SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1956  
RANSONERA ran1sωne4ra, äv. -so-, i Sveal. äv. -e3ra2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr holl. rantsoeneeren; av fr. rationner, till ration (se RANSON, sbst.2)]
1) (numera nästan bl. om ä. förh., föga br.) förse (ngn) med hans dagliga ranson av livsmedel, utspisa l. dyl. Anteckningar .. öfver de särskilda arbetarne, deras ransonering och dylikt. NordT 1894, s. 571 (om fornegyptiska förh.).
2) fastställa en viss ranson ss. den kvantitet som ngn l. var o. en av ett visst kollektiv har rätt att utfå l. köpa l. använda av (ngt).
a) motsv. RANSON, sbst.2 b: officiellt fastställa l. begränsa konsumenternas l. köparnas tilldelning av (ngt) till bestämda ransoner. Införa ransonering. Ransonerade varor. Ransoneringen av den inhemska fodersäden. PT 1917, nr 198 A, s. 2. Skodon ransonerades aldrig i Sverige (under första världskriget). Jäfvert Skomod 156 (1938). Först i november 1916 började ransonering av livsmedel tillämpas. SvFolket 11: 41 (1940). — jfr ORANSONERAD, p. adj.2, samt BRÄNSLE-, BRÖD-, KAFFE-, KÖTT-, LIVSMEDELS-, SMÖR-, SOCKER-, TEXTIL-RANSONERING m. fl.
b) (ngt vard.) i allmännare l. oeg. l. bildl. anv.; ofta närmande sig bet.: inskränka, inknappa, begränsa; jfr PORTIONERA (UT); äv. (mera tillf.) i uttr. sätta ngt på ransonering, ransonera ngt. Norrskensfl. 1927, nr 172, s. 6. Det finns .. ett .. ord, som bör sättas på ransonering: mindervärdighetskomplex. UNT 1935, nr 17, s. 6. Det (har) varit sträng ransonering med uppgifterna från sydfronten. SvD(B) 1943, nr 206, s. 6. Det nöjesliv, som den svenska ungdomen vant sig vid, ransoneras strängt för de schweiziska barnen. Därs. nr 207, s. 7.
Anm. Elliptiskt för ransonering användes ss. senare ssgsled o. (i sht) ss. mellersta led i treledad ssg rans ran4s, r. DN(B) 1955, nr 322, s. 12 (: elransnämnd). DN(A) 1956, nr 18, s. 17 (: Elrans).
Särsk. förb.: RANSONERA UT1010 4. särsk. (ngt vard., mera tillf.) till 2 b: dela ut (ngt) i ransoner, portionera ut. Hellström Malmros 137 (1931). (Hon) ransonerade ut den (dvs. den medförda maten) till Tilda dag efter dag. ÅbSvUndH 61: C 38 (1941).
Ssgr (till 2 a): RANSONERINGS-BESTÄMMELSE. bestämmelse gällande ransonering av ngt; vanl. i pl. BtRiksdP 1942, XII. 2: nr 7, s. 1.
-FRI. (mera tillf.) oransonerad. SvD(A) 1918, nr 133, s. 9.
-FÖRESKRIFT~102. jfr -bestämmelse; vanl. i pl. SFS 1917, s. 1151.
-FÖRFATTNING. författning innehållande ransoneringsbestämmelser. SFS 1942, s. 646.
-KALENDER. tabell med uppgifter om ransoneringskuponger o. ransoneringsperioder för en viss tid (i allm. en vecka). SvD(A) 1940, nr 142, s. 8.
-KORT, n. under ransoneringstid utfärdat kort (med ett visst antal kuponger) som berättigar innehavaren att (mot avlämnande l. makulerande av ngn av kortets kuponger) inköpa en viss ranson av en vara, inköpskort. DN 1918, nr 219, s. 5.
-KUPONG. jfr -kort. SFS 1943, s. 648.
-LAGSTIFTNING~020. 2SvUppslB (1952).
-LISTA, r. l. f. jfr -kalender.
-MORAL. moral som gäller efterlevnaden av givna ransoneringsföreskrifter; äv.: inställning som tar sig uttryck i att man köper så mycket man kan av en ransonerad vara. SvD(B) 1947, nr 76, s. 4. IllSvOrdb. (1955).
-PERIOD.
1) period av ransoneringstid. Husmodern 1918, s. 356.
2) om den för en viss ranson fastställda tiden l. den tid varunder en viss ransoneringskupong gäller, tilldelningsperiod. SFS 1939, s. 1847.
-SYSTEM. system(et) att ransonera tilldelningen av en vara l. vissa varor; visst system för ransonering. Hildebrand SvStatsm. 1918, 317 (1919). BtRiksdP 1948, XIII. 1: nr 10, s. 8.
-TID. särsk.: tid varunder ransonering av förnödenheter är genomförd i ett samhälle. BidrSvEkonSocH 102 (1926).
-ÄRENDE. ärende som berör ransoneringen av ngt. SFS 1943, s. 647.
Spoiler title
Spoiler content