SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2007  
TRAKTAMENTE trak1tamän4te, n. (VDAkt. 1650, nr 38, osv.); best. -et; pl. -en (i ä. språkprov äv. att hänföra till sg. traktament, Barckhusen Cotossichin 73 (1669) osv.) ((†) = König LärdÖfn. 5: 159 (1747); -er, i ä. språkprov äv. att hänföra till sg. traktament, Schroderus Os. 2: 581 (1635), Hagberg DödGäst. 308 (1937)); förr äv. TRAKTAMENT, r. l. m. (OxBr. 5: 269 (1624), Beronius Reb. D 4 b (1674)) l. n. (Girs E14 53 (c. 1630), Hedborn Minne 21 (1835)); best. -et; pl. = (Annerstedt UUH II. 2: 401 (1909)) l. -en (se ovan) l. -er (se ovan).
Ordformer
(trachta- 16381702. trachte- 16631670. tracte- 16611680. trakta- (-c-) 1624 osv. -ment 16241909. -mente 1642 osv.)
Etymologi
[jfr ä. d. (d. dial.) traktemente, traktamente, d. traktement, äv. traktament; av t. traktament, av mlat. tractamentum, handlingssätt, till lat. tractare, behandla, hantera (se TRAKTERA)]
1) (†) motsv. TRAKTERA 1, abstr. l. konkretare: behandling l. bemötande (av ngn); jfr TRAKTATION 1. Legaterne fohro åstadh och warda i Lottringen wäl undfångne, och medh sådant tractament en tijdh lång vphåldna, at wärfwet syntes stå på goda wägar. Girs E14 53 (c. 1630). (Han har) strax begyntt .. klaga på Pohlen för det hårde tractamente han tädan måste lijdha. RARP 7: 166 (1660). Jagh frågar eder, gode herrar, tiänstligen, om dätta är ett tractamente, som jagh bör tåhla. RARP 11: 183 (1672). Till .. extremitet I då först hafwen att skrida, när I see att Hertigen .. eij wore .. till ett lindrigare tractamente emot sine barn medh godo att beweka. HB 3: 160 (1688). (En pojke misshandlades.) Jag fruchtade för samma tractamenter, wille taga min Mats utur scholan, och igenom flychten sätta mig i säkerhet. Westerberg Lefv. 4 (1734). Om han warit .. öm om sit samwete, så hade han gerna blifwit förskont för sådana gruweliga Tractamenter. Weise 2: 222 (1771). Andersson (1857). — jfr STOCK-TRAKTAMENTE.
2) (†) motsv. TRAKTERA 6 (b): traktering; särsk. i individuell anv., dels om maträtt o. d., dels om måltid; äv. om tillställning l. gästabud; jfr TRAKTAT 4, TRAKTATION 4. Eliest betacker jagh samptt mine colleger min K. B. för godh tractament på Wolmer. OxBr. 5: 269 (1624). När de bära in för een gäst tractamentet, seija de: .. äten, dricken, om det ähr edher Gåding! SörmlH 5: 92 (1685). Dhenna afftonen hölt Hans Kongl. Maÿ:tt Pankiet och ett Stoort Tractamente på Slottet. HovförtärSthm 1692 A, s. 316. (Vid bjudningen) war theras trachtamenter förnämligast stekt Kött och en rätt som war småhackad, lika som sylta eller plåckfink. Holm NSv. 127 (1702). För att han varit så god och bjudit oss på ett så ljufligt traktamente. Sätherberg Dikt. 2: 252 (1846, 1863). Ekbohrn (1936). — jfr NATT-TRAKTAMENT.
