SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RADAR ra4dar, r.; best. -n; pl. (tillf., om olika radaranläggningar) radarer (VeckoJ 1948, nr 14, s. 17).
Etymologi
[av eng. radar, kortord för radio detecting and ranging, upptäckande o. riktningsangivning med hjälp av radio]
(nytt ord) i sht el.-tekn. för utrönande av riktning o. avstånd till l. lokalisering av ett mål l. för navigering (särsk. i mörker l. dimma) o. d. använd apparatur som utsänder en (kontinuerlig l. intermittent) följd av (korta) radiovågor, som reflekteras av målet l. av den kust l. plats o. d. längs l. mot vilken navigering sker o. som uppfångas (efter en längre l. kortare tidsintervall) av den utsändande apparaten; äv. abstraktare, om metod för avståndsmätning l. lokalisering l. navigering o. d. med sådan apparatur; ekoradio. SvD(B) 1943, nr 121, s. 3. Bromma (flygplats) får radar inom den närmaste tiden. SDS 1947, nr 220, s. 16.
Ssgr (i sht el.-tekn.): RADAR-ANLÄGGNING~020. jfr anläggning III 1 a α. TT 1944, s. 824.
-APPARAT. NautT 1945, s. 5.
-FYR. (fyr)anordning för navigering med radar, varvid från ett fartyg l. flygplan o. d. utsända radarimpulser återutsändas av en ”svarsfyr” o. registreras på fartygets resp. flygplanets radarskärm, vilket möjliggör identifikation av fyren. Åkerman Radar 47 (1948).
-KONTAKT. jfr kontakt 2.
-REFLEKTOR. antennanordning på sjömärke o. d. som reflekterar av ett fartyg o. d. utsända radarimpulser. 2SvUppslB (1952).
-RÅD. i uttr. försvarets radarråd, (rådgivande) organ som behandlar frågor rörande användningen av radar inom försvaret. MorgT 1948, nr 281, s. 3.
-RÖR. = -tändrör. 2SvUppslB (1952).
-SKÄRM. till en radarapparat hörande skärm l. bildskiva varpå de från en målyta o. d. reflekterade radiovågorna frambringa punkter l. linjer av olika form o. storlek, som motsvara målytan. SDS 1947, nr 220, s. 16. På ett par mils avstånd ser isbrytaren på radarskärmen var det hjälpbehövande fartyget ligger. LD 1948, nr 74, s. 4.
-STATION. för sändning o. mottagning av radarimpulser. TT 1944, s. 824.
-STRÅLE. om radiovågor utsända från radarapparat. SvD(B) 1945, nr 339, s. 8.
-STYRD, p. adj. i sht mil. om vapen o. d.: styrd l. riktad med hjälp av radar(impulser). Radarstyrd lv-kanon. SvD(A) 1946, nr 115, s. 5.
-TÄNDRÖR~02, äv. ~20. mil. i projektil anbragt tändrör som bringar projektilen att krevera med hjälp av radarimpulser. 2SvUppslB (1952).
-UTRUSTNING~020. särsk. konkret. SDS 1946, nr 94, s. 12.
Spoiler title
Spoiler content