SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2012  
URGERA urge4ra (urje’ra LoW (1889)), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(or- 1635. ur- (v-) 1611 osv.)
Etymologi
[jfr d. urgere; av lat. urgere, driva, pressa, tränga]
1) (ihärdigt l. ivrigt) förfäkta l. hävda l. framhålla (ngt) (jfr DRIVA, v.2 36, FORKA, v.2); äv.: betona l. understryka o. d.; äv. i opers. pass. RA II. 1: 46 (1611). Isynnerheet urgerade jag det vedh ändan på mitt taal. OxBr. 10: 208 (1617). Gustaff tullskrifwaren urgerade högt att dhe hafwa giordt hemgång och wåld på Kongl. tullhuset. UUKonsP 8: 57 (1667). Å ena sidan framhålles att språkstudier äro endast medel, men realstudier hufvudsak .. Å andra sidan urgeras att för ett klart tänkande är språkinsigt alldeles nödvändig. Verd. 1884, s. 74. Du borde urgera icke-amortering, ty jag har äckliga skulder i Lund. Strindberg Brev 12: 47 (1897). Om man betecknar nämndens ståndpunkt med det starka urgerandet av Luther som ”centern”, så kan man tala om en vänster- och en högeropposition mot denna. KyrkohÅ 1961, s. 195. LO-mannen Kurt Nordgren tycks vilja urgera den meningen, att alla som tillhör LO är lågavlönade. SvD 24/2 1971, s. 3.
2) (†) begära l. kräva l. yrka, särsk. dels med obj. bestående av att-sats, dels i uttr. urgera (up)på (äv. om) ngt, begära l. kräva l. yrka på o. d. ngt (jfr PÅ-YRKA 2). Jagh hafver öfvermåtten urgeret och påörckiet, att (osv.). OxBr. 10: 364 (1635). Slötz än, att man inthet skulle stort urgera på alliance tractaten i Danmark. RP 18: 63 (1658). Urgeradhe och Mågen på 700 D(ale)r Kop(par) M(yn)ter rest som Swärfadren hadhe vthbekommet sin resterande Löhn. BoupptSthm 1673, s. 805 b. Wid en Monarchs ord är ingen Undersåte berättigad att urgera om rättelse. AdP 1789, s. 907.
3) (†) pådriva (se d. o. 5 d) l. påskynda o. d. (ngt, äv. ngn). OxBr. 10: 186 (1617). Rask sadhe honom waara befalt sammankompsten att urgera. Gustaf II Adolf 537 (1629). At hwarcken Engeland eller Nederland så högdt urgerade och tilskyndade Fredzhandelen. Widekindi KrijgH 549 (1671). Inte hindrar Alb(ert) B(onnier) 2a upplagan! Den har han ju sjelf urgerat och lyckönskat mig till! Strindberg Brev 5: 50 (1885). Urgera Zola att skaffa förläggare till Père. Strindberg Brev 6: 297 (1887). Sundén (1892).
Spoiler title
Spoiler content