SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
by`tesvärde substantiv ~t ~n byt·es|­värd·etpris (eller varu­mängd) som kan erhållas för viss vara el. tjänst ekon.JFRcohyponymbruksvärde begagnade båtar har i all­mänhet bättre bytesvärde än begagnade bilarbytesvärdet (av/för/hos ngt)sedan 1799