SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KOMPETENS kom1petän4s, r. (l. f.) (m. Nordforss (1805), WoJ (1891)); best. -en; pl. -er (GHT 1896, nr 178, s. 1, osv.) ((†) -entier RP 8: 95 (1640)).
Ordformer
(förr vanl. skrivet com-. -ance (-ans) 17581845. -ence 16981868. -ens 1660 osv. -entz 1645. -entier, pl. 1640)
Etymologi
[jfr t. kompetenz, eng. competence, fr. compétence; ytterst av senlat. competentia, sammanträffande, överensstämmelse, till competere (se KOMPETERA)]
1) (†) tävlan (om viss tjänst o. d.), konkurrens; äv. om rangstrid. RP 8: 95 (1640; om rangstrid). Han .. (har) presiderat .. för de af honom utgifna .. Teser vid kompetensen till Gymnasii Adjunkturet. Alopæus BorgåGymn. 354 (1807). — särsk. i uttr. komma l. råka i kompetens med ngn, komma att tävla l. konkurrera med ngn. Gud förbiudhe .., att han (dvs. hertig Adolf Johan) komme med Konungen (dvs. K. XI), som nu ung är, i competens. RARP 7: 67 (1660). Om jag skulle råka i competence (om kyrkoherdesysslan) .. med nästan jämnårige. VDAkt. 1793, nr 231.
2) motsv. KOMPETENT, adj. 2: egenskap(en) l. förhållande(t) att vara kompetent, erforderlig skicklighet, erforderliga kvalifikationer, duglighet, befogenhet, behörighet; förr äv. i uttr. vara i kompetens, vara kompetent. SP 1792, nr 252, s. 3. (Höijer) hade .. med .. fullkomlig competens .. sökt Moral. & Hist. Professionen i Åbo. Phosph. 1813, s. 319. Orsaken .. (till att Columbus icke upprättade ngn karta) skulle ha varit, att han icke egt kompetens att göra en sådan. NordT 1892, s. 513. Man fordrar (i Amerika) mindre af formella kompetenser än af orädd företagsamhet. Koch EmigrLand 107 (1910). Man underskattade .. hans pedagogiska kompetens. Siwertz JoDr. 280 (1928). — jfr ADJUNKTS-, DOCENT-, LEKTORS-, PROFESSORS-, ÄMBETS-KOMPETENS m. fl. — särsk. jur. o. statsr. motsv. KOMPETENT, adj. 2 slutet. Lindfors (1815). Kallenberg CivPr. 1: 285 (1918). SvRiksd. II. 11: 284 (1934).
Ssgr (till 2): KOMPETENS-BESTÄMMELSE.
-BETYG. (skol)betyg som utvisar ngns kompetens. PedT 1878, s. 115.
-FORDRAN.
-FORDRING. i sht i pl. —
-FÖRKLARING. LdVBl. 1885, nr 130, s. 2.
(2 slutet) -KONFLIKT. i sht jur. oenighet (konflikt) mellan domstolar l. andra myndigheter angående rätta forum för handläggande av visst mål l. ärende. NF 5: 744 (1882). Kallenberg CivPr. 1: 1144 (1926).
(2 slutet) -OMRÅDE~020. i sht jur.
-PROV. Teoretiskt kompetensprof för läraretjenst. LärovKomBet. 1884—85, 1: 266.
-PRÖVNING. Svedelius Statsk. 1: 140 (1868).
-TECKEN. sjömil. För utmärkande af genomgångna kurser m. m. användas kompetenstecken (på uniformen). UFlott. 1: 42 (1903).
-VILLKOR~20 l. ~02. De läkarebeställningar .. för hvilka icke särskildta kompetensvilkor äro stadgade. Hygiea 1862, s. 160.
Spoiler title
Spoiler content