SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fall substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en fall·et1o­frivillig förflyttning ned­åt genom tyngd­kraftens in­verkan af.snöfallen kula i fritt fallhan drog med sig henne i falletäv. om annan förflyttning till lägre (och ofta sämre) positionkursfallaktiernas fallen ekonomi i fritt falltemperaturens falläv.sätt att hänga ner eller luta hårets vackra falltakets falläv. om stor ned­störtande vatten­massavanligen i sammansättn. vattenfalläv.fall­seger i brottning det är bättre att vinna på fall än på poängett fall (från ngt)dö knall och fallse1knall ett fall framåt en viss fram­gångsärsk. i relation till tidigare motgångarfemte­platsen var ett fall fram­åt men än­då långt i­från allas förväntningar högmod går före fallsehögmod platt fall2snöpligt miss­lyckandedet blev platt fall för det svenska laget sedan förra hälften av 1300-talet (i sammansättn. vatn fal)Westmanna-Lagenfornsv. fal, gammal bildn. till falla 2(definitivt) neder­lag som leder till stora förändringar af.mil.sport.regeringens fallspec. i militära samman­hangBerlins fall våren 1945äv.(personlig) under­gång genom sitt dåliga exempel har han bragt många på fall(på) fall, (platt) fall (för ngn/ngt)sedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-Lagen3händelse betraktad som en­staka exempel el. möjlighet af.fallstudiedödsfalli vanliga fall slutar vi klockan halv femett typiskt fall av dålig planeringi fall av regn äger festen rum inom­husde trodde att han var hemma, men så var inte falletspec. i ut­tryck med mer el. mindre statistisk inne­bördi åtta fall av tio går gärnings­mannen frispec. äv.ärende för expertbehandling spec. jur. rättsfallett fall för Sherlock Holmesspec. äv. med.akutfallsjukdomsfallflera nya fall av salmonella(i ADJ) fall, ett fall (av ngt), ett fall (för ngn)från fall till fall med hän­syn till om­ständigheterna i varje en­skilt fallvar gränsen går mellan mord och dråp bestäms från fall till fall i alla fall 1trots allt, under alla om­ständigheterbilen var i behov av flera reparationer men hon köpte den i alla fall 2åt­minstonede som köpte aktier i före­taget har inte gjort någon bra affär, i alla fall inte än­nu ○ äv. för att markera åter­gång till ämneti alla fall, trots punkteringen så började den där dagen väldigt bra i alla fulla falltrots allt, under alla om­ständighetervard.det är i alla fulla fall inte mitt fel! i annat fallom inte (det vill­koret upp­fylls)vi sitter i träd­gården om det är vackert väder, i annat fall i stora mat­salen i bästa fallom det blir så bra det kan blii bästa fall är vi hemma vid sju­tiden i förekommande fall om det är aktuellt eller relevantdet är styrelsens upp­gift att an­ställa och, i före­kommande fall, av­skeda chefen i nio fall av tioi nästan samtliga falli nio fall av tio orsakas hals­ont av virus i sämsta/värsta fallom det blir så dåligt det kan blio­vädret kommer att leda till stora förseningar och i värsta fall in­ställda flyg i så fallunder så­dana om­ständigheterpå mötet diskuterades om något behövde åt­gärdas och i så fall vad i varje fall1under alla om­ständigheterhennes res­sällskap drog sig ur, men hon tänkte åka i varje fall 2åt­minstonedet hade varit en bra sommar, i varje fall i södra Sverige i vilket fall (som helst) under alla om­ständigheteri vilket fall som helst åker vi till Dublin i augusti sedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)4tåg för firning och hissning av segel på segel­båt e.d. sjö.JFRcohyponymskotcohyponymupphalare sedan 1689trol. av lågty. val med samma betydelse I stället för det fasta ut­trycket i fall an­vänds i­bland i så(da)na fall och även i så(da)nt fall. Det är en helt logisk följd av svenskans kongruensprincip (se stilruta för kongruens), men i­bland är ett gammalt ut­tryck så in­vant att det bör före­dras trots att det kan­ske bryter mot en grammatisk regel. Problemet med i så(da)na fall är ock­så att det i praktiken skulle skrivas i såna fall, och såna är mycket var­dagligt. Därför är det bäst att hålla sig till i fall, när det är fråga om ett fast ut­tryck (och ett en­skilt ”fall”).  När i så(da)na fall inte är ett fast ut­tryck utan syftar på (flera) verkliga ”fall”, är det givetvis fullt korrekt: Man kan råka ut för många oförutsedda händelser under fjällvandringen. I sådana fall är man tacksam att man har mobilen med sig.