SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
effek´t substantiv ~en ~er ef·fekt·en1resultat av viss (på­taglig) på­verkan af.fys.psykol.JFRcohyponymverkan 1cohyponymföljd 1cohyponyminverkan full effekten o­medelbar effekten lugnande effekten dämpande effekten o­väntad effektha mot­satt effektläke­medlet hade av­sedd effektstraffet är tänkt att ha av­skräckande effektdevalveringen fick begränsad effektalkohol­missbrukets sociala effekteren medicin med vetenskapligt dokumenterad effektäv. i vetenskapliga samman­hang om ngt med viss (faktisk el. skenbar) verkani sammansättn. JFRcohyponymfenomen 1 dopplereffektindunstningseffektplaceboeffektäv. mer konkret om (konstnärlig) detalj som ger upp­hov till visst (starkt) sinnes- el. känslointryckeffektbelysningeffektgarnljudeffektteatereffektha sinne för dramatiska effekterrevy­kungen slösade med effekternaäv. om (starkt) sinnes- el. känslointryck, ofta i konstnärliga samman­hang; ibl. med an­tydan om banalitet e.d.JFRcohyponymintryck 1cohyponympåverkan färgeffektknalleffektkontrasteffekttotaleffektmålningen ”Nattvakten” har en stark effekt på å­skådarenibl. i politiska samman­hang om plötslig ökning av ett partis opinions­siffror tack vare en politikers personlighet (el. tack vare att en ny politiker kommer in i ramp­ljuset)i sammansättn. SchymaneffektenWesterbergeffekteneffekt (av ngt) (på ngn/ngt)sedan 1626av lat. effec´tus ’verkan; ut­förande’, till effic´ere ’ut­föra, verk­ställa’ 2energi­omsättning per tids­enhet fys.tekn.JFRcohyponymarbete 4cohyponymenergi 2 effektförbrukningmotoreffektbil­motorns effekt an­gavs förr i häst­krafter men an­ges nu­mera ofta i wattsedan 17423vanligen plur. personlig till­hörighet särsk. så­dan som med­förs vid resa af.JFRcohyponymbagagecohyponymresgods effektförvaringreseeffektertillvara­tagande av kvar­glömda effekteräv. om lösa, till­verkade före­mål, särsk. så­dana som in­går i ut­rustning el. förrådJFRcohyponympersedelcohyponyminventarium 1 förbrukningseffekterförrådseffektersjukvårdseffekteruniformseffektersedan 1704