SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PORTFÖLJ portföl4j, äv. pωrt- (pårrtfö´llj Dalin), r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(portefeuill- 1859 (: Portefeuill-böcker). portefeuille (porte feuille) 17711904. portfeuille 17581858. portfölj 1788 osv. portfölje 1773. portföljer, pl. 1773 osv.)
Etymologi
[av fr. portefeuille, av porter, bära (se PORTERA), o. feuille, blad (se FÖLJETONG). — Jfr PORTEPÉ, PORTMONNÄ, PORTSCHÄS]
1) förvaringsfodral för papper l. dokument o. d.; dokumentväska, brevväska; numera i sht: (ofta med lås försedd) väska av läder l. papp o. d. för förvaring l. transport av böcker l. dokument l. grafik o. d.; äv.: (i dylik väska förvarad) samling av ritningar l. grafik o. d. PT 1758, nr 12, s. 4. Medföljande portfölj af Thorildiana anförtroddes mig för många år sedan af .. Ulmgren. EGGeijer (1841) i 2Saml. 9: 83. Neschers porträttsamling .. (innehållande) 5,300 svenska porträtter .. uti 21 portföljer. Hellberg Samtida 6: 206 (1871). SvD(B) 1943, nr 96, s. 3. — jfr LÄDER-, RES-, SKRIV-PORTFÖLJ m. fl. — särsk.
a) (†) plånbok. Berzelius Brev 8: 33 (1812). En ung vacker karl .. genomögnade sin perlbesådda portfölj (det modernaste namnet på plånbok). JJolin (1843) i Jolin 18. Ekbohrn (1904).
b) bankv. o. handel. i utvidgad anv., ss. sammanfattande benämning på banks l. annat företags totala innehav av aktier l. andra värdepapper o. d. Bergstedt Clément PolEkon. 42 (1868). Leander TidnHand. 98 (1926). jfr VÄXEL-PORTFÖLJ m. fl.
c) (†) i utvidgad anv., om l. ss. namn på bok l. tidskrift innehållande samlingar av kortare notiser l. berättelser o. d. Porte-feuille för Historiska Teckningar. Löwstädt o. Hammarsköld (1823—24; tidskriftstitel). Mycket gifves .. som man ogerna skrifver i våra dagar, då en lapp så lätteligen kan komma ut i någon ”Portfölj” eller i Aftonbladet. 3SAH XLVIII. 2: 209 (1842). Portföljen. Nytt .. skillings-magasin för nytta och nöje. (1850; tidskriftstitel).
2) [jfr t. o. fr. portefeuille, eng. portfolio, statsrådsämbete] eg. om den portfölj (i bet. 1) vari statsråd medför handlingar till konselj; i sht bildl., om statsrådsämbete l. ministerbefattning som är knutet (knuten) till ett departement; äv. om departementet; numera företrädesvis i uttr. minister utan portfölj, om konsultativt statsråd. AB 1830, nr 1, s. 4. Villemains maka blef vansinnig då hennes man första gången var Minister och förlorade sin portfölj. SKN 1845, s. 15. Äfven inom andra lagstiftningsområden voro departementschefernas portföljer i det närmaste tomma. 3SAH 12: 51 (1897). NordT 1920, s. 383. — jfr CIVIL-, CIVILMINISTER-, MINISTER-, UTRIKES-PORTFÖLJ. — särsk. (†) i utvidgad anv.: statssekreterarbefattning. Heurlin .. skulle tills vidare emottaga Portföljen, på förordnande (såsom statssekreterare för ecklesiastikärenden). Tegnér (WB) 8: 551 (1838). Ahnfelt HofvLif 2: 165 (1880).
Ssgr (i allm. till 1): PORTFÖLJ-ARBETE~020. konkret; jfr arbete 11 b. SDS 1894, nr 302, s. 4.
-BOK, pl. -böcker. (förr) anteckningsbok i form av en portfölj. AdrKalSthm 1859, Ann. s. 20.
(2) -CHEF. (†) departementschef, statsråd. Hellberg Samtida 9: 200 (1873). NF 3: 386 (1879; om finska förh.).
-FABRIK. fabrik för tillvärkning av läderportföljer (o. andra finare skinn- l. lädervaror). UB 6: 524 (1875). AdrKalSthm 1940, s. 471.
-FABRIKÖR. SthmAdrCal. 1837, s. 34.
-KLAFF. jfr klaff, sbst.1 1 a.
-KONST. koll., om konstvärk, i sht grafik, som försäljas l. förvaras i portfölj. SvD(A) 1931, nr 276, s. 8.
-LÅS. Björkman (1889).
-LÄDER. läder som särskilt lämpar sig för l. användes till portföljer. Hirsch LbGarfv. 23 (1898).
-MAKARE. (numera bl. tillf.) person som förfärdigar portföljvaror. AdrKalSthm 1861, 1: 296. SvD(A) 1921, nr 161, s. 9.
Ssg: portföljmakar(e)-arbete. TT 1871, s. 170.
-MAKERI~002, äv. 01004. fabrikation av portföljvaror; äv. konkretare, om fabrik för dylika varor. Lundquist Konstn. 14 (1890). KatalIndUtstSthm 1897, s. 84.
(2) -MINISTER. (†) statsråd som är chef för departement. Liljecrona RiksdKul. 481 (1841).
-PÄRM. förvaringspärm i form av portfölj. BoupptVäxjö 1871.
-VARA, r. l. f. nästan bl. i pl., om (läder)varor (t. ex. portföljer, plånböcker o. d.) som användas för förvaring av mindre föremål, i sht dokument l. andra papper. Auerbach (1913).
Spoiler title
Spoiler content