SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1951  
OSTINDISK ωs3t~in2disk l. 040 (osti´ndisk Weste), adj.; adv. -T.
Ordformer
(-indisk 1658 osv. -indist, n. 1688. -indsk 1685 (i vers)1832. -ingisk 1805. -insk 17011736)
Etymologi
[jfr d. ostindisk, holl. oostindisch, t. ostindisch; till OSTINDIEN (se OSTINDIE-)]
som tillhör l. har avseende på l. härstammar från osv. Ostindien l. där hemmahörande folkslag; som finns i Ostindien; i sht om ä. förh. ofta liktydigt med: ostasiatisk (jfr b, c). Ostindiske änder. HTSkån. 1: 203 (1658; sannol. om mandarinänder). Lind (1749). jfr: (Hans) façoner äro nog ostindiska. Tersmeden Mem. 6: 104 (1786; i fråga om en rik o. dryg köpman som bedrivit handel på Ostindien). — särsk.
a) i uttr. ostindiska öarna l. arkipelagen o. d., om övärlden mellan sydöstra Asiens fastland o. den australiska kontinenten, malajiska öarna. Palmblad LbGeogr. 217 (1835).
b) om produkter l. naturalster o. d. som äro importerade från l. finnas i l. äro utmärkande för Ostindien l. (i sht om ä. förh.) Ostasien, särsk. Kina. Ostindiskt porslin, särsk. om ostasiatiskt (i sht kinesiskt) porslin infört till Europa av ngt av de ostindiska kompanierna (jfr c α). Ostindiske Portzeneller faat. BoupptSthm 13/1 1659. Ostindisk hampa, är fibrerna af Crotolaria juncea, (Ekenberg o.) Landin 840 (1894). Ostindisk äkta sago (dvs. palmen Metroxylon Rumphii W.). Jönsson Gagnv. 77 (1910). Kaliumnitrat, .. även kallat .. ostindisk salpeter. Starck Kemi 118 (1931). särsk.
α) i ett flertal förr brukade benämningar på tyger o. d.; särsk. i uttr. ostindisk(t) armoasin, atlas, damast, kattun, taft. BoupptSthm 16/2 1685. Möller 1: 109 (1755). Synnerberg (1815). jfr: Stolar med Ostindiskt Klädsel. BoupptVäxjö 1772.
β) i uttr. ostindisk nöt, se NÖT, sbst.1 1 b ε.
c) i vissa uttr. som beteckna l. sammanhänga med handel på l. resor till Ostindien (resp. Ostasien). Then Ost-Indiske Handelen. Brask Pufendorf Hist. 67 (1680). SvKulturb. 3—4: 68 (1930). särsk.
α) (förr) i uttr. Ostindiska kompaniet o. d., om i olika europeiska länder inrättade företag som (huvudsakligen under 1600- o. 1700-talen) drevo handelssjöfart på sydöstra Asien (Ostindien o. Kina). Svenska ostindiska kompaniet, privilegierat 1731, upplöst 1813. Nordencrantz Arc. 104 (1730; i Holland). Fredr1Tid 6 (1924; i Sverige). jfr (†): Ett aff .. (Nederländerna) privilegerat OstIndiskt Sälskap. Brask Pufendorf Hist. 269 (1680).
β) (†) i uttr. ostindiskt skepp, ostindiefarare (se d. o. 2), ostindisk skeppspräst, skeppspräst på ostindiefarare. CAlströmer (1760) hos Linné Bref I. 3: 22 (om skepp). (Jacob Wallenberg) ordinerades .. år 1769, till Ostindisk Skepps-Prest. Hammarsköld SvVitt. 1: 358 (1818).
d) [efter holl. oostindische gier] (†) sjöt. i uttr. ostindisk gir. Roswall Skeppsm. 1: 124 (1803). Ostindiska girar, (dvs.) betydliga afvikningar åt ömse sidor af den kurs, som bör styras, hvilka härröra af dålig styrning, i synnerhet under fördevinds-segling. Ekbohrn NautOrdb. (1840).
Avledn.: OSTINDISKA, r. l. f. (†) i uttr. på ostindiska, på i Ostindien (Ostasien) vanligt sätt. Kläder, som sutto på ostindiska. Tersmeden Mem. 2: 129 (1735).
Spoiler title
Spoiler content