SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RECENSION re1senʃω4n l. res1-, l. -än- (resännschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(-sion 1758 osv. -tion 18261870)
Etymologi
[jfr t. rezension, recension, kritisk l. översedd textedition, eng. o. fr. recension, kritisk l. översedd textedition; ytterst av lat. recensio (gen. -ōnis), mönstring, vbalsbst. till recensere (se RECENSERA)]
1) (†) (kritisk) genomgång, granskning; jfr REVISION. Then discretion, som .. Daniel Wikman begär .. för recensionen af räkningar för af Kyrkjorna förskutna Medel til Farsotens hämmande år 1773. VDAkt. 1783, nr 132.
2) [specialanv. av 1] (värksamhet bestående i) granskning l. värdering l. bedömning o. d. av vittra l. vetenskapliga skrifter l. konstnärliga alster l. prestationer o. d., kritik (se d. o. 1 b). Wallquist EcclSaml. 1—4: 106 (1788). (Vitterhetsakademien borde tillse att) en recention af hvarje till Academiens Samlingar lemnad bok gjordes för academien. Schück VittA 8: 89 (i handl. fr. 1826). Fribiljett, som utlämnas till tidningsredaktion för recension eller anmälan av nöjestillställning. SFS 1940, s. 918. — särsk. konkret, om i skrift (l. tal) framställd granskning l. kritik av en vitter l. vetenskaplig skrift l. ett konstnärligt alster l. en konstnärlig prestation o. d.; anmälan (se d. o. 2 b), kritik (se d. o. 2 slutet). En (o)vänlig l. uppskattande recension över l. av en bok, film, konsert. Sahlstedt SagTupp. 51 (1758). Med en Recension åsyftar man icke så mycket att förbättra en redan framträdd författare, som icke mera att bilda läsare. Lyceum I. 2: 18 (1810). En recension vidlyftigare än sjelfva den bok, som skulle recenseras. SKN 1841, s. 2. Bergman i 3SAH LXI. 2: 17 (1950). jfr KONST-, LITTERATUR-, MUSIK-, RADIO-, SJÄLV-, TEATER-, TIDNINGS-RECENSION m. fl.
3) (i fackspr.) kritisk l. översedd upplaga l. edition av en handskrift l. text o. d.; äv.: version, redaktion (se d. o. 3). Reuterdahl InlTheol. 181 (1837). Af Södermannalagen hafva vi i behåll två recensioner. Wisén i 3SAH 4: 256 (1889). Friesen (o. Grape) CodArg. 108 (1928). — jfr TEXT-RECENSION.
Ssgr (till 2, särsk. slutet): RECENSIONS-ANSTALT. (†) bildl., om tidning l. tidskrift o. d. som (huvudsakligen) innehåller recensioner. Hammarsköld SvVitt. 1: 313 (1818). Sverge bör äga åtminstone en tidskrift och recensionsanstalt i bättre mening. Beskow (1830) i 3SAH XLVI. 2: 139. —
-AVDELNING~020. avdelning (i tidning l. av tidningsredaktion o. d.) för recensioner. TSvLärov. 1947, s. 140.
-BLOMMA, r. l. f.
1) (enst.) i pl., ss. titel på en dikt av P. D. A. Atterbom, vari en värdering ges av (delar av) vissa svenska författares diktning. Recensionsblommor. PDAAtterbom i PoetK 1821, s. 7.
2) (tillf.) om vackert l. berömmande uttryck i en recension; jfr blomma, sbst. 3 h. Barcklind GladÄnk. 91 (1929).
-EXEMPLAR. exemplar av bok o. d. som en person l. tidning o. d. erhåller för recension. BrinkmArch. 2: 402 (1793).
-HANTVÄRK(ET)~02(0). (tillf.) jfr hantvärk 2. SvLitTidn. 1815, sp. 694.
-LISTA, r. l. f. (tillf.) lista över recensioner som skrivits l. skola skrivas i en tidning o. d. Vi hafve ej ofta den hugnaden at på vår Recensions-Lista träffa sådane artiklar. Kellgren (SVS) 5: 507 (1791).
-MAKARE. (enst., †) recensent. Phosph. 1811, s. 192.
-TIDSKRIFT~02. om tidskrift som (huvudsakligen) innehåller recensioner. OoB 1931, s. 8.
-TON ~tω2n. (mera tillf.) om ton l. stil som utmärker en recension. Hammarsköld SvVitt. 2: 200 (1819).
-UTDRAG~02. särsk. om (längre l. kortare) utdrag ur en recension, använt i reklamannonser o. d. Östergren (1935).
-VIS, adv. (tillf.) i form av recension(er). HH XXXII. 1: 25 (1776).
-VÄSEN, äv. -VÄSENDE. särsk. om värksamheten att författa l. offentliggöra recensioner. I allmänhet är hela Recensionsväsendet mig vidrigt. Tegnér (WB) 3: 337 (1818).
Spoiler title
Spoiler content