SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KONTRIBUTION kon1tribɯtʃω4n l. 01—, l. -ɯʃ-, l. -utʃ- resp. -uʃ- (kånntributschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet con-. -tra- 1704. -tri- 1526 osv. -bustion 1701. -bution 1526 osv.)
Etymologi
[jfr t. kontribution, eng. o. fr. contribution; av lat. contributio (gen. -ōnis), vbalsbst. till contribuere (se KONTRIBUERA)]
1) (i fråga om ä. förh.) hist. skatt l. utskyld (särsk. till kronan), pålaga; särsk. om tillfällig pålaga för ngt visst ändamål, t. ex. skatt som uttogs under krigstid för underhållande av hären m. m.; jfr GÄRD, sbst.1 2, HJÄLP 1 d β slutet. Then hielp och contribution som wtgöris skall wtåff edher. G1R 3: 322 (1526). Kongl. Maij:tz Påbud, angående En allmän Contribution, som för innewarande Åhr 1699 uti Swerige och Finland kommer at erläggias. (1699; titel på kontributionsplakat). Jemväl lemnas til husbondens egit goda minne och behag, at på tienstehionets lön korta dess Contributioner eller Kronoutlagor. PH 5: 3412 (1752). Rosman BjärkSäb. 2: 240 (1924; i fråga om förh. i slutet av 1600- o. början av 1700-t.). — jfr HEMMANS-, KRIGS-KONTRIBUTION.
2) (för härens underhåll avsedd) gärd (i pänningar) som av en krigförande makt uttages av besatt ort; förr äv. (i sådana uttryck som hålla l. sätta en ort o. d. i kontribution) abstraktare, om förhållandet l. skyldigheten att utgöra en dylik gärd. De mäste ortter (i Böhmen äro) satte uthi contribution. RARP 4: 232 (1649). Een deel af fiendens armee stod wid Halmstadh och höll then tracten utj contribution. Spegel Dagb. 26 (1680). Under marchen har iag tillika hafft omsårg att skaffa något i Cassan medellst Contributionernes indrifwande. HSH 6: 211 (1713). Böök Lejon 286 (1935). — jfr KRIGS-KONTRIBUTION.
3) (förr) kam. benämning på en (ur en gammal norsk krigsgärd utvecklad) skatt som utgick i Bohuslän o. utgjorde detta landskaps mantalsränta; jfr SÖLVSKATT. Hellberg UndBohLHem. 46 (1848; efter handl. fr. 1690). SvUppslB (1933). jfr: Adelen (i Bohuslän) niuter af kiöpte skadtehemman innan sokn .. 3:o contribution af sölfskadten (osv.). BtGBohH II. 1: 431 (i handl. fr. 1662).
Ssgr (i allm. till 1; i fråga om ä. förh.; i sht hist.): KONTRIBUTIONS-BEVILLNING. beviljande(t) av en kontribution; vanl. konkret, om beviljad kontribution; stundom om det skriftligt avfattade beslutet om en kontributions beviljande. 2RA 1: 671 (1723). Arnell Stadsl. 217 (1730).
-DEPUTATION. riksdagsutskott (under frihetstiden) för behandling av frågor rörande den allmänna bevillningen m. m.; jfr BEVILLNINGS-DEPUTATION. 2RARP I. 2: 108 (1720). SvRiksd. I. 5: 69 (1934; i fråga om förh. 1720).
-KONTINGENT. (†) på viss samhällsklass (borgerskapet) l. viss stad fallande del av en kontribution; äv. om bidrag från enskild person till en ”kontributionskontingent”. SthmStadsord. 2: 357 (1714). Bergv. 1: 600 (1720).
-LÄNGD. förteckning över personer som skola deltaga (l. som deltagit) i en kontribution. VRP 1646, s. 132. Annerstedt UUH II. 2: 67 (1909; i fråga om förh. 1701).
(1, 2) -MEDEL, pl. LMil. 4: 1302 (1702). 2NF 14: 920 (1910).
(2) -PATENT. (†) jfr -PLAKAT. Loenbom Stenbock 4: 288 (i handl. fr. 1713).
(1, 2) -PLAKAT. kungörelse angående kontribution; jfr -PATENT. LMil. 4: 1350 (1706). Lagerbring 1Hist. 4: 240 (1783).
-RÄNTERI(ET). ämbetsvärk som inrättades 1712 för utskrivning o. förvaltning av de e. o. krigsskatterna m. m., 1719 avskaffat o. ersatt med ”riksens ständers kontor”. HC12H 4: 307 (1712). 2RA 1: 47 (1719). Om kontributionsränteriet. KFÅb. 1917, s. 94 (rubrik).
Spoiler title
Spoiler content