så är du i alla händelser bra lik mig, stackars pojke. Bergman LBrenn. 138 (1928).
d) (†) i uttr. uppå l. på all händelse l. uppå varjehanda händelse l. (anträffade bl. i α) på händelser l. på en händelse.
α) i varje fall, under alla omständigheter, i vad fall som helst. Som konungen sielf wille han (dvs. hertig Karl) regera / Rijks-Rådh skulle gifve honom kongelig ära / ’På en hendelse' sade han ’will iag rådha / Om iagh elliest icke skall göre eder wåde'. PolitVis. 203 (1598). Resolverades och att på hendelsser een starck broo göras skulle vidh Dalarön, som man kunde väga på. RP 9: 245 (1642). Vnderhandlarena achtade för rådeligast vppå all händelse göra en ända i saken, emedan dem wore olägeligit .. länger .. tijden onytteligen at förspilla. Widekindi KrijgH 706 (1671). Dähnert (1784).
β) för alla eventualiteter. Effter här .. oppå all händelse gott folk behöffves. OxBr. 5: 9 (1612). Konungen aff Frankrijke (hade) nedhsatt vthi Beyern hundrade tusende Cronor, at liggia ther i Förrådh vppå hwariehanda händelse. Schroderus Os. III. 1: 153 (1635). Borgerskapet .. sökte .. at, på all händelse, hafva vänner på båda sidor. SthmStCal. 1772, s. 19.
e) (†) i uttr. uppå alle fall och händelse l. på allehanda händelse l. på alla händelser l. till alla händelser l. till allehanda händelse och fall, för alla eventualiteter; på sådan händelse och fall att osv., för en sådan eventualitet att osv. OxBr. 5: 90 (1616). Att Fäderneslandet på alla händellser må medh Swänske Krigzmän försedd wara. RARP 1: 190 (1632). Then Romerske Påfwen, Alexander VI. (utsände) sin Legat .. medhdeelandes honom til allehanda händelse och Fall mycken Andeligh Fullmacht. Schroderus Os. III. 1: 6 (1635). Därs. 234. HSH 31: 506 (1662).
f) (fullt br.) i uttr. för den l. den händelsen, för den l. den eventualiteten, för alla händelser, för alla eventualiteter. Wigström Folkd. 2: 371 (1881). (Det) ingick underrättelse, att österrikiska flottan ämnade sig in i Östersjön, och för denna händelse förklarade sig England vilja skicka en flotta till Köpenhamn. De Geer Minn. 1: 271 (1892).
g) (fullt br.) i uttr. i händelse av (ngt), förr äv. på händelse av (ngt), om det l. det inträffar l. göres l. kommer till stånd osv. 2RARP I. 2: 71 (1720). I händelse af vägran (att följa morerna) .. voro .. (dessa) befalde at bruka våld. Ödmann MPark 120 (1800). Forssell i 3SAH 3: 103 (1888).
h) (†) i uttr. på (en) l. i l. till händelse, möjligen, till äventyrs. Annerstedt UUH Bih. 1: 199 (i handl. fr. 1622). Vij haffve .. fört krijgh uthi trettijo åhr, moste och ännu på en händelse dhet så länge föra. RP 3: 222 (1633). Men deräst, i händelse, de till denna Summan destinerade fastigheter ej skulle så hastigt kunna föryttras, förmodar jag, min K: Bror ej på minuten præsserar på sin betalning. ÅgerupArk. Brev 10/9 1763. Med tillägg: at, på händelse, om någon af de Röstägande skulle vara i så nära skyll- eller släktskap med någondera. VDAkt. 1782, nr 639.
i) (†) närmande sig l. övergående i bet.: möjlighet, alternativ. Vti trigonometrisk räkning gifvas allenast tre hendelser i gemen, som möjelige äro. Mört Weidler 169 (1727). Det inses genast att samma bevis gäller för händelsen a < 1, äfvensom att för a = 1 theoremets sanning är sjelftydlig. ASScF 4: 52 (1856).
8) [eg. specialfall av 7] (†) jur. om rättsfall. FörordnRättegDomcap. 1687, § 4. Händelser, som angå kastat gods och böra räknas under Hafveri. PH 5: 2985 (1750). Detta var nu en ny händelse i vårt Jus Publicum, at Riksens Råd blefvo anklagade inför Riksens Ständer. Schönberg Bref 1: 281 (1778).
