SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VERIFIKATION vær1ifikaʃω4n l. ver1-, (-tschón Dalin (1855)), r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -c-)
Etymologi
[jfr eng. verification, fr. vérification; av mlat. verificatio (gen. -ōnis), vbalsbst. till verificare (se VERIFIERA)]
1) bekräftelse (av ngts riktighet). Underskrefs bref till H. K. M:t angående förklaringen och verificationen på Erich Larssons balancer. RP 2: 149 (1632). Till räkningarnas verification erfordras skrifftelige ordres uppå dhe måhltider som äro betahlte. HovförtärSthm 1694 A, s. 1968. Frisedeln .. (bör) lemnas Tull-Inspectoren i Falun til verification. Bergv. 2: 53 (1737). (Finansministern förklarade) att finansutskottet hade givit verifikation på en hygglig konjunktur under det här året. SmålP 12/4 1977, s. 2.
2) (i sht ekon.) dokument l. handling (se d. o. 10) som verifierar ngt; jfr VERIFIKAT. På forsch(riv)ne Vpbörd böra Verificationer inläggias. HovförtärSthm 164245, s. 3. At Skaffaren af honom får uttaga emot behörige verificationer penningar, så fort de fodras. Linné Bref I. 1: 170 (1758). Såsom verifikationer för et belopp af 1210 rdr 85 öre åberopat utdrag af vederbörande kronofogdes utmätningsdiarier. 1NJA 1874, s. 137. Siffergranskningen af styrelsens räkenskaper med tillhörande verifikationer verkställes i styrelsens revisionskontor. SFS 1907, nr 148, s. 10. Utgångspunkten för redovisning av affärshändelser är verifikationerna: kvitton, bankbesked o dyl. Larson o. Rohlin ElAffärsredovisn. 33 (1975). — jfr KASSA-, RÄKENSKAPS-VERIFIKATION.
Ssgr: (1, 2) VERIFIKATIONS-BOK. (förr) UUKonsP 11: 76 (1674). Fogdarna ålades att upprätta jordböcker och verifikationsböcker. Schybergson FinlH 1: 260 (1887).
(1) -HANDLING. jfr handling 10. Geijer Postförf. 158 (1868).
(2) -NUMMER. jfr nummer 5. Verifikationsnummer för utgifterna, d. v. s. nummer på kvitton o. dyl. Västhagen Affärsbokf. 94 (1945).
Spoiler title
Spoiler content