SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`beta verb ~de ~t arbet·ar1ut­föra vissa upp­gifter eller tjänster (för ngn) mot betalning mest i försörjningssyfte och vanligen in­om ramen för an­ställning e.d. arb.JFRcohyponymjobba 1cohyponymknega 1cohyponymtjänstgöra 1 arbeta (på) hel­tidarbeta (på) del­tidarbeta på ackordarbeta med barnhon arbetar in­om sjuk­vårdennär han pensionerades hade han arbetat i 40 åräv. ut­vidgatut­föra vissa upp­gifter eller tjänster utan betalning arbeta ideelltarbeta (med ngn/ngt) (för/hos ngn/ngt), arbeta (som ngn) (för/hos ngn/ngt)sedan senare hälften av 1400-taletHeliga Birgittas uppenbarelserfornsv. arbeida, arbeta; till arbete 2ut­föra handlingar eller rörelser som till­sammans fram­bringar ngt resultat av konkret el. abstrakt slag; om person, organisation e.d. arb.JFRcohyponymoperera 1cohyponymverka 1cohyponymhandla 1cohyponymjobba 2 flera ut­redningar arbetar med problemetarbeta för en bättre fram­tid för barnenspec.bemöda sig hon arbetade med att få bort o­gräsetofta med ton­vikt på resultatetvanligen med partikel, t.ex.fram, i­hop, ut arbeta ut en planarbeta fram ett för­slaghan har arbetat i­hop mer än 10 000 kronor under sommarenäv. om maskin e.d.motorn arbetade lugnt och regel­bundetarbeta (med/på ngt/att+V), arbeta (fram/ihop/ut ngt)sedan 1457Stockholms stads privilegiebref3vanligen perf. part. (vidare) behandla den yttre formen hos ngt utgångs­material tekn.JFRcohyponymbearbeta 1cohyponymöverarbeta arbetat guldarbetade skåp­dörrararbeta ngtsedan 1648Subst.:vbid1-106405arbetande; arbete (till 1 + 2)