SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OMSTÄNDLIG om3~stän2dlig, förr äv. OMSTÄNDELIG (omstä´ndelig Weste), adj. -are. adv. -A (†, L. Paulinus Gothus ThesCat. 282 (1631; möjl. adj.), Spegel Kyrkioh. 1: 50 (1708), Schultze Ordb. 4905 (c. 1755)), -EN (numera föga br., Chesnecopherus Skäl Yyy 3 b (1607), Lagerlöf HomOd. 81 (1908)), -T (Brenner Pijn. 91 (1727) osv.).
Ordformer
(om- 1607 osv. åm- 1714. -stent- 1629. -ständ- 1649 osv. -stände- (-stende-) 16071832. -ligit, n. 17251783)
Etymologi
[jfr d. omstændelig; efter t. umständlich, till umstand (se OMSTÄNDER, sbst.2)]
1) (†) eg.: som står omkring ngn; anträffat bl. i bildl. anv., dels i uttr. det omständliga onda, omständliga ont, ont av yttre slag, dels om attribut hos Gud: som hänför sig till Gud i hans förhållande till världen l. människorna (ss. skapare, frälsare osv.). 1. Somblighe (attribut hos Gud) kalles Essentialia, Wesentligha. 2. En part Relativa, Omstendeligha. L. Paulinus Gothus ThesCat. 163 (1631). Omstendeligha Ondt, är allehanda wedermödho, som Menniskian j thenna werldenne moste wara vnderkastadt, för Syndennes skuld. Därs. 282.
2) detaljerad, utförlig, ingående, invecklad, besvärlig o. d.
a) (†) om kunskapsobjekt som är (l. blir l. tänkes) givet för medvetandet mer l. mindre fullständigt l. konkret, med alla omständigheter (av ngt intresse): närmare, detaljerad; särsk. i uttr. ngts omständliga villkor, ngts villkor l. förhållanden i detalj, ngts närmare villkor. Särdeles hvar man bäggie rikens stat och omständelige vilkor vill noga och grantt öfverväga. AOxenstierna 2: 87 (1612). Gustaf II Adolf 104 (1613). Efter all apparence skall man näplig kunna få wetta, huru then saken omständeligare till hoopa hänger. HTSkån. 1: 241 (1659).
b) (†) om kunskap l. tänkande l. uppfattande o. d.: detaljerad, grundlig, ingående. L. Paulinus Gothus MonPac. 915 (1628). Tå Mötet (i Kalcedon) omständeligen förnam huru Saken sigh hade, bleff Saviniano hans Biskops Säte tildömt. Schroderus Os. 1: 773 (1635). Til at å daga lägga mögeligheten af en sak, fordras icke på långt när en så omständelig insikt uti sakens natur och väsende. Bælter GudS 38 (1751). Kom och spisa med mig i morgon, så skal j omständeligen få veta Harriottes svar. Chenon Heywood 2—3: 136 (1773). (Jakob Richardson) Skaffade 1719 .. omständlig kunskap om Danmarks krigsrustningar. BL 13: 188 (1847).
c) i fråga om muntlig l. skriftlig framställning, stil, uttryckssätt o. d.: detaljerad, utförlig, ingående; ofta mer l. mindre nedsättande: som (pedantiskt) medtager alla detaljer; som breder ut sig för mycket; alltför utförlig; mångordig; långtrådig, långrandig. Vthaf alt thetta, som j längden och wijdhlyftigt om hele handelen omständelighen är gifwit tilkenna, kan (osv.). Chesnecopherus Skäl Yyy 3 b (1607). Iag wäntar af honom een annan (specifikation), som är omständeligare. HTSkån. 1: 198 (1658). Det nöje jag känner, at på detta sättet en stund få språka med Herr Professoren förleder mig at vara så omständelig. Porthan BrSamt. 1: 132 (1787). Jag vill förklara mig litet omständligare. Sturzen-Becker 2: 127 (1861). Posterna införas .. (i reskontran) icke summariskt, såsom i Hufvud-Boken, utan något mera omständligt. Smedman Kont. 2: 9 (1872). Peter njöt av de båda gubbarnas .. omständliga sätt att småprata och berätta historier. Siwertz Sel. 1: 113 (1920). — särsk. (†) i uttr. omständligen innehålla ngt, innehålla l. redogöra för ngt i detalj. RARP 4: 287 (1649). Emedan .. LandsBokhållarne i så måtto fullgiöra deras plickt, samt hwad mera deras undfångne Instructioner omständeligen innehålla och dem tillförbinda. CivInstr. 177 (1692).
d) i fråga om värksamhet l. skeende i allm.: som försiggår i l. omfattar l. fordrar aktgivande på en mängd olika moment resp. detaljer (o. därmed drager ut på tiden); invecklad; besvärlig; äv. om person: som vid utförande av ngt låter handlingen bestå av (onödigt) många moment l. ägnar stor uppmärksamhet åt (oväsentliga) detaljer (o. därför blir sent färdig), (överdrivet) formalistisk, pedantisk. Det blir alldeles för omständligt. Gå omständligt till väga. Du är alldeles för omständlig. Då hon afslutat sin temligen omständliga måltid och lade ned serveten, reste sig (osv.). Heidenstam End. 27 (1889). Det är mycket omständligt att tillverka cement. Sandström NatArb. 1: 98 (1908). Astrologien omfattade .. (bl. a.) horoskopställandet, det omständliga och besvärliga uträknandet av stjärnornas ställning på en viss tidpunkt. Nilsson FestdVard. 194 (1925).
Avledn. (till 2 c o. d): OMSTÄNDLIGHET, r. l. f. En större omständelighet (detail), när man den hafva kan, verkar altid mer öfvertygelse. VetAH 1782, s. 188. Rusdorffs bref äro skrefne med en Tysk omständelighet. Porthan BrSamt. 1: 119 (1785). Både Fritjofs Framnäs och jarl Angantyrs hall på Orkneyöarna beskrivas (av Tegnér) med något av homerisk omständlighet. Alving SvLittH 3: 81 (1932).
Spoiler title
Spoiler content