SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KONTROLLERA kon1trole4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr KONTROLL; KONTROLLANT, KONTROLLÖR, se avledn.
Ordformer
(förr äv. skrivet con-. -teroller- 1695. -tralor- 1638. -troaller- 1642. -troleur- 1731. -troller- (-troler-, -trooller-) 1651 osv. -truler- 1633)
Etymologi
[jfr t. kontrollieren, eng. control; av fr. contrôler (ä. fr. conteroller), till contrôle (se KONTROLL)]
övervaka (ngt l. ngn), öva tillsyn l. uppsikt (över ngt l. ngn), granska, tillse l. förvissa sig om att ngt är riktigt; stundom refl. Kontrollera förbrukningen, apparaten. Kontrollera ngns förehavande. Kontrollera de lämnade uppgifterna. HT 1909, s. 172 (1633). Jag lämnar hans tanke i sitt värde — kontrollera den kan jag ej. MoB 7: 97 (1809). Mjölk från kontrollerade ladugårdar. Wretlind Läk. 4: 130 (1896). Att han .. blivit absolutist för att bättre kunna kontrollera sig, hjälpte inte ett spår. Koch Arb. 120 (1912). Han (kunde) kontrollera, hur stängselförordningarna efterlevdes i praktiken. Siwertz JoDr. 25 (1928). En förordning, som uppdrog åt prefekterna i riket att kontrollera pressen. Bjurman 3Statsm. 204 (1935). — jfr CITAT-KONTROLLERING. — särsk.
a) med avs. på guld, silver, platina (förr äv. tenn): på i lag föreskrivet sätt tillse o. betyga att viss metallisk kvalitet (halt) föreligger hos (ngt); förse med kontrollstämpel. Kontrollerat guld, silver. Wallquist EcclSaml. 1—4: 277 (1788). Rosenberg OorgKemi 538 (1888).
b) [efter motsv. anv. i eng.] utöva (i sht ekonomisk) bestämmanderätt över (ngt), (ekonomiskt) behärska; jfr KONTROLL 2 a. Den som kontrollerar oljefälten har nyckeln till världshandeln. SvD(A) 1929, nr 278, s. 3. Den ursprungligen av .. (N. N.) ägda eller dock kontrollerade stora aktieposten i Rederi-Svea. GHT 1934, nr 276, s. 15.
Ssgr: KONTROLLERINGS-AVGIFT~02 l. ~20. BtRiksdP 1867, V. 1: nr 16, s. 13.
-METOD.
-ÅTGÄRD~02 l. ~20.
Avledn.: KONTROLLANT, m.||ig. (contrarollant 1695. controrollant 1695. kontrollant (con-) 1695 osv.) [jfr t. kontrol(l)ant] urspr.: person som för en kontroll (i bet. 1); person som har till uppgift att utöva kontroll; jfr KONTROLLÖR. Kontrollant vid ett bygge. FortifOrdn. 1695, 6: 6. Föreståndaren (o.) .. fångbetjeningen .. böra .. vara kontrollanter (över mathållningen). Oscar I Straff 125 (1840). Kontrollanter för undersökning av eldfarliga oljor. SvStatskal. 1936, s. 799. jfr BYGGNADS-, DAG-, FRÖ-, KASSA-KONTROLLANT m. fl.
Avledn.: kontrollantskap, n. Samtiden 1873, s. 551.
KONTROLLER, r. l. m.; best. -n; pl. =. [av eng. controller] tekn. apparat varmed varvtal o. rörelseriktning hos vissa elektriska motorer (i sht spårvägs-, ban- o. kranmotorer) regleras. TT 1902, M. s. 131. 2NF 37: 620 (1925).
KONTROLLERBAR, adj. Lätt kontrollerbar förbrukning. EkonS 1: 67 (1891). Alla .. kontrollerbara uppgifter (i skriften) hafva visat sig ovanligt pålitliga. Schück i 3SAH 27: 54 (1915). jfr O-, SVÅR-KONTROLLERBAR.
KONTROLLÖR, m.||ig. (förr äv. skrivet control(l)eur. contral- 1665c. 1713) [efter fr. contrôleur] person som utövar kontroll, i sht över räkenskaper; numera vanl. ss. titel för vissa tjänstemän, i sht i kontrollvärket samt (ofta elliptiskt för ssgr) i kommunikationsvärken (äv. vid kommunal spårvagnsdrift) o. tullvärket, ävensom om person som kontrollerar tillvärkningen av rusdrycker l. socker; i sht förr äv. i vidsträcktare anv.: kontrollant; äv. (i sht i fråga om utländska förh.) om person som utövar kontroll i fråga om tillträde till tåg, utställning, teater, nöjeslokal o. d. Stiernman Com. 1: 981 (1629; i fråga om salthandeln). Stora sjötullen i H:fors förvaltas af en tullförvaltare, 1 controlleur, 5 besökare (m. fl.). FoU 25: 124 (i handl. fr. 1786). I Sparta voro Ephorerne Konungarnes Controllörer. SvLitTidn. 1821, sp. 733. Controlleuren äger närmaste befattningen med .. proberingens och Controllstämplingens behöriga verkställande. SFS 1836, nr 16, s. 17. Därs. 1926, s. 553 (vid bränneri). jfr BEVAKNINGS-, BILJETT-, BRÄNNVINS-, HÄRADS-, JUSTERINGS-, MIL-, POST-, RESE-, SKEPPSMÄTNINGS-, TULL-, TÅG-, ÖVER-KONTROLLÖR m. fl.
Ssgr: kontrollör- l. kontrollörs-befattning.
-kontor. PH 6: 4217 (1756; i fråga om tullen).
-lön.
-plats.
-tjänst.
KONTROLLÖRSKA, f.
1) (numera bl. tillf.) maka till l. änka efter kontrollör. SvT 1852, nr 217, s. 1.
2) (föga br.) kvinnlig kontrollör. SDS 1901, nr 48, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content