SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1953  
POLLETTERA pol1ete4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(polett- 18851922. pollet- 17851921. pollett- 1888 osv.)
Etymologi
[till POLLETT, sbst.2]
1) (†) motsv. POLLETT, sbst.2 5 b: förse (soldat, matros l. dyl.) med avpolletteringssedel l. dyl. SjöreglÖrlFl. 1785, § 499. jfr AVPOLLETTERA.
2) [jfr POLLETT, sbst.2 1 b, 7] järnv.
a) om järnvägstjänsteman: mot kvitto mottaga o. inregistrera (gods, numera bl. resgods) för (avgiftsbelagd) befordran i godsvagn o. dyl. o. därvid förse (godset) med föreskrivna lappar; stundom äv. inskränktare: förse (gods, numera bl. resgods) med föreskrivna lappar. Hoppe (1892). Resgods .. kan .. på af den resande framställd begäran polletteras till mellanstation. JärnvHb. 28 (1901). Fraktgods med person- eller snälltåg skall i stället för ilgodslapp polletteras med särskilda lappar. Därs. 61 (1906). Asplund LivSmultr. 125 (1945). jfr: Pollettera .. (dvs.) Med pollett förse (ngt). Sundén (1888).
b) om resande: mot kvitto o. med företeende av färdbiljett inlämna (resgods) för befordran i godsvagn o. d. (till viss station). Jag polletterade den tunga kappsäcken. Har du något polletterat? Schulthess (1885). TurÅ 1942, s. 283.
Ssgr (till 2; järnv.): POLLETTERINGS-BILJETT. (i icke officiellt spr.) resgodsbiljett. Björkman (1889).
-KVITTO. resgodsbevis. Haglund TragödNarr. 50 (1922).
-LAPP, r. lapp som av järnvägstjänsteman fästes på resgods vid pollettering (resp., förr, på fraktgods l. ilgods o. d.). Engström o. Carlson HlednTrafik. 45 (1917).
-MÄRKE. (i icke officiellt spr.) om polletteringslapp l. polletteringskvitto. Björkman (1889). Schillberg ApotMinn. 112 (1927).
Spoiler title