3) motsv. TRAKTERA 8: om (enl. avtal l. stadga o. viss taxa till arbetstagare erlagd) ersättning för ökade levnadskostnader (i sht matkostnader) i samband med tjänstgöring på annan ort l. tjänsteresa; förr äv. om (årligt l. månatligt o. d.) arvode, särsk. till soldat l. officer vid vistelse l. tjänstgöring på annan ort. Att .. (ryttarna) motte gifves fyre måneders soldh på regiementen och thessföruthan fyre måneders tractament på officererne. AOxenstierna 5: 292 (1630). At de Gemena uti Garnizonerne .. skola njuta samma Tractamente och förplägning med de wärfwade här i Swerige, och således hädanefter månateligen undfå et wist i Bröd och Penningar. LMil. 3: 219 (1693). Wåra tractamenter (var) halfannan copik eller halffemte öre kopparmynt om dagen. KKD 3: 145 (c. 1710). (Skall deputationens) utskickade .. i resepenningar och tractamente in alles niuta 10 rdal. banco hvardera om dagen. 2RARP 13: 307 (1742). Stockholms stads utvalda riksdagsmän hafva erhållit pro persona 10 rdr rgs om dagen till traktamente, som tyckes vara nog ansenligt. Ahnfelt HofvLif 3: 164 (i handl. fr. 1800). Deltagare i förste postiljonskurs uppbär .. under vistelse utom sin stationsort, visst traktamente. SvPostv. 38 (1924). (Sidas) valobservatörer som får 24 000 kr i månadslön; resor och försäkring betalda, plus ett traktamente för kost och logi på cirka 350 kronor om dagen. GbgP 11 ⁄ 9 1997, s. 28. — jfr CHARGÉ-D’AFFAIRES-, DAG-, FÅNG-, FÄLT-, KALLORTS-, KRIGS-, NATT-, POSTILJONS-, RAPPELL-, REDOGÖRELSE-, REDOVISNINGS-, RESE-, RESIDENTS-, SJÖ-, SJÖAVLÖNINGS-, STÅNDKVARTERS-TRAKTAMENTE m. fl.
Ssgr: A (†): TRAKTAMENTE-DAG, -PENNING, se B.
B: TRAKTAMENTS-DAG. (traktamente- 1894. traktaments- 17241756) (†)
1) till 2: om högtidsdag (särsk. om konungs l. adelsmans o. d. namnsdag l. födelsedag) som firas med gästabud; jfr trakterings-dag. HovförtärSthm 1724, s. 128. Bärare lön för lånt silf(we)r .. , wid Tractamentsdagen den 21 Oktober. HovförtärSthm 1756, s. 3363.
2) till 3: dag för vilken traktamente utbetalas. Traktamentedag .. då skogstjensteman erhåller ersättning för extra förrättning. Cnattingius (1894).
(3) -ERSÄTTNING~020. traktamente; jfr -peng. Westee (1842). (Lokomotivförarnas) traktamentsersättning, inberäknadt nattlogiersättning, bestämdes till 2:25 kr. SJ 4: 597 (1906).
(2) -HUS. (†) hus avsett för traktering (se traktera 6 b). Af hvarie caffehus, kiällare, gårkiök samt tractamentshus uti och när omkring Stockholm betales nie dlr Kmt. 2RA 3: 151 (1731). Danckwardt SmndrFörf. 178 (1823).
(3) -KLASS. jfr klass 5 (a). BtRiksdP 1899, 7Hufvudtit. s. 79. Traktamente utgår .. med belopp som motsvarar traktamente enligt traktamentsklass A i allmänna resereglementet. SFS 1963, s. 961.
(3) -KOSTNAD. (numera bl. mera tillf.) (om)kostnad för traktamente. PrestP 1844, 6: 239. Eftersom migrationsdomstolarna bara finns på tre ställen i landet så handlar det om rese- och traktamentskostnader för tolkarna. Det är stora omkostnader. DN 4 ⁄ 2 2006, s. A14.
(2) -MÅLTID. (†) måltid (med flera rätter) vid gästabud l. bjudning. Till Engellsche Gesanternes Tractaments måhltÿdh .. Sött miölch .. Stetinske Epplen .. Hwÿt kåhl .. färst Smör .. färsk fisck. HovförtärSthm 1653, s. 246. HovförtärSthm 1663, s. 43.
(3) -PENG, förr äv. -PENNING. (traktamente- 1754. traktaments- 1721 osv.) (numera bl. mera tillf.) i pl.: traktamente; jfr -ersättning o. förplägnings-, kost-penningar. HovförtärSthm 1721, s. 2173. Begiäres på de gemenas wägnar, at få de tractaments penningar betalte, som de förmena för sig brista, under sidsta Norrska Fälttåget. Stiernman Riksd. 2501 (1723). Många företag tycker det är bra att de anställda (vid hotellvistelse) får i sig en rejäl frukost och slipper betala själv med traktamentspengar. Expressen 17 ⁄ 12 2000, Res. s. 2.
-RÄKNING.
1) (†) till 2; jfr räkning 1 c. Engelske Ambassadeurens Trachtementz Rechning (av mig) inbundin uthi Pergament dl 4. HovförtärSthm 1670, Verif. 55. Bill of fare (dvs.) upsats på hwad som skal tilredas, tractamentz-räkning. Serenius D 2 b (1734).
2) till 3; jfr räkning 1 e. Geijer Postförf. 352 (1890).
Spoiler title
Spoiler content