SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1abstrak´t adjektiv, neutr. ~ abs·traktsom inte kan upp­fattas med sinnena utan bara i tanken el. fantasin admin.af.fil.MOTSATSantonym1konkret abstrakta idéer om rätt och o­rättäv.som rör sig om ngt som inte kan upp­fattas med sinnena abstrakt tänkandeabstrakt konstspec. om ord och ut­trycksom betecknar ngt som inte kan upp­fattas med sinnena abstrakta substantiväv. ut­vidgatytterst all­mänt hållen (och där­för föga å­skådlig) fram­ställningen är mycket abstraktdöds­siffrorna är så abstrakta jäm­fört med bildernasedan 1779av lat. abstrac´tus ’från­dragen; av­skild’; till abstrahera
2abstrak´t substantiv ~et ~er abs·trakt·et1abstrakt substantiv språkvet.MOTSATSantonym2konkret sedan 1909se 1abstrakt 2abstract vetenskapl.abstrakterna till före­dragenabstraktet till av­handlingensedan åtm. början av 2000-taletse 1abstrakt