publicerad: 2021  
botten bottnen el. botten, plural bottnar
bottn·en
substantiv
[båt´-]
yta som ut­gör (inre och) undre begränsning av före­mål som har viss våg­rät ut­sträckning och som vanligen (i sin naturliga position) fungerar som något slags behållare
kastrullbotten
botten (av/i/på något)
botten (av något)
botten (i något)
botten (något)
det fanns ett lönn­fack i lådans botten; riset var vid­bränt i botten av kastrullen; botten gick ur den blöta kartongen; det var vatten på botten av ekan
äv. sär­skilt om undre begränsning av geografiskt av­gränsat om­råde; ofta vatten(samling)
bottenkänning; bottennapp; dalbotten; havsbotten; sjöbotten; älvbotten
dimman låg tät i botten av dalen; man kunde se sjö­gräset på bottnen
äv. om material som ut­gör undre begränsning av geografiskt av­gränsat om­råde
lerbotten; sandbotten; stenbotten
äv. ut­vidgat understa (eller innersta) lager eller skikt
vita ränder på ljus­blå botten
spec. om nedersta våningen i (hög)hus
de bor på nedre botten
äv. bildligt, spec. om lägsta (abstrakta) nivå eller dylikt
priserna har nått botten; på sam­hällets botten; laget ligger i botten av tabellen
ibland med tanke på om­råde
på svensk botten; på ut­ländsk botten
spec. äv. med fram­hävande av egenskapen att vara grund­läggande
hon har en akademisk grund­examen i botten
spec. äv. all­mänt ned­sättande var­dagligt delvis i adjektivisk an­vändning
bottennotering
filmen var botten; festen var rena botten; botten är nådd!
i vissa sammansättn. äv. all­mänt förstärkande var­dagligt oerhört
bottendålig; bottenärlig
botten upp! drick ur!skål och botten upp!
gå till botten sjunkaefter grund­stötningen tog det bara en timme innan far­tyget gick till botten
gå till botten med något ut­reda något grundligtför att kunna glömma och gå vidare var han först tvungen att gå till botten med sina problem
ha många/dubbla bottnar kunna tolkas på (minst) två sättom yttrande eller dylikt: många av replikerna i pjäsen hade dubbla bottnar
i grund och botten se grund
inte finnas/vara någon botten i någon/något någon saknar gräns för mat­behovdet verkar inte finnas någon botten i honom – han är all­tid hungrig! ○ äv. all­männaredet verkar inte finnas någon botten i den internationella alkohol­floden
köra något i botten hårt ut­nyttja något tills det förslitits eller förbrukatsefter ett an­tal miss­lyckade affärer var före­tagets ekonomi körd i botten
socker i botten se socker
spiken i botten se spik
trampa gasen i botten se gas
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska butn, botn; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. fun´dus 'grund; botten'
Det som är botten i dig är botten ock­så i andra.
Gunnar Ekelöf, Jag tror på den ensamma människan (i Färjesång, 1941)