SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INLÄGG in3~läg2, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr d. indlæg]
vbalsbst. till INLÄGGA.
1) (i sht i fackspr.) till INLÄGGA 1; särsk. konkret, om ngt som lägges in i l. är inlagt i ngt; äv. elliptiskt för ssgr med inlägg som senare ssgsled. Wingård 2: 317 (1846). Inlägg af linne (i guttaperkaplattor). TT 1876, s. 12. Stampad cementbetong med inlägg af sprängsten. Därs. 1889, s. 238. Det vanligaste inlägget i blodpalten är isterbitar och fläsktärningar. Keyland Allmogekost 1: 163 (1919). — jfr HAMP-, HÅLFOTS-, JÄRN-, KALKSTENS-, VÄV-INLÄGG m. fl. — särsk.
a) om den tobak som ligger innerst i en cigarr (l. i en sträng tuggtobak), inlaga; motsatt: täckblad. Bahr Knapp 2: 84 (1851). — jfr HAVANNA-INLÄGG m. fl.
b) fotogr. ram o. d. som insättes i kasett för att denna skall kunna användas för plåtar av mindre format än det varför den urspr. är avsedd. Roosval Schmidt 13 (1896). PriskurFotogrArtikl. 1900, s. 5.
c) ställe där man lägger in bränsle i spis o. d. SundhetscollBer. 1853, s. 47. Quennerstedt C12 2: 204 (1916).
2) till INLÄGGA 2; särsk. konkret, om inlagt parti. Fanér af masurbildad alrot är särdeles vacker till inlägg i möbler. TSkogshush. 1873, s. 61. Den hårda hjälmen, smyckad med guld, / Skall förlora sitt gyllene inlägg. VLitt. 2: 476 (1903).
3) [jfr Hof DialVg. (1772), där anv. betraktas ss. provinsiell] (†) till INLÄGGA 7 b: inlaga. Käranden .. har igenom ett skriffteliget inlägg andragit sitt påstående således (osv.). VRP 7/7 1731. Et Inlägg til Max. Ven. Consistorium, rörande hans sjukdom. VDAkt. 1794, nr 83.
4) (föga br.) till INLÄGGA 10: inskott. Sander i 3SAH 4: 83 (1889). Såsom vokalt inlägg (på konserten) utfördes Agamemnons stora recitativscen och aria .. ur Glucks ”Ifigenia i Aulis”. PT 1895, nr 100, s. 3. — jfr MUSIK-INLÄGG.
5) [trol. efter motsv. anv. i d.; jfr dock 3 samt INLÄGGA 10 d] (skriftlig l. muntlig) framställning varigm man giver sin mening till känna i en debatt, i en omtvistad fråga o. d. Någon diskussion, i egentlig mening, kan Thorild knappast sägas hafva fört med Kellgren; enär dennes förnämsta inlägg i saken bestod i några satiriska dikter. Ljunggren SVH 1: 542 (1873). Tegnér Armfelt 2: 100 (1884). Hennes gröna papegoja / Gör sina inlägg då och då (i konversationen). Snoilsky 4: 27 (1887). VL 1893, nr 130, s. 2 (rubrik). Siwertz JoDr. 52 (1928). — jfr DISKUSSIONS-, PRESS-, RIKSDAGS-INLÄGG m. fl.
6) (föga br.) till INLÄGGA 13 a, d: insats. De största och starkaste inläggen i detta det svenska folkets samfällda arbete. Hjärne SvFräm. 40 (1892, 1908). Öfveringeniör J. Höjer höll .. ett intressant föredrag ”Om svenska inlägg i fyrväsendets utveckling”. SDS 1896, nr 548, s. 3. De olika vapnens inlägg i 1904—05 års stora sjökrig. VFl. 1911, s. 16.
7) till INLÄGGA 15; särsk. konkret: ”intagning”, inlagt veck o. d. Inlägg i sömmarne. SPF 1858, s. 173. Auerbach (1909).
Ssgr, se under INLÄGGA.
Spoiler title
Spoiler content