SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2007  
TRANSFORMERA tran1sforme4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[fsv. transformera; liksom t. transformieren, fr. transformer av lat. transformare, omskapa, förvandla, av trans (se TRANS-) o. formare (se FORMERA). — Jfr TRANSFORMATION, TRANSFORMATOR]
omvandla l. omforma l. ombilda (ngt l. ngn); äv. med refl. obj.: förvandlas, förvandla (sig); särsk. med bestämning inledd av prep. till. Schroderus Os. 1: 165 (1635; refl.). Alla föreställningar om sammanhang vore blott abstractioner, eller hvad Lockianerne äfven kallade transformerade kännslor. LittT 1795, s. 473. Frun tyckte sig märka att han icke älskade sitt barn .. Men samtidigt var hon själf transformerad till moder och intet annat. Strindberg Fagerv. 260 (1902). (Kärlen) böra ha innehållit förnödenheter för den döde, hvilka genom elden transformerades på samma gång .. som denne. AntT XVIII. 1: 21 (1905). Ett exempel på hur en by transformerats till säteri. Rig 1950, s. 84. Världens en gång bäste spelare Firsov transformerade sig till en lymmel. SvD 22 ⁄ 3 1970, s. 23. Motiven kan vara transformerade minnesbilder från närmiljön eller resor. GbgP 29 ⁄ 9 1988, s. 18. Europakonventionen får inte tillämpas av svensk domstol utan att först ha transformerats .. till svensk lag. Küng HbRätt 136 (1989). — särsk.
a) mat. med avs. på matematiskt uttryck o. d.: omvandla (till annan form). Wetterstedt Trigon. 62 (1860). IngHb. 1: 74 (1947; med avs. på ekvation). Dahl o. Wallmark MatTeknHb. 135 (1949).
b) tekn. med avs. på rörelse l. värme l. energi l. råvara o. d.: omvandla (till annan form). Den fram- och åter-gående rörelsens transformerande i roterande. TT 1871, s. 139. Det inre förloppet vid solvärmets transformering till andra energiformer. Carell o. Edelstam 92 (1916). Råvarorna transformeras först helt eller delvis till mera högvärdiga produkter. TT 1927, Allm. s. 202. En fabrik .. för transformering av kol (brunkol) i oljor. SvDÅb. 5: 134 (1927). — särsk. el.-tekn. med avs. på växelström: omvandla (till annan spänning). KatalIndUtstSthm 1897, s. 229. Orsaken till förlusten (av elkraft) är i hög grad, att en del av elenergien under distribution och transformering övergår i värmeenergi. SvGeogrÅb. 1946, s. 190.
Särsk. förb. (till b slutet; el.-tekn.): TRANSFORMERA NED l. NER1010 4. transformera (växelström) till lägre spänning. TT 1895, M. s. 108. jfr nedtransformera.
TRANSFORMERA UPP1010 4. transformera (växelström) till högre spänning. TT 1895, M. s. 108. Växelström .. (har) egenskapen att kunna transformeras upp till hög spänning för själva kraftöverföringen och därefter ned till önskad spänning vid användningsplatsen. Ymer 1941, s. 115.