SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
glesbygdsbefolkning
gles·­bygds|­be·­folk·­ning substantiv ~en ~ar glesbygd befolkning
Singular
en glesbygdsbefolkningobestämd form
en glesbygdsbefolkningsobestämd form genitiv
glesbygdsbefolkningenbestämd form
glesbygdsbefolkningensbestämd form genitiv
Plural
glesbygdsbefolkningarobestämd form
glesbygdsbefolkningarsobestämd form genitiv
glesbygdsbefolkningarnabestämd form
glesbygdsbefolkningarnasbestämd form genitiv