SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`bete substantiv ~t ~n arbet·et1stadig­varande syssel­sättning som ger försörjning och som vanligen är nöd­vändig (och till­räcklig) för detta admin.arb.rum.tid.JFRcohyponymanställningcohyponymyrke arbetsplatsberedskapsarbeteförvärvsarbeteett kvalificerat arbeteett väl­betalt arbeteha fast arbeteallas rätt till arbeteta ledigt från arbetetde strejkande har åter­gått till arbetethon söker arbete varje dagäv. om möjlighet till så­dan syssel­sättningarbets­tillfälle fabriken kommer att ge arbete åt 75 personeräv. om plats för arbetehon är på arbetet mellan 8 och 5äv. mer el. mindre personifieratsärsk. som marxistisk termklyftan mellan kapital och arbetearbete (med ngt/att+V) (för/hos ngn/ngt), arbete (som ngn) (för/hos ngn/ngt)lägga ner arbetetbörja strejkade lade ner arbetet i protest mot upp­sägningarna sedan mitten av 1400-taletKonung Christoffers Landslagfornsv. arbeide, arbete; av lågty. arbeit ’möda’; jfr arvode 2knappast plur. verksamhet som kräver viss an­strängning med ton­vikt ibl. på an­strängningen, ibl. på verksamheten admin.tid.JFRcohyponym1vila arbetskläderkroppsarbetehårt arbetetungt arbetehon satte funktionärerna i arbetearbetet med för­beredelserna på­gårhan lade ner ett stort arbete på artikelnhemma­fruns arbete har för­ut varit under­värderatäv. med ton­vikt på mängden arbets­uppgifteren massa arbete åter­står innan huset är klartäv. om kvaliteten på (resultatet av) verksamhetengrav­vårdar till­verkas ― solitt och gott arbete ut­lovasarbete (med/på ngt/att+V)sedan mitten av 1400-taletKonung Christoffers Landslag3konkret produkt av mänsklig verksamhet särsk. om konstnärlig produkt el. hantverksalster admin.af.JFRcohyponymalstercohyponymverk 1 handarbeteoriginalarbeteslöjdarbetespecialarbeteett vetenskapligt arbete om AkademienNN:s samlade arbetenett vackert arbete i ny­silverett arbete (om ngn/ngt/SATS), ett arbete (i ngt)sedan 1501Skrå-Ordningar4knappast plur. mekanisk energi som måste till­föras en kropp för att flytta den nog­grannare definition i fys. samman­hangfys.det är an­strängande att stå och hålla en väska på 20 kg i handen, men fysikaliskt sett inne­bär det inte att man ut­rättar något arbetesedan 1855Arbetets söner.Titel på en klassisk arbetarsång av Henrik Menander (1885)