SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1977  
SLOBODA slobå4da l. slω- l. med mer l. mindre genuint ryskt uttal, förr äv. SLABODA, r. l. f.; best. -an; pl. (†) -er (möjl. att hänföra till sg. -bod l. -bode, HH XXI. 1: 135 (1711)); förr äv. SLOBOD l. SLABOD, r. l. f.; best. -en; pl. möjl. -er (se ovan); förr äv. SLOBODE l. SLABODE, r. l. m.? l. f.? l. n.? (se anm. nedan); best. -en; pl. -en (möjl. att hänföra till sg. -boden, KKD 4: 101 (1711)) l. (möjl.) -er (se ovan); förr äv. SLABODD l. SLABBODD, r. l. f.; best. -en; förr äv. SLABBOT, r. l. f.; best. -n; förr äv. SLABODEN l. SLABBODEN, r. l. f. (KKD 3: 156 (1712)) l. n.? (se anm. nedan); best. =; pl. -dnar (KKD 3: 156 (1712)), möjl. äv. = (se ovan); förr äv. SLABOTEN, r. l. f.; pl. -tnar (KKD 3: 143 (c. 1710)). Anm. Pl.-formen -boden (KKD 4: 101 (1711)) kan äv. uppfattas ss. indikation på genus n. o. grundform -bode l. -boden.
Ordformer
(schlob- 17111712. slab- c. 1700c. 1755. slabb- c. 17101712. slob- 18481904. slåb- 1614. -od 1712. -oda c. 17001904. -odd 1704c. 1755. -ode 1848. -oden 1712 (: -odnarna, pl. best.). -oden, sg. best. 1614c. 1755. -oden, pl. 1711. -oder, pl. 1711. -ot c. 1710. -oten c. 1710 (: -otnar, pl.). -ott c. 1710. -åd 1711)
Etymologi
[liksom t. sloboda, slobode, t. dial. slabodde, f., av ry. sloboda, f., förstad, förort, av fry. sloboda, fritt liv, frihet, (från skatter befriad) by l. förstad, gm labialdissimilation utvecklad sidoform till fry. o. kyrkslav. svoboda, frihet m. m. (sannol. eg. urspr.: tillstånd kännetecknande de gm släktskap förbundna), möjl. rotbesläktat med got. sibja, släktskap, o. fsv. sif-, svåger- (se SIVSKAP)]
(numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) ort (i sht befäst sådan) utanför en stad, förstad; äv. dels: fäste l. fästning, dels: större by, köping. Petreius Beskr. 2: 75 (1614). (Armfeldt) träffade ryssarne vid .. (Retusari), därest dhe stodo i en ny oppbygd slabodd med 900 man infanterie och 2:ne regementer dragoner hvilcka alle togo flyckten till Cronoburg .., sedan satte våre elden på hela slabodden så väl på deras magazin som ock på alt fouragiet. HH 24: 53 (1704). Man moste sättja sig uti possession af alla pulker uti ryske slaboden i Ukraine ock besättia dem med turckisk guarnison. KKD 4: 101 (1711). D. 14 (maj) .. begyntes en .. stoor eldzwåda j Muskou och blef en stoor dehl innan för muren afbrendt, tillijka medh en stoor dehl af Slabbodnarna utom muren. Därs. 3: 156 (1712). Slaboda warder en By kallad som är större än andra gemena Byar, och hafwer altid en liten Marcknadsplats, och nogra handtwärckare. Därs. 4: 344 (1717). I Alexanders sloboda i närheten af Moskva träffades mot slutet af året (1609) en ny öfverenskommelse (mellan Sverige o. Ryssland). SvH 4: 280 (1904).
Spoiler title
Spoiler content