SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
demokrati´ substantiv ~n ~er demo·krati·er1politiskt system där regerings­makten i princip före­träder folk­viljan, så­dan den kommer fram genom fria, all­männa och hemliga val och där vissa med­borgerliga rättigheter, så­som yttrande- och församlings­frihet, är garanterade pol.MOTSATSantonymdiktatur JFRcohyponymparlamentarismcohyponymfolkstyre demonstranterna krävde frihet och demokratidemokratin segrade i Sverige 1918äv. om mot­svarande system in­om begränsade sektorerföretagsdemokratinärdemokratiägardemokratiekonomisk demokratifacklig demokratidemokrati på arbets­platsenäv. (förr) om politiskt system som åter­speglar ledande folk­gruppers viljademokratin i det klassiska Grek­land ute­slöt inte slaverirepresentativ demokratipolitiskt system där makten ut­övas av valda före­trädare för folketi mots. till bl. a. direkt demokratisedan 1614ur grek. demokrati´a ’folk­välde’; jfr aristokrati 2stat där regeringen till­sätts genom fria, all­männa och hemliga val ofta på ett indirekt sätt och med begränsade ansvars­områden för regeringen pol.rum.MOTSATSantonymdiktatur de väst­europeiska demokratiernaäv. (särsk. tidigare) i mer el. mindre o­egentlig an­vändning (bl.a. om kommunistiska förhållanden)folkdemokratisedan ca 1795