SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
denn`a pronomen, maskulinum denne, neutr. detta, plur. dessa den·nai konstruktion med subst. i obest. f. el. (vard.) best. f. som här närmast ut­pekas NollJFRcohyponym2den 2cohyponym1den hon började på denna arbets­plats redan för 25 år sedanjag vet inte om detta för­slag är an­vändbartall nöd­vändig information finns i dessa pärmardenne föregångs­man ska aldrig bli glömddet får gå för denna gången, men låt det inte upp­repasäv. själv­ständigtpersonen eller före­teelsen som här närmare ut­pekas JFRcohyponym2den 1 detta är min rockdenne är min en­födde sonsärsk. för att fram­hålla ngn el. ngt som sist nämnts, för att und­vika felaktig syftningformellthan frågade NN om ON visste något, men denne hade inte fått besked änstyrelsen lät frågan gå vidare till års­mötet för att detta skulle fatta besluteti neutr. ofta med mycket vag syftningdetta med föräldra­penning är inte så enkelt som man skulle kunna trohar du hört detta om NN?detta och dettao­lika sakerhon sade att om hon fick makten skulle hon göra detta och detta detta om detta det här var vad jag ville säga i ämnetofta som markering av övergång till ett nytt ämnedetta om detta, nu ska vi prata om något annat före dettaförut­varandevid seminariet del­tog bland an­dra före detta stats­ministern ○ ibl. i substantivisk an­vändning tidigare make/maka, sam­bo e.d.ngt vard.Anna och hennes före detta är fort­farande goda vänner inte vara av denna världensevärld 1 livet efter dettaseliv 1 låta detta vara dettalåta en sak vara eller gälla för vad den äroch inget merdet finns en gammal regel för all diskussion som säger att man ska låta detta vara detta sedan 900-taletrunsten, Adelsö, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform þita (neutr.), vanligen övrig runform þina, fornsv. þänna; gemens. germ. ord; ut­vidgad form av 1den I något äldre, vårdat svenskt skriftspråk skulle pronomenet denna/detta följas av ett substantiv i obestämd form, t.ex. Denna bok kan varmt rekommenderas. Det skrivsättet kan dock kännas en smula stelt, och den som vill skriva mer talspråksnära föredrar gärna den här boken. Det finns också en tredje möjlighet, denna boken. Det är ett naturligt uttryckssätt i talspråk i stora delar av landet, och det bör också kunna accepteras i inte alltför formellt skriftspråk.