publicerad: 2021  
makt makten makter
makt·en
substantiv
1 knappast plur. position och resurser att styra personer, händelser etc.
maktgalen; maktställning; maktutövning; vapenmakt
makt (att+verb)
makt (över någon/något)
makt (över någon)
makt (över något)
komma till makten; till­skansa sig makten; sitta vid makten; ut­öva makt; det stod inte i hennes makt att förhindra olyckan
äv. om behärskning av den egna kroppen och till­varon
ha ordet i sin makt; människor måste ha makt att forma sitt eget liv
äv. i vissa ut­tryck an­strängning, kraft
han stöder förslaget med all makt
äv. med bi­betydelse av aktualitet eller dylikt
hålla traditionen vid makt
ibland bildligt om (tänkt) makt­ut­övning av icke-mänskliga före­teelser
språkets makt över tanken; vanans makt är stor
hålla mål­ron vid makt se målron
makt och myndighet (tydligt upp­visande av) maktställning och auktoritetdet saknas en person med makt och myndighet att fördela verksamhetens resurser
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska makt; av lågtyska macht med samma betydelse; till ett verb mot­svarande tyska mögen 'kunna; förmå'; jfr ur­sprung till 2!!, 2mäkta!!, mäktig, vanmakt
2 organisation som ut­övar kontroll och styrning om stat el. statsorgan
risken att en främmande makt skulle an­falla Sverige bedömdes som liten; den lag­stiftande och den verk­ställande makten
äv. bildligt om över­naturliga väsen vanligen plur.
högre makter; han kände sig förföljd av makterna
milda makter! gode gud!milda makter, vilken röst hon har!
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
3 ålderdomligt el. formellt vanligen obestämd form sing. betydelse
det ligger stor makt uppå att saken behandlas snabbt
belagt sedan ca 1350 Konung Magnus Erikssons Stadslag
I han makten, jag har ordet,
jag har ordet i min makt. August Strindberg, Lokes smädelser (i Dikter på vers och prosa, 1883)