SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HUMANISERA hum1anise4ra l. 1-, äv. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr d. humanisere, t. humanisieren, eng. humanize, fr. humaniser; till lat. humanus (se HUMAN)]
1) (i fackspr.) motsv. HUMAN 1: förvandla (ngt som härrör från djur) på sådant sätt att det i sin sammansättning närmar sig motsvarande ämne i människokroppen; särsk. med. i uttr. humaniserad lymfa, vaccin, human vaccin. Hygiea 1880, s. 597. De preparat, som man .. (gm avlägsnande av en del överflödiga äggviteämnen i komjölk) erhållit, hafva kallats humaniserad mjölk, emedan de mycket likna kvinnomjölken till sin kemiska sammansättning. GHT 1896, nr 227 B, s. 2. BonnierKL 5: 1273 (1924). jfr: (Kokoppan) kan .. blott så länge bibehålla sin skyddande egenskap, som den ej genom en ständig fortplantning på främmande grund alldeles aflagt sin brutala natur och blifvit fullkomligen s. t. s. humaniserad. TLäk. 1834, s. 101.
2) (mindre br.) låta (ngn l. ngt) antaga mänsklig gestalt l. mänskliga egenskaper, förmänskliga (se d. o. 1); antropomorfisera. Den ästhetiska uppfattningen (har) alltid innerst den tendens, att humanisera sitt object. Atterbom PhilH 144 (1835). Naturkrafterna humaniserades aldrig fullständigt (hos romarna). Schück VLittH 1: 454 (1899). Den .. ”humaniserande” teologien, som .. ligger bakom alla adertonhundratalets brytningar. SvTeolKv. 1930, s. 33. — särsk. (föga br.) refl.: antaga mänsklig gestalt l. mänskliga egenskaper. I allt djurligt (är) en ännu ögonskenligare (syftning) att rationalisera eller humanisera sig. Atterbom Siare 1: 157 (1841). Samtiden 1873, s. 46.
3) motsv. HUMAN 1 a, 2: göra human(are) l. mänsklig(are), förläna (ngn l. ngt) sann mänsklighet l. humanitet, förmänskliga (se d. o. 2), civilisera, hyfsa; äv.: mildra; numera i sht med sakligt obj. Det säges, at .. (Orfeus) tämt lejon och björnar. Det betyder icke annat, än at han humaniserade vilda mennskor. JFNeikter (c. 1790) hos Blanck NordRenäss. 255. Detta märkvärdiga folk (dvs. engelsmännen) .. synes verkl. ha emottagit kallelsen att civilisera eller humanisera större delen af jordens länder. Bremer Brev 3: 303 (1853). Rättssystemet (i Japan) måste humaniseras, om Europa skulle kunna anförtro de sina åt japanska domstolar. Kjellén Storm. 2: 220 (1905). (KarlstadsTidningen) konstaterar att den sociala kampen i stället för att humaniseras blir allt brutalare. SvD(A) 1930, nr 329, s. 5. — särsk. (†) refl.: bliva mera mänsklig l. hyfsad. Sedan han något börjat humanisera sig. GJEhrensvärd Dagb. 1: 24 (1776; om en rysk minister i Sthm).
Spoiler title
Spoiler content