publicerad: 2021  
1ljus ljuset, plural ljus, bestämd plural ljusen
ljus·et
substantiv
1 fysikaliskt fenomen som ger upp­hov till synförnimmelser så­väl om fenomenet i sig som om en­staka yttring av det
svagt ljus; starkt ljus; elektriskt ljus; ljusets hastighet; en strimma ljus i öster; komma ut i ljuset; hon fick ljuset rakt i ögonen; han höll bilden mot ljuset; myggorna dras till ljuset; byggnaden badade i ljus
spec. belysning
tända ljuset; släcka ljuset; ljuset i salongen var tänt
äv. låga, sken
brinna med flämtande ljus; signalen visade rött ljus
ofta bildligt i ut­tryck för kännedom el. förståelse
affären tål inte offentlighetens ljus
äv. som symbol för livets goda krafter, hopp, glädje och dylikt
ljusets makter segrade lyckligtvis; den lilla spred ljus och glädje om­kring sig; en strimma ljus mitt i all bedrövelsen
äv. med annan symbolisk el. konventionell betydelse (äv. bildligt)
bromsa – det är rött ljus!; kör – det är grönt ljus!; de fick grönt ljus för att starta projektet
föra någon bak­om ljuset lura någondet nya regel­verket ska hindra styrelser från att föra sina revisorer bak­om ljuset
i ljuset av något med tanke på någotbeslutet om upp­sägning måste förstås i ljuset av vad som hänt det senaste halv­året
kasta ljus över något bi­dra med ytterligare information om någothennes bok kastar ljus över Strindbergs berättar­teknik och hans beläsenhet
se dagens ljus födasdet första provrörs­barnet såg dagens ljus redan för några decennier sedan ○ äv. bildligtskapasteddy­björnen såg dagens ljus i USA 1903
se ljuset i (slutet av) tunneln skönja lösningen på ett svårt problemefter skuld­saneringen började han äntligen se ljuset i tunneln
se något i ett nytt ljus se något ur en ny syn­vinkelmed boken ville författaren få människor att se sin fram­tid i ett nytt ljus
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Täby, Uppland); runformer lus, lius, fornsvenska lius; gammal bildn. till 2ljus 1
2 före­mål som ut­gör ljus­källa särsk. om vek­försedd stång av brännbart ämne, som brinner med stämningsskapande låga
ljusstake; ljusstöpning; stearinljus; vaxljus
blåsa ut ljuset; första advent tänder man ett ljus; alla ljusen i granen var tända
äv. om en (äldre) enhet för ljus­styrka
en lampa på 40 ljus
bränna sitt ljus i båda ändar leva på ett ytterst an­strängande och nedbrytande sätthan dog innan han hade fyllt 35 efter att ha bränt sitt ljus i båda ändar
det går upp ett ljus för någon ur­sprungligen biblisktnågon förstår plötsligt samman­hangethon fick läsa igenom monterings­instruktionen flera gånger innan det gick upp ett ljus för henne
leta/söka med ljus och lykta söka med alla till­gängliga medelklubben letar med ljus och lykta efter en mål­vakt; efter skol­branden söker kommunen med ljus och lykta efter till­fälliga lokaler
levande ljus ljus som brinner med lågai december orsakas många bränder av levande ljus som någon glömt att släcka
sitta som ett tänt/tända ljus se sitta
sätta sitt ljus under skäppan ur­sprungligen biblisktdölja sin förmågaav blygsamhet eller dylikt: i sitt avskedstal till parti­folket satte han inte precis sitt ljus under skäppan
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen
3 person med över­lägsen (intellektuell) förmåga ofta om den bäste i viss grupp
hon var skolans klart skinande ljus
belagt sedan 1734
Ljusets fiender. Titel på dikt av Johan Henrik Kellgren (ca 1790); om fiender till upp­lysningen
2ljus ljust ljusa; i vissa stelnade uttryck används ljusan
adjektiv
1 som har stor till­försel av ljus och där­för normalt ger goda förut­sättningar för synsinnet; om rum eller dylikt och äv. om tid
SE 1ljus 1 MOTSATS mörk 1
ett ljust och trevligt rum; det var redan ljust ute; dygnets ljusa del; den ljusa års­tiden
äv. som ut­strålar eller reflekterar mycket ljus
ljusa, glada färger; en ljus tapet
äv. ljushårig
en ljus flicka
stå i ljusan låga se låga
till ljusan dag se dag
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska lius; nord. ord, besläktat med lat. lu´x 'ljus(sken)', lu´men 'lyse; lykta', lu´na 'måne'; jfr ur­sprung till ljungeld, 1låga!!
2 som har högt ton­läge och vanligen vissa över­toner som ger an­genäm klang
MOTSATS mörk 2
ett ljust, glittrande skratt; ljusa barna­röster; en ljus sopran
belagt sedan 1887
3 som in­ger hopp eller glädje
MOTSATS mörk 3
framtidsutsikterna är ljusa; det ser ljust ut för laget; ett ljust minne; se ljust på livet (adverbial)
äv. snillrik
en ljus idé
ha sina ljusa stunder se stund
belagt sedan 1798