SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NOTIS nωti4s, r. l. f.; best. -en; pl. -er; förr äv. NOTITIE, r. l. f.
Ordformer
(-ice 17091849. -is 1811 osv. -itie 16661754. -iz 1810)
Etymologi
[jfr d. notits, notice, nor. notis, holl. notitie, t. notiz, eng. o. fr. notice; av lat. notitia, kunskap, kännedom, till notus, känd, bekant (se NOTIFICERA o. NOTION)]
1) kännedom (om ngt); i vissa uttr.
a) ta(ga) notis om, i sht förr äv. av ngn l. ngt, ta(ga) kännedom om ngn l. ngt, ta reda på; äv. o. numera vanl.: visa intresse för ngn l. ngt, bekymra sig om, ta hänsyn till; numera nästan bl. i negativ sats. BrefNSkolH 316 (1811). Det vore .. vigtigt, om Styrelsen ville taga notice om hvad som i andra länder göres för naturvetenskaperna. SNilsson (1825) hos Berzelius Brev 14: 41. SKN 1841, s. 188. Prinsarne (hade) aldrig tagit någon synnerlig notis om mig. De Geer Minn. 1: 95 (1847, 1892). Den stora mängden tog föga notis af de fabler, som voro ofördelaktiga för gudarnes anseende. Rydberg KultFörel. 2: 120 (1885). Grebst Korea 274 (1912: notis af). Ehuru .. (Strindbergs far) levde till 1883, tog han ej någon notis om sonens litterära framgångar. 3SAH 50: 37 (1940). (†) Kandidaten tog vänligaste notis af alla, skakade hand med alla och frågade ut .. (barnens) namn. Bremer Hem. 1: 38 (1839).
b) (†) få notis om ngt, få reda på ngt. Vi ha riksdag nu och det skulle inte skada om eleverna finge litet notis om ställningarna i landet. Blanche Bläckst. 21 (1846).
2) underrättelse, meddelande; besked; numera bl. konkretare, om kort meddelande l. upplysning om ngn detalj i visst ämne, i viss persons levnadshistoria, i viss mera vidlyftig framställning o. d. VRP 1709, s. 267. En eller annan af Stockholms Handlande (kan) få en hemlig notice om vissa varors höga pris uti någon utländsk hamn. Chydenius VederläggnSegl. 28 (1765). (Jag hoppas) att jag får tillfälle att meddela några notiser om dessa våra inhemska fornlemningar (dvs. gamla manuskript i biblioteket). Lyceum 2: 156 (1811). Ni känner trakten här bättre än jag / Och kan ge mig notiser af vigt. Runeberg 2: 74 (1848). (P. von Möller) samlade biografiska notiser om 1867 års första kammare. De Geer Minn. 1: 171 (1892). På varje sida (av Stiernhielms anteckningar) möta oss utdrag och notiser ur Plato, Plotinus (m. fl.). JNordström (1924) hos Stiernhielm (SVS) II. 1: ccl. — särsk.
a) (skrivet) kort meddelande om en affärs- l. handelstransaktion; numera nästan bl. om (blankett för) meddelande (avi) om ankommet gods i järnvägstrafik l. om förhandsmeddelande om ångfartygs ankomsttid. En Notitie på betahlte poster. BoupptSthm 28/2 1666. Mäklare åligger, at öfver växelslut så växelgifvaren som växeltagaren slutsedel (Notice) meddela. Flintberg Lagf. 3: 131 (1799). För iordningsställandet av (trä-)last till ångfartyg .. skall notis om fartygets ankomst lämnas visst antal dagar i förväg. HandInd. 434 (1926). Fraktsedel enligt .. formulär .. bestående av tre delar, nämligen fraktsedel, fraktsedelsdubblett och notis. SFS 1939, s. 1926. jfr JÄRNVÄGS-NOTIS.
b) om kort meddelande l. omnämnande i en tidning av ngn nyhet, t. ex. olycksfall, rättegångssak, utnämning, familjetilldragelse o. d. Legala notiser, familjenotiser. SöndN 1862, nr 27, s. 2. (Man beställer sin porträttbyst hos) en elev, som .. skyndar att sätta in notis i tidningen. Strindberg NRik. 122 (1882). Om än bouppteckningen efter honom icke ingår i notisen ”rika dödsbon”. Segerstedt Händ. 119 (1926). (Han förmådde) tidningen att .. införa en notis om resultatet av den rättsmedicinska obduktionen. Hellström Malmros 60 (1931). — jfr DAG-, DAGBLADS-, FAMILJE-, ORTS-, PERSONAL-, POLIS-, SKANDALNOTIS m. fl.
Ssgr (i allm. till 2 b): NOTIS-AVDELNING~020. avdelning i tidning vilken består av notiser; äv. om den avdelning av en tidningsredaktion som redigerar notiserna i tidningen. Lundin NSthm 410 (1888).
-BLAD. (mera tillf.) om tidning o. d. som (huvudsakligen) innehåller notiser. TT 1892, s. 238.
(2) -BOK; pl. -böcker.
1) (tillf.) bok som (huvudsakligen) innehåller notiser i visst ämne. Uppgifter från tekniska notisböcker. TT 1872, s. 147.
2) [jfr d. notitsbog, noticebog, t. notizbuch] (mindre br.) anteckningsbok; jfr notes-bok. Jungberg (1873). (Affärsmannen) antecknade den sökandes namn och adress i sin notisbok. Hellström Storm 327 (1935). SvD(B) 1946, nr 332, s. 17.
(2 a) -BUD. (förr) bud (se d. o. 7) som utdelade notiser från järnvägen. Sthm 3: 174 (1897).
-BYRÅ; pl. -er. byrå l. byråavdelning som förmedlar (i sht lokala) nyheter till tidningarna; äv. (i Finl.) vidsträcktare, om allmän nyhetsbyrå, i namnet Finska notisbyrån. FinBiogrHb. 2338 (1903). Sylwan ModPress. 135 (1906). 2NF 38: 816 (1926).
(2 a) -BÄRARE. (förr) = -bud. LdVBl. 1887, nr 10, s. 3.
-CHEF. chef för en tidnings notisavdelning. Lundin NSthm 414 (1888).
-JAKT. jfr -jägare. Klint (1906). (Journalistens) notisjakt genom samhället. Moberg Rosell 10 (1932).
-JÄGARE. (i sht om ä. förh.) om person som yrkesmässigt förser tidning(ar) med notiser. SöndN 1862, nr 27, s. 2. ”Notisjägarne”, tidningsväsendets nyttige, men ej alltid för ordentlighet utmärkte handtlangare. Lundin NSthm 424 (1888).
Avledn. (till 2 b; i sht i fackspr.): NOTISERA, v. skriva en notis om (ngt), omnämna (ngt) i notis. Den i denna tidning till om lördag notiserade balen. SD(L) 1895, nr 336 A, s. 8. Notisera anländande vedskutor. Sjöberg Kvart. 590 (1924).
NOTISÖR104, m. person (tidningsman) som skriver notiser i tidning(ar). SD(L) 1905, nr 103, s. 6. Böök Sommarl. 46 (1927).
Spoiler title
Spoiler content