9) [eg. specialfall av 7] (†) fall (av viss sjukdom), sjukdomsfall; jfr FALL XII 4 f. Ett Recept för allahanda Händelser på Swijnen. Rålamb 13: 208 (1690). Chirurgiske Händelser. Acrel (1759; boktitel). Ben-röta (Caries), uti nedra Käft-benet. En händelse; Anmärkt af A. Joh. Hagström. VetAH 1785, s. 232. TLäk. 1832, s. 14.
10) [anv. är utvecklad av 7] i förbindelser av mer l. mindre utpräglat konjunktionell anv., motsv. en konditional konj.
a) i förb. i händelse (att) l. för den händelse (att), förr äv. i så händelse att, för det fall (att); äv.: förutsatt (att), därest, ifall, om. VDAkt. 1693, nr 30. (Teatersotarna) skola vara tillstädes för den händelse att elden skulle bli lös. Sturzen-Becker 2: 143 (1842, 1861). I händelse nederlagsmagasin .. genom vådeld .. skadas eller förstöres .., skall tillsyningsman .. därom genast afgifva särskild rapport. SFS 1908, nr 25, s. 23.
b) (†) i förb. på (den) händelse (att) l. på händelse att l. på den händelsen att, = a. RP 5: 97 (1635). På den Händelsen at nu så vore .. ja sj då, då skulle det sj ut för Truls. Modée HåkSmulgr. 69 (1738). AdP 1800, s. 240.
Ssgr (i allm. till 3): HÄNDELSE-DIGER. (i vitter stil) händelserik. Crusenstolpe Mor. 4: 35 (1841). Den vackra .. händelsedigra sagan om ‛Alâ Eddîn och talismanen. Lindberg Hârûn 110 (1900).
-FÖRLOPP. jfr FÖRLOPP, sbst.2 2; ofta litt.-hist. i fråga om litterär framställning (roman, drama o. d.). Skandia 3: 129 (1834). Allt, som sker här på jorden, ingår som en länk i ett oändligt händelseförlopp. Segerstedt Händ. 30 (1923, 1926). BonnierLittH 4: 119 (1930).
-KEDJA, r. l. f. i sht litt.-hist. i fråga om litterär framställning (roman o. d.). SvLittFT 1837, sp. 487. Kompositionen (i romanen) är .. beräknad på att hålla läsaren i ständig spänning ända intill den långa händelsekedjans sista länk. Rydberg KultFörel. 3: 202 (1886).
-LOPP. (i vitter stil, numera föga br.) händelseförlopp. Leopold 4: 9 (c. 1820). Segerstedt Händ. 133 (1926).
-LÖS. som saknar (stora) händelser; motsatt: händelserik. Vår tarflighet och vårt händelselösa lif. JHThomander (1838) hos Lysander Almqvist 297. Josephson Imp. 17 (1920).
-ORD. (†) språkv. verb. Strömborg SvSprSkol. 17 (1857). Hagfors FolkskSpr. 2: 4 (1898).
-RIK. rik på l. fylld av (stora) händelser. Crusenstolpe Mor. 3: 303 (1841). Från händelserika år. Hjelt (1920; boktitel).
-SERIE. litt.-hist. i fråga om litterär framställning (roman o. d.). Wrangel Dikten 225 (1912). De pastorala romanerna med deras oändliga händelseserier. Castrén Creutz 157 (1917).
-SKRIVARE. (†) historieskrivare. Tessin Bref 2: 34 (1754). Schultze Ordb. 4357 (c. 1755).
-TRÅD. litt.-hist. om det (den ”röda tråd”) som sammanbinder händelserna i en litterär framställning. Såväl Scott som Manzoni tillåta episoder .. på samma gång som de följa en bestämd händelsetråd. Wrangel Dikten 238 (1912).
-UPPTECKNARE ~0200. (tillf.) annalskrivare, krönikeskrivare. Medeltidens händelseupptecknare. SvH 2: 147 (1905).
-UTVECKLING~020. i sht litt.-hist. i fråga om litterär framställning (roman o. d.). Man finner (i vissa av Almqvists romaner) spännande händelseutveckling. 2NF 1: 675 (1903). Wrangel Dikten 247 (1912).
(4) -VIS, adv. o. adj.
I. ss. adv.: av en händelse l. slump. Jag kom händelsevis att gå förbi. VRP 27/4 1734. Kellgren 2: 99 (1787). Tegnér (WB) 7: 126 (1832). Du spelar inte händelsevis cello. Siwertz JoDr. 106 (1928).
II. (föga br.) ss. adj.: som sker av en händelse l. slump, tillfällig. (Strindbergs) ”Inferno” är skrifven af en genomsjuk menniska, som .. i de döda tingens händelsevisa anordning inlägger ett öfvernaturligt och symboliskt värde. SD(L) 1897, nr 561, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content