publicerad: 2021  
idé idén idéer
idé·er
substantiv
1 (plötsligt upp­kommande) tanke som ger en första över­blick eller utgångs­punkt över visst om­råde el. för visst resonemang etc.; ofta med ton­vikt på det nya el. originella
idéfattig; idérik
en idé (om något/att+verb/sats)
en idé (om något)
en idé (om sats)
en idé (om att+verb)
en idé (till något)
en god idé; en ljus idé; få en idé; komma på en idé; hon ut­vecklade sina idéer i detalj; han är nog­grann i arbetet men lider brist på idéer
äv. ut­vidgat vanligen plur. grund­läggande tanke in­om viss riktning eller dylikt
idéarv
de konservativa idéerna; de liberala idéerna
äv. med negativ värdering (allt­för) personlig upp­fattning som styr handlandet
en fix idé; du har då all­tid dina idéer!
äv. utan inne­börd av eget skapande el. tanke­arbete all­män före­ställning
i recensionen fick man en idé om bokens inne­håll
belagt sedan 1713; av franska idée med samma betydelse; av grek. ide´a 'gestalt; bild; idé; begrepp'
2 vanligen i nekande och frågande ut­tryck möjlighet till menings­fullt resultat
det är ingen idé att protestera; är det någon idé att vi fort­sätter?
belagt sedan 1729
3 filosofi bakomliggande begrepp
JFR urbild
idévärlden
någots idé
det godas idé
belagt sedan 1705