SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILLBUD til3~bɯ2d, n.; best. -et; pl. =. (se för övr. BUD) (förr äv. skrivet ss. två ord)
Etymologi
[fsv. tilbuþ; motsv. fd. tilbod (d. tilbud), fvn. tilboð; vbalsbst. till TILLBJUDA (l. BJUDA TILL)]
1) (†) motsv. TILLBJUDA 2: tillsägelse, befallning; påbud; äv. om begäran l. fordran. Ther wii wile oss .. efterretta, ner wii eders tijlbud och scriffuellsse .. belonga kunne. HH XXXIII. 2: 22 (1546). Ammiralen Juel fodrade .. 4,000 rixd(a)l(e)r til brandskat utaf borgarna i Rönnaby, men the uhrsechtade sig för thet tilbodh. Spegel Dagb. 123 (1680). Bemötte .. (Jesus) deras förmätenhet, som begärade tekn af Honom ifrån himmelen .. Han war sig altid lik, och afslog detta tilbod. Bælter JesuH 5: 353 (1759). På BondeStåndets tillbud är en del af FriCorpsen af Dalarna beordrad hit. Gustaf III 1: 139 (1789).
2) (numera bl. med ålderdomlig prägel) motsv. TILLBJUDA 3: anbud (se d. o. 1), erbjudande; förslag; ofta om erbjudande l. förslag som är förknippat med vissa villkor (i sht i fråga om fredsförhandlingar o. d.), äv. närmande sig l. övergående i bet.: villkor; särsk. med erbjudandets l. förslagets innehåll uttryckt dels med att-sats, dels med prep.-bestämning (numera bl. med prep. om, förr i sht av), dels förr med gen.-bestämning; äv. om tillfälle o. d. (se c); förr äv. (motsv. TILLBJUDA 4): inbjudan. Wij tacke eder ganske gerna fför tet Kerlig tiilbwdt Ath wij oss omaka skulle tiil eders Kære hwstrves Körkie gaang. G1R 1: 141 (1523). Tacke wij edher for edert kærligha tilbwdt Athij willen lathit oss Casper enheendt lööss. G1R 2: 12 (1525). Jempte wår Underdånigheetz tilbudh och alsköns wälsignelses innerligh förönskan, kune wij i all ödhmiukheet icke obemält låta, at (osv.). BraheBrevväxl. II. 1: 94 (1657). Så at vi .. sättia oss i fullkomligit stånd at .. bemöta vår fiendes anfall .. sedan vår förmätne fiende ej velat anta de skiäliga tilbud vi honom giordt. 2RARP 14: 29 (1743). (Svante Sture) som så ädelt afslagit .. Hansestädernas tillbud af Svenska Kronan. Granberg Dram. 37 (1811). Som det nu var med den stora hotande skulden, vilken om några dagar måste betalas, var det bäst att genast antaga tillbudet. Pettersson SannSag. 2: 59 (1922). SvOrdb. (1986: om). — jfr FREDS-, NÅDES-, STILLESTÅNDS-TILLBUD. — särsk.
a) (numera mindre br.) om giftermålsanbud o. d.; äv. om förslag till sexuellt umgänge, särsk. i uttr. okyskt l. orent o. d. tillbud. Jag har fattat tycke för en ung Flicka, som är nögd med mig, och tager med all Kärlek emot tilbudet af min Tro. Lagerström Molière Gir. 91 (1731). Hon hade .. bordt stå emot hans orena tilbod. Mörk Th. 3: 19 (1758). Heinrich (1814: okyskt tillbud). ”Hvad jag svarat baronen på tillbudet af hans hand, vet ni förmodligen”. Carlén Klein 210 (1838). Den sjuke (som lider av paranoida idéer) tror sig vara föremål för äktenskapsplaner och erotiska tillbud från höger och vänster. Wigert PsykSj. 2: 76 (1925). Östergren (1957: I fråga om äktenskap). — jfr GIFTES-TILLBUD.
b) (numera föga br.) i fråga om erbjudande av varor o. dyl. l. arbetskraft; särsk. dels om anbud (se d. o. 1 f), dels om utbud av l. tillgång på varor (osv.). Deras tilbud at förse oss med waror och kram. Dalin Arg. 1: 46 (1754). I följd af den .. starka folkmängdstillväxten ökas tillbudet af arbetskraft. EkonS 1: 47 (1891). Prisläget .. regleras av den ekonomiska lagen om tillbud och efterfrågan. Hernberg Rättsh. 127 (1922).
c) (numera föga br.) närmande sig l. övergående i bet.: möjlighet l. tillfälle. (Vi) sir .. olyckan utan tillbud att hjelpa oss. CAEhrensvärd Brev 2: 411 (1800). Helst (som) lunnefåglarna .. lågo rätt talrika till hafs, erbjudande goda tillbud till skott. Klinckowström BlVulk. 1: 65 (1911). (Offensiven hindrade inte) att hälsingborgarna hade ytterligare tvenne fina tillbud att öka segerresultatet. IdrBl. 1924, nr 78, s. 12.
3) (numera föga br.) motsv. TILLBJUDA 5: försök l. ansats; särsk. om försök l. ansats till brott; äv. dels om företag l. tilltag, dels närmande sig l. övergående i bet.: angrepp, anfall (äv. bildl.). At arbetha och stärkie befästningar och hampnar emot fiändens tilbudh. RA II. 2: 167 (1617). Man böter intet för tillbudit, sa Drängen. Celsius Ordspr. 2: 295 (1709). När hans tilbod wunnit en lycklig utgång, skulle det ock winna sin Konungs bifall. Mörk Ad. 1: 43 (1742). Stora snillens förnämt tossaktiga tilbud .. at taga an en myndighet, och tvinga sig upp til en höghet, som Naturen icke gifvit dem. Thorild (SVS) 3: 72 (1791). Natten tillbringa vi på värdshuset, där min mor jämte barnet .. har tagit nattkvarter för att beskydda mig mot dödens tillbud. Strindberg Inf. 197 (1897). Tillbud till ett småleende. Dahlbäck Åb. 24 (1914). Cannelin (1939).
4) [utvecklat ur 3] om smärre olyckshändelse som kunde ha utvecklat sig till en allvarlig sådan, incident; (presumtivt) hotfylld l. farofylld l. riskabel händelse; jfr ANBUD 2. Dimman orsakade en svår trafikolycka och flera otäcka tillbud. 22 (april) war elden lös och war ett mechtight farlicht tillbudh. Carl IX Cal. 30 (1584). Neder wijd Siön: här haf(e)r uti min tijd warit fahrlige tilbod, och förr min tijd hörer iag berättas att en Schol-pilt skall här .. hafwa drunknadt. ÅbSvUndH 58: 271 (1696). Tillbudet med ditt öga var ganska elakt. Kellgren (SVS) 6: 116 (1782). (Sv.) Tillbud till eldsvåda, (fr.) menace .. d’incendie, commencement .. d’incendie. Berndtson (1880). Det var enda gången vi var osams på Irland, den enda olyckan; ett enda tillbud på hela resan. Malmsten DagKastanj. 129 (1994). — jfr ELD-, ELDSVÅDE-, KANTRINGS-, OLYCKS-TILLBUD.
Spoiler title
Spoiler content